Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Michał Marks"

PROCES LOKALIZACJI WĘZŁÓW W BEZPRZEWODOWYCH SIECIACH SENSORÓW: OD WYMIANY PAKIETÓW DO WYZNACZENIA POŁOŻENIA DOI:10.15199/59.2016.6.21


  PROCESS OF NODES LOCALIZATION IN WSN: FROM DATA ACQUISITION TO LOCATION ESTIMATES Streszczenie: W pracy przedstawiono system lokalizacji węzłów w sieciach WSN (Wireless Sensor Network). System ten stanowi przede wszystkim zbiór algorytmów i procedur tworzących logiczną całość, które pozwalają na lokalizowanie poszczególnych urządzeń. Opracowany system pozwala na realizację trzech charakterystycznych etapów: pomiar poziomu mocy odbieranych sygnałów RSSI, wymianę danych i ich gromadzenie; przetwarzanie danych oraz wyznaczenie położenia węzłów. Abstract: The paper summarize the results of our research concerned with the development, implementation and evaluation of a software framework for wireless sensor networks localization - High Performance Localization System (HPLS). It provides tools for data acquisition from a workspace, estimation of inter-node distances, calculation of geographical coordinates of all nodes with unknown position and results evaluation. Słowa kluczowe: Bezprzewodowe Sieci Sensorów, lokalizacja, optymalizacja stochastyczna, gromadzenie danych. Keywords: Wireless Sensor Networks, localization, stochastic optimization, data acquisition. 1. WSTĘP W pracy przedstawiono system lokalizacji węzłów HPLS (High Performance Wireless Sensor Network Localization System). System HPLS jest to przede wszystkim zbiór algorytmów i procedur tworzących logiczną całość, które pozwalają na lokalizowanie urządzeń w sieciach WSN. Jednak˙ze HPLS stanowi również system w języku informatycznym, a zatem jest to pewien zbiór komponentów sprzętowo-programowych. W niniejszej pracy omówione zostaną trzy kluczowe komponenty: SDAM (Sensor Data Acquisition Module), DEM (Distance Estimation Module) oraz PCM (Position Calculation Module) pozwalające na realizację podstawowego zadania, czyli lokalizację węzłów sieci. Analizując zadanie lokalizacji jako pewien proces możemy wyróżnić trzy charakterystyczne[...]

Lokalizacja węzłów w bezprzewodowych sieciach sensorów

Czytaj za darmo! »

Nowe osiągnięcia w zakresie komunikacji bezprzewodowej, rozwój technologii półprzewodnikowych i postępująca miniaturyzacja umożliwiają projektowanie niewielkich, tanich i wydajnych sensorów. Inteligentne czujniki połączone siecią bezprzewodową stwarzają niespotykane dotychczas możliwości gromadzenia i przekazywania danych. Bezprzewodowe sieci sensorów są wykorzystywane na przykład w rolnict[...]

Econet - energooszczędne techniki dla przewodowych sieci komputerowych


  Obecnie operatorzy telekomunikacyjni są jednymi z największych odbiorców energii elektrycznej, a wzrost ich zapotrzebowania na energię idzie w parze ze wzrostem wolumenu danych przekazywanych w sieci [3]. Większość energii jest pochłaniana przez urządzenia dostępowe (rys. 1), dlatego staje się konieczne wdrożenie nowatorskich technologii i technik jej oszczędzania, głównie w warstwie dostępowej, ale również w pozostałych częściach sieci. Zadaniem projektu Econet jest opracowanie takich technik zarówno w odniesieniu do sprzętu, jak też do algorytmów sterowania ruchem. W projekcie wyróżniono zatem grupy zadań odpowiadające opracowaniu energooszczędnego sprzętu sieciowego (WP3) oraz algorytmów uwzględniających możliwości sprzętowe (WP5). Zasadniczą innowacją projektu jest postulat, aby sprzętowo realizowane możliwości oszczędzania energii były udostępniane algorytmom sterowania ruchem w sposób zunifikowany, w warstwie abstrakcji GAL (Green Abstraction Layer) - WP4. Interakcja produktów projektu została przedstawiona na rys. 2. [...]

 Strona 1