Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Michalak"

Sezonowa zmienność promieniowania słonecznego i prędkości wiatru w aspekcie ich wykorzystania na potrzeby grzewcze w budynku jednorodzinnym


  Coraz większe wykorzystanie energii z zasobów odnawialnych do pokrycia potrzeb energetycznych w budownictwie, szczególnie energooszczędnym i pasywnym, skutkuje wieloma nowymi problemami naukowymi i technicznymi. Poprawna ocena zasobów energetycznych w odniesieniu do potrzeb, pozwoli zaprojektować adekwatny system kompleksowego zasilania domu w energię.Polska jest położona w strefie klimatu umiarkowanego między 49 a 54,50 szerokości geograficznej północnej. Promieniowanie słoneczne w Polsce charakteryzuje się bardzo nierównym rozkładem w cyklu rocznym, ponieważ średnio 80% z całkowitej energii słonecznej przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września. Dla systemów solarnych szczególnie niekorzystne są więc warunki zimowe, kiedy to ilość energii słonecznej padającej na jednostkę powierzchni jest najmniejsza [3]. Roczna zmienność prędkości wiatru charakteryzuje się cyklicznością sezonową. Największe prędkości wiatru na terenie Polski obserwowane są w okresie jesienno-zimowym, zaś najmniejsze w okresie wiosenno-letnim. Stąd też energia wiatru jest lepiej skorelowana z potrzebami energetycznymi budynków. Efektem zmian promieniowania słonecznego są zmiany temperatury, wpływające na potrzeby grzewcze budynków. Występuje przy tym pewne p[...]

Propozycja systemu sterowania i nadzoru dla hybrydowego systemu grzewczego z pompą ciepła i kolektorami słonecznymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono hybrydowy system grzewczy budynku szkolnego, wykorzystujący pompę ciepła, kolektory słoneczne i kocioł gazowy. Opisano kolejne składniki instalacji i ich podstawowe parametry techniczne. Jako uzupełnienie całości przedstawiono projektowany komputerowy system nadzoru i sterowania pracą całej instalacji grzewczo - klimatyzacyjnej. ANALIZOWANY obiekt jest to budynek Zespołu S[...]

Wpływ temperatury otoczenia na zużycie energii do ogrzewania budynku szkolnego

Czytaj za darmo! »

Na podstawie trzyletniego okresu eksploatacyjnego zaprezentowano analizę zużycia energii na potrzeby grzewcze budynku szkolnego. Uzyskane rezultaty posłużyły do próby określenia zużycia energii w zależności od temperatury otoczenia. ANALIZOWANY budynek szkolny przedstawiono w publikacjach [4], [5]. Znajduje się on w Gródku nad Dunajcem, w powiecie nowosądeckim, na obszarze III strefy klimat[...]

Bilans energetyczny budynku użyteczności publicznej w aspekcie certyfikacji energetycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model potrzeb energetycznych budynku użyteczności publicznej do określenia ilości energii zużywanej podczas normalnej eksploatacji. Wyróżniono podstawowe grupy potrzeb oraz przedstawiono podstawowe zależności matematyczne. Uzyskane rezultaty posłużyły do stworzenia programu obliczeniowego zużycia energii przez analizowany budynek. Uzyskane rezultaty mogą być interesujące dla k[...]

Bilans energetyczny budynku użyteczności publicznej w aspekcie certyfikacji energetycznej

Czytaj za darmo! »

Obliczenia zużycia energii przeprowadzono dla opisanego w [2], [3] obiektu szkoły w Gródku nad Dunajcem. W tym celu oparto się na danych z audytu energetycznego (parametry przegród budowlanych i instalacji, wymiary budynku), dokumentacji technicznych instalacji elektrycznej i grzewczej. Przeprowadzono także kilka wizji lokalnych celem weryfikacji uzyskanych danych, określenia czasu użytkowan[...]

Certyfikat energetyczny budynku szkolnego

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano przykład certyfikatu energetycznego budynku szkolnego. Na podstawie modelu matematycznego zapotrzebowania na energię budynku przedstawionego w [12], [13], określono zużycie energii w badanym obiekcie. Uzyskane rezultaty wykorzystano do obliczenia wskaźnika charakterystyki energetycznej WZE na podstawie metodyki opisanej w krajowej literaturze i określenia klasy energetycznej szkoły przed i po wykonaniu jej termomodernizacji.Wprowadzenie w Polsce przepisów Dyrektywy 2002/91/WE o efektywności energetycznej budynków (EPBD) spowoduje szereg nowych obowiązków dla właścicieli budynków. Największe praktyczne skutki będzie miało wprowadzenie systemu ocen energetycznych i świadectw energetycznych dla budynków [10]. Zapisy Dyrektywy [2] mówią, że charakterystyka energet[...]

 Strona 1  Następna strona »