Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy KRUK"

Immobilizacja koenzymu (NAD/NADH) w polipirolu osadzanym elektrochemicznie na powierzchni czujnika amperometrycznego

Czytaj za darmo! »

Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (NAD) jest koenzymem biorącym udział w reakcjach redoks, katalizowanych przez enzymy z grupy dehydrogenaz. Pełni on funkcję nośnika atomów wodoru - zredukowany koenzym (NADH) przekazuje grupie karbonylowej substratu dwa elektrony i proton, czyli anion wodorkowy (H-). Aby uniknąć stosowania drogiego koenzymu w ilości stechiometrycznej, należy zastosować syste[...]

Zastosowanie polianiliny w czujnikach amperometrycznych do oznaczania NADH

Czytaj za darmo! »

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD) jest koenzymem dehydrogenaz, jako akceptor elektronów i protonu bierze udział w reakcjach redoks, np. związanych z katabolizmem i uwalnianiem energii w komórkach. Bioczujniki to nowej generacji narzędzia analityczne stosowane do wykrywania i oznaczania różnych substancji (bio)chemicznych. Elektrochemiczne utlenianie NADH (forma zredukowana) zachodzi przy wysokich potencjałach, co zmniejsza stabilność czujnika oraz powoduje występowanie interferencji, spowodowanych innymi składnikami próbki, wchodzącymi w reakcje uboczne. Rozwiązaniem wspomnianych problemów może być modyfikacja i wykorzystanie odpowiednich materiałów elektrod, m.in. polimerów przewodzących, na przykład polianiliny (PAn), dzięki czemu NADH jest bezpośrednio utleniany przy niskich potencjałach [1]. Warstwy polianiliny są polielektrochromowe. Zależnie od stanu utlenienia/redukcji można uzyskać kilka barw tego polimeru: żółtą (leukoemeraldyna), zieloną (sól emeraldyny - forma przewodząca), niebieską (emeraldyna) lub czarną (pernigranilina) [2,3]. Właściwości elektryczne i elektrochromowe polianiliny zależą nie tylko od stopnia jej utlenienia, ale również od stopnia jej sprotonowania, czyli od pH zastosowanego elektrolitu [4]. Ponieważ proces redukcji polianiliny wymaga prz[...]

Zastosowanie różnych materiałów elektrod pracujących w amperometrycznych bioczujnikach DNA

Czytaj za darmo! »

Podstawą elektrochemicznej detekcji kwasu dezoksyrybonukleinowego, jest analiza prądu pików utleniania zasad azotowych. W badaniach, do detekcji krótkosekwencyjnych pojedynczych nici DNA - oligonukleotydów, użyto czujników amperometrycznych ze złotymi, platynowymi lub węglowymi elektrodami pracującymi. Badania przeprowadzono metodą dodatków wzorca przy jednoczesnych pomiarach woltamperometrycznych. W przeciwieństwie do czujnika platynowego, w przypadku czujników: złotych i węglowych obserwowano wzrost prądu piku utleniania wraz ze wzrostem stężenia oligonukleotydów. Abstract. Biosensors are a kind of analytical tool that combine recognition biomolecules with a transducer, which transforms (bio)chemical information into a chemical or physical signal. Direct electrochemical detection of DNA consists in analysis of oxidation current peaks of nitrogenous bases: adenine, guanine, tymine and cytosine. In the experiments, sensors with working electrodes made of gold, platinum and carbon were used. All experiments were carried out with short, single stranded DNA - oligonucleotides, without modified ends. In the case of carbon and gold sensors the resulting current was correlated with oligonucleotides concentration in the testing solution, but in the case of platinum sensor, any correlation was observed. Further experiments will be oriented towards elaboration of immobilization method. (Application of different materials of working electrodes for DNA amperometric biosensors). Słowa kluczowe: bioczujniki DNA, materiały elektrodowe, woltamperometria cykliczna. Keywords: DNA biosensors, electrode materials, cyclic voltammetry. Wstęp Bioczujniki są to urządzenia analityczne, składające się z warstwy (bio)receptorowej (zawierającej np.: enzymy, jonofory, fragmenty DNA, inne) [...]

p-well type ion sensitive field effect transistor array in a flowthru system for detection of H+, K+, NH4

Czytaj za darmo! »

This paper presents methods of manufacturing of a flow-thru system in Plexiglas based on a p-well type ISFETs six-sensor array fabricated in a CMOS technology as well as chemical and enzymatic modifications of sensors. The modifications led to diversification to of sensors sensitivity to different species. The sensors in the array are electrically insulated that prevents cross-talk between them.[...]

