Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA FERDYN-GRYGIEREK"

Analiza wpływu dokładności strefowania modelu na wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło z wykorzystaniem symulacji komputerowej DOI:10.15199/9.2016.10.3


  W artykule przedstawiono wyniki symulacji zapotrzebowania na ciepło w pojedynczym mieszkaniu budynku wielorodzinnego. Celem artykułu było sprawdzenie wpływu dokładności modelowania stref obliczeniowych na otrzymaną wielkość zapotrzebowania na ciepło. Aby ocenić znaczenie tego zagadnienia opracowano 4 modele numeryczne mieszkania różniące się liczbą stref. Obliczenia wykonano przy użyciu programu ESP-r.1. Wprowadzenie Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania definiuje się jako ilość ciepła, którą należy dostarczyć do przestrzeni ogrzewanej, aby utrzymać w niej założone warunki temperaturowe w określonym czasie. Jego wielkość zależna jest w głównej mierze od jakości izolacji cieplnej przegród zewnętrznych budynku oraz intensywności wymiany powietrza. Zapotrzebowanie na ciepło i powiązane z nim wskaźniki stanowią istotny element oceny energetycznej budynku. Obecnie obowiązującą normą dotyczącą metod wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło jest norma PN-EN ISO 13790:2009 [15]. Obliczenia wykonywane są w formie bilansu obejmującego straty i zyski ciepła w rozpatrywanym budynku. W tym celu dopuszcza się stosowanie metod bilansowych lub dynamicznych metod symulacyjnych. Wyznaczając zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania uwzględnia się straty związane z przenikaniem ciepła przez przegrody budynku oraz podgrzaniem powietrza wentylacyjnego. Zyski stanowi ciepło pochodzące od źródeł wewnętrznych, a także związane z promieniowaniem słonecznym absorbowanym przez elementy konstrukcyjne budynku. Obliczenia na podstawie metody bilansowej oraz inżynierskich programów komputerowych wykorzystują uśrednione dane wejściowe w dłuższych okresach, przez co uniemożliwiona jest szczegółowa analiza przebiegu zjawisk cieplnych poszczególnych pomieszczeń. Wobec tego ważnym uzupełnieniem tych metod są symulacyjne programy komputerowe, zwłaszcza gdy celem obliczeń jest dokładna analiza cieplna budynku. Są to metody przeznaczone do krótkich [...]

Efektywne energetycznie projektowanie okien w budynku jednorodzinnym DOI:10.15199/9.2017.10.5


  1. Wstęp Energia zużywana w budynkach stanowi średnio 50% światowego jej zużycia [10]. Dużą część energii wykorzystywanej przez budynek stanowi zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia. Wraz z udoskonalaniem systemów grzewczych, wentylacyjnych i chłodniczych oraz wprowadzaniem obostrzeń dotyczących współczynnika przenikania ciepła przegród budynku, ilość tej energii znacznie spadła w ciągu ostatnich lat. Jest to jednak nadal ważny aspekt zarówno przy projektowaniu instalacji grzewczych, wentylacyjnych, jak i przy wyborze rozwiązań architektonicznych. Wiele parametrów konstrukcyjnych budynku ma znaczący wpływ na zapotrzebowanie na ciepło i chłód. Są to parametry obejmujące powłokę budynku (kształt, orientacja, konstrukcja okien i dachu, typ i wielkość okien), jak również parametry systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (typ, sprawność, sposób działania). Optymalnie dobrane parametry mogą wpłynąć znacząco na zmniejszenie zużycia energii z zachowaniem właściwej jakości środowiska wewnętrznego. W ostatnich latach wzrosła liczba publikacji dotyczących optymalizacji parametrów budynku i systemów HVAC wpływających na ich efektywność energetyczną. W badaniach rozwijane i sprawdzane są różne rodzaje modeli w celu znalezienia optymalnego rozwiązania problemu. Badacze poszukują optymalnych rozwiązań związanych z kształtem budynku, grubością izolacji, rodzajem i wielkością okien, czy systemami HVAC. Metody te koncentrują się przede wszystkim na opracowaniu najbardziej efektywnego pod względem ekonomicznym budynku, np. przez minimalizowanie kosztów zużycia energii [7]. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/10 (2017) 413 W ostatnim czasie zaproponowano optymalne podejście do wyboru kształtu budynku [4], [28], [30], konstrukcji ścian i dachu oraz grubości izolacji [4], [5], [15], [17], [20], [27], [28], [31], [33]. Szczególnie Bichiouo i Krarti [4], Tuhus-Durow i Krarti [28], Magnier i Haghighat [20] oraz Zn[...]

