Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"dr inż. Adam NIECHAJOWICZ"

Modelowanie numeryczne procesu kucia matrycowego na gorąco koła czołowego


  W pracy przedstawiono termomechaniczny model kucia koła czołowego, opracowany za pomocą pakietu obliczeniowego sfFor- mingSFM. Analizie poddano 3 operacje kucia na gorąco. W wyniku przeprowadzonego modelowania numerycznego uzyskano roz- kłady odkształceń plastycznych i naprężeń zastępczych, temperatur, prędkości odkształcania oraz przebiegi sił. W pracy porównano sposób płynięcia materiału odkuwki wykorzystując linie płynięcia (MES) oraz zdjęcia metalograficzne uzyskane z testów Jacewicza. The paper presents the thermomechanical model of front-wheel forging developed using computational sfFormingSFM package. We analyzed three hot forging operations. As a result of numerical modelling obtained distributions of plastic strain and von misses stress, temperatures, strain rate and forging force curves. The paper compares the way of material flow forging flow lines using (MES) and the figures obtained from the metallographic Jacewicz tests Słowa kluczowe: kucie matrycowe, modelowanie numeryczne, koło czołowe Key word: die forging, numerical modelling, gearwheel Rys. 1. Zdjęcia: a) wstępniaka oraz odkuwek po kolejnych operacjach: b) spęczania, c) wstępnego kucia oraz d) kucia wykańczającego Fig. 1. Picture of forgings: a) preform and b) after upsetting b) initial closed die forging and c) final closed die forging 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 136 i optymalizacji całego procesu kucia wykorzystuje się szereg narzędzi CAD/CAM/CAE opartych najczęściej na MES oraz modelowanie fizyczne [3÷6]. Celem pracy jest zbudowanie poprawnego modelu numerycznego procesu kucia na gorąco koła czołowego, który posłuży do optymalizacji przemysłowego procesu kucia. 2. Metodyka badań. Analizowany przemysłowy proces wytwarzania koła czołowego w Kuźni Jawor S.A. złożony jest z trzech operacji wykonywanych na prasie korbowej o w nacisku 2500 ton. Pierwsza opera- cja kucia polega na spęczaniu walcowego wstępniaka. Drugą operacją jest wstępne kucie matrycowe; w t[...]

Problemy jakościowe w procesie kucia na gorąco odkuwki typu widłak DOI:


  W artykule przedstawiono trudności związane z przemysłowym procesem kucia na gorąco widłaków w Kuźni Jawor S.A. Głównym problemem występującym podczas kucia tego typu elementów są duże straty materiałowe (sięgające ponad 30%), zmniejszenie objętości materiału wsadowego wiąże się natomiast z ryzykiem niewypełnienia wykroju. Kolejnym problemem jest niska trwałość matryc do kucia wstępnego i wykańczającego. W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu kucia na gorąco wybranego widłaka. Na podstawie wyników otrzymanych z symulacji zaproponowano zmianę geometrii narzędzi, dzięki czemu będzie można zmniejszyć objętość materiału wsadowego przy pełnym wypełnieniu wykroju oraz jednoczesnym spadku sił kucia. This paper presents difficulties involved in industrial hot forging process of jokes made in Forge Jawor SA. The main problem is large material loss (amounting to over 30%), reducing the volume of billet is associated with the risk of non-fulfilment of dies. Another problem is the low durability of dies to pre-forging and finishing forging. The results of numerical simulation of hot forging analysis are presented. Based on the results obtained from the simulation, the authors proposed changes of the tools geometry to reduce volume of the billet, ensure complete filling of dies and to decrease the forging force. Słowa kluczowe: kucie na gorąco, straty materiałowe, trwałość narzędzi, metoda elementów skończonych Key words: hot forging, material loss, tool life, finite elements method.1. Wprowadzenie. Duża konkurencja na rynku producentów części metalowych sprawia, że bezustannie poszukiwane są metody: umożliwiające kształtowanie nowych materiałów o specjalnych właściwościach oraz dające możliwość obniżenia kosztów produkcji przez ograniczenie zużycia surowców, energii i pracochłonności wykonania [1÷3]. Niewątpliwie do takich metod wytwarzania można zaliczyć technologię kucia. Najbardziej popularną i powszechnie stosowaną metodą k[...]

 Strona 1