Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr KONDRACKI"

Problemy jakościowe w procesie kucia na gorąco odkuwki typu widłak DOI:


  W artykule przedstawiono trudności związane z przemysłowym procesem kucia na gorąco widłaków w Kuźni Jawor S.A. Głównym problemem występującym podczas kucia tego typu elementów są duże straty materiałowe (sięgające ponad 30%), zmniejszenie objętości materiału wsadowego wiąże się natomiast z ryzykiem niewypełnienia wykroju. Kolejnym problemem jest niska trwałość matryc do kucia wstępnego i wykańczającego. W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu kucia na gorąco wybranego widłaka. Na podstawie wyników otrzymanych z symulacji zaproponowano zmianę geometrii narzędzi, dzięki czemu będzie można zmniejszyć objętość materiału wsadowego przy pełnym wypełnieniu wykroju oraz jednoczesnym spadku sił kucia. This paper presents difficulties involved in industrial hot forging process of jokes made in Forge Jawor SA. The main problem is large material loss (amounting to over 30%), reducing the volume of billet is associated with the risk of non-fulfilment of dies. Another problem is the low durability of dies to pre-forging and finishing forging. The results of numerical simulation of hot forging analysis are presented. Based on the results obtained from the simulation, the authors proposed changes of the tools geometry to reduce volume of the billet, ensure complete filling of dies and to decrease the forging force. Słowa kluczowe: kucie na gorąco, straty materiałowe, trwałość narzędzi, metoda elementów skończonych Key words: hot forging, material loss, tool life, finite elements method.1. Wprowadzenie. Duża konkurencja na rynku producentów części metalowych sprawia, że bezustannie poszukiwane są metody: umożliwiające kształtowanie nowych materiałów o specjalnych właściwościach oraz dające możliwość obniżenia kosztów produkcji przez ograniczenie zużycia surowców, energii i pracochłonności wykonania [1÷3]. Niewątpliwie do takich metod wytwarzania można zaliczyć technologię kucia. Najbardziej popularną i powszechnie stosowaną metodą k[...]

Modelowanie numeryczne procesu kucia na gorąco odkuwki piasty DOI:10.15199/24.2018.1.6


  Wprowadzenie. W ostatnich latach można zaobserwować stały, bardzo dynamiczny wzrost produkcji elementów do samochodów osobowych. Duża konkurencyjność w przemyśle motoryzacyjnym powoduje, że poszukuje się wciąż nowych i przyjaznych środowisku oraz zapewniających wysokie własności mechaniczne i jakościowe technologii wytwarzania podzespołów samochodowych, m.in.: korbowodów, kół zębatych, przekładni ślimakowych, turbin, obudów przegubów homokinetycznych (rys. 1). Te ostatnie są niezastąpionym, elementem samochodów osobowych, przenoszą one bowiem moment obrotowy ze skrzyni biegów na koła. W produkcji wielkoseryjnej obudów przegubów stosuje się najczęściej wielooperacyjne kucie na ciepło w matrycach zamkniętych, a następnie kucie kalibrujące na zimno. Natomiast, w przypadku kiedy kształt obudowy jest mniej skomplikowany i nie wymaga wyciskania przeciwbieżnego czaszy odkuwki, wówczas proces jest realizowany na gorąco w matrycach otwartych. Po procesie kucia na gorąco odkuwki poddawane są okrawaniu wypływki oraz dodatkowym zabiegom (chłodzenie, oczyszczanie, obróbka cieplna - normalizowanie, śrutowanie, badania defektoskopowe i kontrola ostateczna). Proces wytwarzania takich odkuwek stanowi nie do końca rozwiązany problem oraz duże wyzwanie dla technologów i konstruktorów. W procesach kucia matrycowego na gorąco ogromną rolę odgrywa dobór odpowiednich parametrów technologicznych procesu. Do najważniejszych, istotnie wpływających na trwałość narzędzi oraz jakość odkuwek należy zaliczyć: ustawienia agregatu kuźniczego (cykl kucia, prędkość), kształt i jakość wykonania narzędzi, geometria wstępniaka i przedkuwki, a także parametry termiczne związane z temperaturą wstępniaka i narzędzi oraz warunki tribologiczne [1-3]. Dodatkowo, ze względu na specyfikę takich wyrobów (szczególnie fakt, że stanowią istotny element bezpieczeństa), od obudowy przegubów wymaga się dobrych właściwości wytrzymałościowych, dokładności wymiarowych, odpow[...]

 Strona 1