Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA PIETRUCHA"

Klasyfikacja województw Polski ze względu na poziom rozwoju infrastruktury wodociągowej z zastosowaniem metody analizy skupień


  W pracy przedstawiono zróżnicowanie poziomu infrastruktury wodociągowej w województwach Polski. Dla zobrazowania tego zróżnicowania zastosowano metodę analizy skupień, sporządzoną na podstawie analizy danych statystycznych zebranych przez GUS.Prawidłowo funkcjonujący system zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) powinien zagwarantować ciągłą dostawę wody do odbiorcy o odpowiedniej jakości i ilości, pod odpowiednim ciśnieniem, w dowolnej chwili czasu korzystnej dla konsumenta i po akceptowalnej cenie. Powyższe parametry muszą być utrzymywane na żądanym poziomie, co w rzeczywistości nie jest takie proste. Jedną z przyczyn utrudniającą zapewnienie dostawy wody z odpowiednimi parametrami jest ciągły rozwój infrastruktury wodociągowej, spowodowany głównie przez podłączanie nowych odbiorców czy zmianę zużycia wody przez odbiorców już podłączonych, dlatego też w celu poznania bieżącej sytuacji infrastruktury wodociągowej konieczne jest przeprowadzanie okresowo analiz związanych z poziomem jej rozwoju [1,3,4,5,7]. Ze względu na znaczenie omawianej problematyki istotną kwestią wydaje się być analiza zróżnicowania województw w konGAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ CZERWIEC 2013 253 tekście poziomu rozwoju infrastruktury wodociągowej w województwach Polski w latach 1995÷2011. W celu poznania tego zróżnicowania przeprowadzono analizę skupień (ang. Cluster Analysis, CA). Analiza dotyczyła następujących elementów infrastruktury: długości sieci wodociągowej, liczby przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych, liczby przyłączy wodociągowych przypadających na 1 km przewodu rozdzielczego, intensywności obciążenia sieci, wskaźników stopnia wyposażenia jednostek osadniczych w sieci wodociągowe, porównania rozwoju infrastruktury wodociągowej w poszczególnych województwach. Podstawowym źródłem danych do napisania niniejszej pracy były dane GU[...]

Ryzyko w kontroli jakości wody do spożycia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę oceny ryzyka zdrowotnego jakości wody do spożycia. Dokonano pod tym względem interpretacji wskaźników oraz wartości progowych zanieczyszczenia wody. Zaprezentowano matrycę ryzyka z uwzględnieniem kategorii częstości i strat związanych z wystąpieniem zdarzenia niepożądanego. Zastosowano pięciostopniową skalę poziomów ryzyka i zaprezentowano ideę trójwarstwowej [...]

Problematyka zarządzania kryzysowego w systemie zaopatrzenia w wodę

Czytaj za darmo! »

Obecnie ogólnoświatową tendencją naukową staje się bezpieczeństwo funkcjonowania systemów technicznych i środowiskowych [2]. W Polsce powstał ministerialny dokument Krajowego Programu Ramowego w ramach którego, jednym ze strategicznych obszarów badawczych jest "bezpieczeństwo". Priorytetowe kierunki badań to: zarządzanie kryzysowe, systemy wczesnego ostrzegania w sytuacjach kryzysowych itp. [...]

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa konsumentów wody do spożycia

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenie o jakości wody do spożycia z 29 marca 2007 roku definiuje bezpieczeństwo jakości wody do spożycia następująco: woda jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, jeżeli nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, a ponadto nie ma agresywnych właściwości korozyjnych. Za początek polskich uregulowań prawnych w sprawie jakości wody do spożycia uważa się Zasadniczą Ustawę Sanitarną z 1919 r. [2]. W 1923 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego, w którym podano pierwsze warunki pod względem fizycznym, chemicznym i biologicznym, jakim powinna odpowiadać woda dostarczona ludności. Pierwszym podstawowym aktem prawnym było Rozporząd[...]

Analiza strat wody wodociągu krośnieńskiego


  W pracy przedstawiono analizę strat i awaryjności krośnieńskiej sieci wodociągowej. Oszacowane wskaźniki są porównywalne do wartości uzyskanych w innych systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.Straty wody w sieciach wodociągowych można sklasyfikować, jako te o dużej i znikomej szkodliwości. Przyczynami strat o dużej szkodliwości mogą być zdarzenia losowe, jak i zamierzona działalność człowieka. Do przyczyn losowych można zaliczyć np. pęknięcie rury, natomiast świadoma działalność człowieka generująca duże straty wody polega na celowym uszkodzeniu wodociągu. W przypadku strat o znikomej szkodliwości, ich przyczyn nie da się całkowicie usunąć z punktu widzenia technologicznego lub usunięcie ich nie jest opłacalne ekonomicznie. Powstało wiele prac naukowych na temat strat wody [1-10] i praktycznie we wszystkich publikacjach stwierdzono, że usuwanie znikomych strat wody zarówno z punktu widzenia praktycznego, jak i ekonomicznego jest bezzasadne. Do końca lat 80-tych wielkości strat wody były monitorowane jedynie z powodu deficytu w zaopatrzeniu w wodę w niektórych miastach Polski. Ludność korzystająca wówczas z usług sieci wodociągowej nie była zainteresowana oszczędzaniem wody, ponieważ cena wody była bardzo niska. Powodowało to, że awarie wodociągów u odbiorców wody nie były naprawiane, ponieważ koszt naprawy był wyższy niż koszt traconej wody. Sytuacja ta zmieniła się na początku lat 90 ubiegłego stulecia, gdy w wyniku zmian gospodarczych cena wody znacząco wzrosła, co spowodowało, iż ilość traconej wody znacząco spadła. Zmusiło to również przedsiębiorstwa wodociągowe do działań zmierzających do obniżania st[...]