Ocena jakości środowiska wewnętrznego i zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia w energooszczędnym budynku biurowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problematykę funkcjonowania budynków użyteczności publicznej charakteryzujących się dużymi wewnętrznymi zyskami ciepła, na przykładzie nowo zaprojektowanego budynku biurowego. Dokonano krótkiego przeglądu zmian w podejściu do projektowania tego typu budynków, zmierzających do ograniczenia zapotrzebowania na energię przez wprowadzenie standardów budynków nisko- energochłonnych. Przeanalizowano, na podstawie wyników własnych symulacji numerycznych, zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku. Przedstawiono też przebieg zmienności temperatury wewnętrznej w analizowanym pomieszczeniu biurowym przy założeniu, że głównym źródłem chłodu w budynku jest strop chłodzący. Wykazano jednocześnie możliwość dotrzymania wymagań co do komfortu cieplnego i jakoś[...]

Jakość środowiska wewnętrznego w budynkach edukacyjnych na przykładzie wybranej szkoły podstawowej


  Zaprezentowano ocenę warunków cieplnych oraz jakości powietrza wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej. Przeanalizowano skuteczność wentylacji, warunki cieplne oraz poziom stężenia CO2 w wybranych pomieszczeniach budynku.ZAGADNIENIA dotyczące jakości środowiska wewnętrznego w budynkach edukacyjnych stanowią problematykę, która już od kilkunastu lat jest chętnie podejmowana i rozwijana we współczesnych badaniach naukowych. U podstaw tego zainteresowania leży przekonanie o ścisłym związku pomiędzy jakością środowiska a zdrowiem, dobrym samopoczuciem i tempem przyswajania wiedzy. Na jakość środowiska wewnętrznego składają się warunki cieplne, stan powietrza wewnętrznego oraz środowisko akustyczne, oświetlenie światłem dziennym i sztucznym [11]. W niniejszym artykule zajęto się pierwszymi dwoma parametrami środowiska wewnętrznego, które w budynkach szkolnych mają szczególne znaczenie. Dzieci spędzają prawie 14 000 godzin swojego życia oddychając powietrzem szkolnych budynków, a są one bardziej niż dorośli podatne na zanieczyszczenia powietrza [5]. Problem jakości powietrza wewnętrznego w szkołach jest szczególnie ważny, ponieważ dzieci są bardziej niż dorośli narażone na podrażnienia dróg oddechowych, a tym samym są one w grupie szczególnego ryzyka w związku z chorobami płuc, będącymi wynikiem zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego [8]. Komfort cieplny powoduje zadowolenie ze środowiska cieplnego. Warunkiem koniecznym do zaistnienia komfortu cieplnego jest zachowanie bilansu cieplnego pomiędzy ciałem człowieka a środowiskiem, tj. równowagi pomiędzy ciepłem produkowanym przez organizm człowieka w wyniku procesów metabolicznych a ciepłem traconym do środowiska. Niezadowolenie ze środowiska cieplnego może być spowodowane brakiem ogólnego komfortu cieplnego, będącego skutkiem niezrównoważenia produkowanego i traconego (ewentualnie zyskiwanego) przez ciało człowieka strumienia ciepła. Może również być spowodowane niepożądanym [...]

Koncepcja klimatyzacji zabytkowej auli uniwersyteckiej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcje klimatyzacji zabytkowej Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, łaczącej funkcję audytorium uczelnianego z rolą muzeum. Wymagało to odpowiedniego doboru parametrów powietrza klimatyzującego. Klimatyzacja została zaprojektowana z wykorzystaniem istniejących elementów ogrzewania powietrznego. Zaproponowano nowoczesne rozwiązania, naruszające w minimalnym stopniu obecny kształt i charakter Auli, które mogły zostać zaakceptowane prze konserwatora zabytków. ZaDanIe do rozwiązania przy opracowywaniu koncepcji klimatyzacji Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego (rys. 1) okazało się wielce nietypowe i złożone. Z jednej strony miano do czynienia z barokowym obiektem zabytkowym, o wyjątkowych walorach historycznych, pozostającym pod opieką kon[...]

Komputerowe wspomaganie projektowania klimatyzacji na przykładzie zabytkowej auli Leopoldina

Czytaj za darmo! »

W artykule pokazano, jakie są możliwości wspomagania komputerowego projektowania klimatyzacji na przykładzie zabytkowej auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy opracowywaniu koncepcji klimatyzacji dla tego nietypowego obiektu sporządzanio bilans cieplny pomieszczenia z uwzględnieniem dynamicznych zmian klimatu zewnętrznego za pomocą modelu cieplnego budynku przy wykorzystaniu programu komputerowego ESPr. Przy wyborze optymalnej koncepcji rozdziału powietrza wentylacyjnego w auli posłużono się prognozowaniem numerycznym przepływu powietrza, ciepła i zanieczyszczeń techniką CFD, stosując do tego celu program komputerowy Airpak Fluent. KOMPUTEROWE wspomaganie projektowania klimatyzacji ma już dość długą historię. Dotyczy to jednak tylko niektórych etapów tworzenia proje[...]

 Strona 1