Oznaczenie fibrynogenu metodą immunoenzymatyczną w czujniku mikroprzepływowym

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczące oznaczania fibrynogenu za pomocą mikroprzepływowego immunoczujnika amperometrycznego, wykonanego ze szkła, elastomeru PDMS oraz platyny. W czujniku wykorzystano trzy reakcje: immunologiczną, enzymatyczną oraz reakcję redoks. W próbkach oznaczano stężenie ludzkiego fibrynogenu (340 kDa), otrzymując liniową odpowiedź czujnika w zakresie 1÷4 g/L. Abstract. In this paper, a microfluidic immunosensor with amperometric detection is presented. Electrochemical measurements of fibrinogen (340kDa) in range of medical diagnostics important concentration were performed (1÷4g/L). (Fibrinogen measurement by immunoenzymatic method in microfluidic chip). Słowa kluczowe: fibrynogen, czujnik immunologiczny, czujnik mikroprzepływowy, detekcja amperometryczna. Keywords: fibrinogen, immunosensor, microfluidic sensor, amperometric detection. Wstęp Fibrynogen jest glikoproteiną osocza krwi o 100- godzinnym czasie półtrwania, prekursorem włóknika, który uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi [1]. Jest syntezowany w wątrobie przez hepatocyty oraz w megakariocytach i uwalniany do krwi, gdzie stanowi 2% białek. Cząsteczka fibrynogenu jest dimerem o cechach fibrylarnych i globularnych. Jednostka składa się z łańcuchów polipeptydowych α, β i γ połączonych wiązaniami dwusiarczkowymi. Przy niskim stężeniu fibrynogenu we krwi (poniżej 1 g/L) występują problemy z krzepliwością krwi, natomiast pacjenci, u których stwierdzono prawidłowe, bliskie górnej normy stężenia fibrynogenu (3÷4 g/L), powinni być zakwalifikowani do grupy podwyższonego ryzyka udaru niedokrwiennego [2]. Badania wykazały podwyższone stężenie fibrynogenu u chorych w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu spowodowanego chorobą dużych naczyń (ChDN) [3]. Wysokie stężenie fibrynogenu we krwi stanowi również ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca oraz zakrzepicy. Fibrynogen w szybki sposób może być oznaczany z [...]

Fluorescence detection in microfluidics systems

Czytaj za darmo! »

In this paper, two optical detection systems - first based on the tube and the second one on the silicon photomultiplier are described. The detection system was tested for fluorescent dyes - sodium fluoresceinate and resorufin excitated in two systems: static and dynamic i.e. in PMMA cuvettes and PDMS made microchannels, respectively. Sources of excitation light were 488 and 532 nm wavelength laser diodes and blue/green LEDs (light emitting diodes). In the experiment tube and silicon photomultipliers applied in the above-mentioned systems were compared. Streszczenie. Jako fotodetektory w układach mikroprzepływowych stosuje się urządzenia takie jak matryce CMOS, fotodiody lawinowe czy fotopowielacze lampowe. W ostatnim czasie prowadzone są intensywne badania nad zastosowaniem fotopowielaczy krzemowych jako fotodetektorów. Jest to spowodowane między innymi względami ekonomicznymi oraz dużo łatwiejszą ich mobilnością. W naszym artykule zaprezentowane zostały porównawcze wyniki badań dla dwóch fotopowielaczy - lampowego oraz krzemowego w zastosowaniach w układach mikrofluidycznych.(Detekcja fluorescencji w układach mikrofluidycznych). Keywords: silicon photomultiplier, fluorescence light detection, PDMS, microfluidic chip. Słowa kluczowe: fotopowielacz krzemowy, detekcja fluorescencji, PDMS, układ mikroprzepływowy. Introduction In microfluidic based analytical devices for cells/micro particles counting or identification, optical detection systems are the most frequently used. In cells analysis, fluorescence techniques are dominant. In this case, fluorescent dye is used as a label conjugated with the cell/particle markers e.g. antibodies. The simplified detection system coupled with microchannel is shown in figure 1. After fluorescence dye excitation by the laser light of adequate wavelength, next the emitted fluorescence light is detected by the photomultiplier. Fig. 1. Principle of the measurement of fluorescence light Intensity of the [...]

Technologia wytwarzania układu mikroprzepływowego do amperometrycznego pomiaru stężenia kwasu askorbinowego

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano układ mikroprzepływowy do amperometrycznego oznaczania stężenia kwasu L-askorbinowego. Podczas projektowania układu wykorzystano symulacje komputerowe, wykonane za pomocą oprogramowania COMSOL. Do wytworzenia układu zastosowano różne technologie m.in.: głębokie plazmowe trawienie krzemu w procesie Boscha, polimeryzację plazmową, miękką litografię z zastosowaniem krzemowej matrycy i elastomeru PDMS, fotolitografię UV, magnetronowe katodowe napylanie cienkich warstw metalicznych, technikę lift-off, oraz modyfikację elektrochemiczną powierzchni elektrod. W projektowanym układzie do testu immunoenzymatycznego ELISA z wykorzystaniem fosfatazy alkalicznej jako markera, kwas askorbinowy będzie końcowym produktem reakcji enzymatycznej, którego oznaczanie służy do określania w sposób pośredni stężenia istotnych w diagnostyce medycznej agalitów takich jak białko C-reaktywne, fibrynogen i troponiny. Abstract. In this paper, a microfluidic system for L-ascorbic acid concentration measurement using the amperometric detection method is presented. The system was developed basing on computer simulations obtained with software COMSOL. Different technologies and techniques such as: deep silicon plasma etching in Bosch method, plasma polymerization, soft lithography with Si template and elastomer PDMS, UV lithography, magnetron sputtering, lift-off and electrochemical surface modification were applied. L-ascorbic acid is electrochemically active compound. In the designed system for immunoenzymatic test ELISA with alkaline phosphatase as an enzymatic label, this compound is a final product of enzymatic reaction. It allows indirect electrochemical measurement of concentration of electrochemically inactive analytes, important in medical diagnostics, such as: C-reactive protein, fibrinogen or troponins. (Technology of microfluidic system fabrication for amperometric measurement of ascorbic acid concentration). Słowa kluczowe: u[...]

 Strona 1