Awaryjność sieci wodociągowej Tarnowa


  W pracy przedstawiono analizę danych dotyczących uszkadzalności sieci wodociągowej Tarnowa. Przedstawiono dane dotyczące awarii w rozbiciu na rodzaj przewodów, średnicę i materiał.Zapewnienie ciągłości dostawy wody wodociągowej jest jednym z priorytetów działania przedsiębiorstw wodociągowych, co zostało usankcjonowane w przepisach krajowych [1]. Rozpatrując ilościowy aspekt zagadnienia w odniesieniu do sieci wodociągowych, kluczowe znaczenie dla ciągłości dostawy wody ma awaryjność przewodów wodociągowych [2]. Badania awaryjności przewodów były przedmiotem licznych publikacji, z których wyniki zestawiono między innymi w [2, 3]. Mimo szerokiego zakresu badań istnieje konieczność dalszego ich prowadzenia, co wynika głównie z ciągłych zmian wieku i struktury sieci wodociągowych, ponieważ dane te stanowią jeden z głównych wskaźników dla polityki eksploatacyjnej sieci wodociągowych. Celem pracy jest analiza danych dotyczących uszkadzalności sieci wodociągowej Tarnowa w latach 2007-2011. Przedstawiono dane dotyczące awarii w rozbiciu na rodzaj przewodów, średnicę i materiał. Pokazano również zmienność awaryjności sieci wodociągowej w czasie. Metodyka i wyniki Analizie poddano przewody magistralne oraz rozdzielcze o średnicach nominalnych 80-800 mm, sieci wodociągowej Tarnowa. Podstawą analizy niezawodnościowej są dane uzyskane dzięki uprzejmości Tarnowskich Wodociągów Sp. z[...]

Implementacja metody Bow-Tie do analizy bezpieczeństwa systemów wodociągowych DOI:10.15199/17.2017.11.7


  W procesie analizy i oceny ryzyka związanego z zagrożeniami istnieje wiele metod. W normie ISO/IEC 31010:200931 opisano ich 28. Charakteryzują się one różnym podejściem do ryzyka od metod eksperckich po metody oparte na scenariuszach zdarzeń niepożądanych. Od wprowadzenia elementów zarządzania ryzkiem w 2009 roku obserwuje się zdecydowany trend jego wzrostu. Polityka wykorzystywania norm z zakresu ryzyka pokazuje, że są one praktycznym źródłem wiedzy. Dostarczają sprawdzone narzędzia wspomagające zarządzaniem ryzykiem w warunkach niepewności. Najbardziej znanym systemem certyfi kowania na świecie jest system, zarządzania jakością według normy ISO 9001. Na drugim miejscu znajduje się system zarządzania środowiskowego według standardu ISO 14001. Kolejnym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001. Koncepcja analizy i oceny ryzyka przynależy do obszaru standardu ISO 31010. Według tego standardu ryzyko to kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego oraz skutków z tym związanych, jak również wpływ niepewności na cele organizacji. Formalizacja procesu zarządzania ryzykiem to zorganizowane opracowanie i stosowanie procedur, praktyk, analiz, ocen, kontroli i reagowania na ryzyko. Defi nicja zarządzania ryzykiem obejmuje podejście prewencyjne i reakcyjne na ten proces. 2. Opis metody Metoda Bow-Tie powstała prawie czterdzieści lat temu na Uniwersytecie Queensland w Australii w 1979 r., a pierwsze praktyczne jej wykorzystanie posłużyło do analizy scenariuszy zdarzeń po katastrofi e na platformie wiertniczej Piper Alpha na Morzu Północnym w 1988 r.. W Polsce metoda ta nie ma jeszcze praktycznych zastosowań w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę. Do tej pory metoda ta znalazła zastosowania między innymi w następujących dziedzinach, które przedstawiono w tab. 1. Tabela 1. Zastosowanie metody Bow-Tie Table 1. Implementation of Bow-Tie method Dziedzina/Zastosowanie Autorzy Petrochemia[...]

Blackout czyli wielka ciemność – źródłem zawodności dostawy wody do spożycia

Czytaj za darmo! »

Ogólna typologia zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów technicznych przedstawia się następująco [5]:  związane z zawodnością techniki,  katastrofy naturalne (powodzie, susze, huragany, trzęsienia ziemi),  związane z postępowaniem człowieka - złe intencje (terroryzm, sabotaż) - ignorancja pracowników, - niekompetencja operatora, Istnieje możliwość wzajemnych interakcji poszczególnych typów zagrożeń. Wielka awaria systemu elektroenergetycznego (blackout), która wydarzyła się w 1965 r. w północno-wschodniej części USA i Kanadzie, pozbawiła energii elektrycznej około 30 mln ludzi. W konsekwencji tego faktu utworzono Północnoamerykańską Radę d.s. Niezawodności w Elektroenergetyce (NERC) [4]. Efektem awarii blackout w Szczecinie z 2008 r. był brak wody wodo[...]

 Strona 1