Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Henryk JĘDRZEJEWSKI"

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. i zastrzeżeń Komisji Europejskiej zgłoszonych 15 października 2013 r. - cd. DOI:


  III. Kształtowanie zasad przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w latach 2005-2015 Okres poprzedzający lata 2005-2015 świadomie pomijam, chociaż i w tym okresie dokonywano przekształceń na podstawie wcześniej wydanych ustaw. Do ustaw tych zalicza się: ??Ustawę z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, ??Ustawę z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości. Pomijam dlatego, że ustawy te już od wielu lat nie obowiązują, a sprawy, wszczęte na ich podstawie i niezakończone decyzjami ostatecznymi przed 13 października 2005 r., były dalej prowadzone już na podstawie nowych przepisów. Okres lat 2005-2015 rozpoczyna dzień 13 października 2005 r., tj. dzień wejścia w życie Ustawy z dnia 12 września 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Natomiast zamyka ten okres dzień 17 marca 2015 r. tj. dzień ogłoszenia w dzienniku ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13. Zmiany dokonane w tym czasie obejmowały tylko część zasad wprowadzonych w 2005 r., były jednak istotne, gdyż dotyczyły regulacji prawnych, rozszerzających uprawnienia użytkowników wieczystych do przekształceń, znaczących ulg w odpłatności za przekształcanie, kompetencji organów oraz innych spraw leżących w interesie osób uprawnionych. Przy czym nie liczyły się z interesem właścicieli nieruchomości gruntowych - czyli Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w takim stopniu, że w konsekwencji TK dwukrotnie z tego powodu w tym okresie stwierdzał ich niezgodność z Konstytucją. Szczególnie znaczące skutki spowodował drugi wyrok TK (z dnia 10.03.2015 r.), przywracając praktycznie wcześniej obowiązujące zasady honorujące w znacznie większym zakresie równowagę interesów wszystkich uczestników postępowania. Ze względu na to[...]

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. i zastrzeżeń Komisji Europejskiej zgłoszonych 15 października 2013 r. DOI:


  Przepisy prawne związane z problematyką artykułu: *ustawa Kodeks cywilny, *ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, *Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. nr 175, poz. 1459, tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 83 ze zm.) - weszła w życie 13.10.2005 r., *Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 191, poz. 137) - weszła w życie 1.01.2008 r., *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) - weszła w życie 1.01.1998 r., *Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 206, poz. 1590) - weszła w życie 7.01.2010 r., *wyrok TK z dnia 26 stycznia 2010 r. sygn. akt. K 9/08 - skutki prawne od 9.08.2011 r., *Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 187, poz. 1110) - weszła w życie 9.10.2011 r., *wyrok TK z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13 skutki prawne od 17.03.2015 r., *Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2109 e zm.) - weszło w życie 22.09.2004 r., *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) - weszła w życie 27.05.1990 r., *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm. - weszła w życie 1.01.1999 r., *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) - weszła w życie 1.01.1999 r., *Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm) - weszła w życie 1.04.2009 r., *Ustawa z dnia 24 czer[...]

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. i zastrzeżeń Komisji Europejskiej zgłoszonych 15 października 2013 r. cd. DOI:


  IV. Procedury przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po dniu 17 marca 2015 r. z uwzględnieniem skutków wyroku TK z 10.03. 2015 r. sygn. akt K 29/13. Z dniem 17 marca 2015 r. nastąpił częściowy powrót do stanu obowiązującego przed 9 października 2011 r. w zakresie regulacji zamieszczonych w art. 1 ust. 1 i ust. 3 ustawy. Spowodował to wyrok TK z dnia 10 marca 2015 r. uznający rozszerzenie zakresu tych przepisów na mocy ustawy z 28.07.201 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, za niezgodne z Konstytucją. Wyrok nie obejmował jednak pozostałych przepisów ustawy, pozostają one zatem w brzmieniu dotychczasowym. Zmienione regulacje prawne dotyczą obszarów takich jak : ??przedmioty (nieruchomości), w stosunku do których prawo użytkowania wieczystego podlega przekształceniu, ??podmioty uprawnione do żądania przekształcenia. Obszary te jako zmienione w sposób istotny przedstawię w pierwszej kolejności. Dla przedstawienia całości problematyki przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w drugiej kolejności przedstawię regulacje prawne i procedury w pozostałych obszarach. 1. Przedmioty (nieruchomości), w stosunku do których prawo użytkowania wieczystego podlega przekształceniu: ??zabudowane na cele mieszkaniowe (art. 1 ust. 1), ??zabudowane garażami (art. 1 ust. 1), ??niezabudowane, ale przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową (art. 1 ust. 1), ??niezabudowane, ale przeznaczone pod zabudowę garażami (art. 1 ust. 1), ??nieruchomości rolne (art. 1 ust. 1), ??nieruchomości związane z odrębną własnością lokali, niezależnie od ich przeznaczenia (art. 1 ust. 2), ??nieruchomości niezależnie od ich przeznaczenia, jeżeli prawo użytkowania wieczystego zostało w stosunku do nich ustanowione w zamian za wywłaszczenie innych nieruchomości gruntowych lub przejęcie tych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grud[...]

 Strona 1