Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Radomski"

Comparison of some methods for purification of technical magnesium sulfate for special applications Porównanie metod oczyszczania technicznego siarczanu(VI) magnezu do specjalnego zastosowania DOI:10.12916/przemchem.2014.1734


  Przedstawiono wyniki oczyszczania technicznego siarczanu(VI) magnezu o podwyższonej zawartości żelaza. Może on znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz jako substrat do otrzymywania wodorotlenku magnezu, stosowanego coraz powszechniej jako środek obniżający palność materiałów polimerowych. W badaniach stosowano metodę hydrolityczną oraz metodę jarosytową oczyszczania technicznego siarczanu( VI) magnezu. Proces oczyszczania prowadzono w wodnych roztworach technicznego siarczanu(VI) magnezu w zakresie stężeń 1,4-2,2 mol/dm3. Określono wpływ metody na stopień eliminacji związków żelaza, a także straty magnezu. Siarczan(VI) magnezu w naturze występuje najczęściej w postaci soli siedmiowodnej, zwanej epsomitem lub solą gorzką (ze względu na gorzki smak). Otrzymywany jest z magnezytu lub magnezji poprzez działanie na nie kwasem siarkowym(VI) w reakcjach (1) i (2):[...]

Composites for construction industry made of waste sodium fluorosilicates sludges Kompozyty do celów budowlanych z odpadowych szlamów fluorokrzemianu sodu DOI:10.15199/62.2016.7.27


  Na fluorosilicate-contg. sludges were used for prepn. of composite materials by mixing with fly ash, dolomite, CaFe sludge or dolomite and with hydrated lime or cement. The composites contained 7-23% by mass of water and their aq. exts. (F content 6-14 mg/L at pH 7-12). Przedstawiono wyniki badań odpadowych szlamów fluorokrzemianu sodu, pochodzących z zakładów produkujących nawozy fosforanowe, a przeznaczonych do otrzymywania kompozytów mogących znaleźć zastosowanie w budownictwie. Do otrzymywania mieszanek stosowano dodatkowe substancje, takie jak cement, wapno hydratyzowane, pył dolomitowy i fluorek wapnia. Na bazie odpadu oraz substancji pomocniczych otrzymano kompozyty o zróżnicowanej konsystencji. Otrzymany materiał charakteryzował się zawartością wilgoci 7-23%, a otrzymane wyciągi wodne na bazie kompozytów miały odczyn alkaliczny oraz zawartość jonów F- w granicach 6-14 mg/dm3. Rozkład fosforytów kwasem siarkowym(VI) w procesie otrzymywania kwasu ortofosforowego, czyli w pierwszym etapie produkcji superfosfatu oraz nawozów wieloskładnikowych, można przedstawić równaniem (1):C a5(PO4)3F + 5H2SO4 → 5CaSO4 + HF + 3H3PO4 (1) W czasie otrzymywania superfosfatu, po przereagowaniu całkowitej ilości kwasu siarkowego(VI) i rozkładzie 70-78% surowca fosforowego, rozpoczyna się następny etap procesu. Polega on na reakcji (2) kwasu fosforowego z nierozłożonym surowcem fosforowym: C a5(PO4)3F + 7H3PO4 +5H2O → 5Ca(H2PO4)2·H2O + HF (2) Powstający fluorowodór ze względu na niskie stężenie otrzymanego kwasu fosforowego oraz temperaturę procesu reaguje z krzemionką zawartą w apatycie1-4) zgodnie z równaniami(3) i (4): 4 HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O (3) 2 HF + SiF4 → H2SiF6 (4) Gazy zawierające związki fluoru oczyszcza się przez absorpcję w wodzie kwasu fluorokrzemowego, który następnie przerabia się na fluorokrzemian sodu, stanowiący produkt uboczny obróbki fosforanów. Im niższa temperatura gazów przed abso[...]

Wpływ procesu suszenia hydroksyapatytu na jego właściwości powierzchniowe


  Przedstawiono wyniki badań wpływu techniki suszenia na właściwości fizykochemiczne hydroksyapatytu (HA). W badaniach zastosowano klasyczne suszenie w suszarce laboratoryjnej, liofilizację oraz suszenie próżniowe. Wysuszone proszki HA poddano kalcynacji w temp. 750°C przez 30 min. HA scharakteryzowano z zastosowaniem dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) oraz analizy termicznej. Właściwości powierzchniowe opisano z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej SEM-EDS oraz metody BET. Ca10(PO4)6(OH)2 was pptd. from aq. solns. of H3PO4 and Ca(OH)2, dried at 105°C in air, at -67°C for 72 h or at 50-90°C under vacuum, calcined at 750°C for 30 min and studied for microstructure, chem. compn., sp. surface and mass loss during DTA. The product dried by lyophilization showed the highest sp. surface before calcination. Procesowi suszenia poddawane są ciała wilgotne o różnych właściwościach fizykochemicznych, strukturalno-mechanicznych, biochemicznych i innych. Poznanie ważniejszych właściwości materiału wilgotnego pozwala na racjonalny wybór metody suszenia. Ze względu na zachowanie w czasie procesu suszenia1, 2 materiały suszone można podzielić na ciała koloidalne, które w procesie suszenia wyraźnie zmieniają swoje wymiary oraz ciała kapilarno-porowate, które podczas suszenia zachowują swoje wymiary linowe lub kurczą się nieznacznie w porównaniu z ciałami koloidalnymi. Biorąc pod uwagę wzajemne relacje sił oddziałujących na wilgoć zawartą w materiale suszonym, można dokonać podziału na ciała kapilarno-porowate, w których siły aPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; bInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków Agnieszka Sobczak-Kupieca,*, Zbigniew Wzoreka, Alicja Michalik-Zymb, Piotr Radomskia Wpływ procesu suszenia hydroksyapatytu na jego właściwości powierzchniowe The influence of drying proces on the surface properties of hydroxyapatite Dr hab. inż. Zbigniew WZOREK w roku 1992 ukończył studi[...]

A technology for recovering potassium sulfate(VI) from the biofuel production waste Technologia odzysku siarczanu(VI) potasu z odpadu pochodzącego z produkcji biopaliw DOI:10.15199/62.2016.10.10


  Glycerol residue from biodiesel prodn. was combusted alone at 900°C or in a mixt. with natural gas at 765 or 900OC to recover energy and K2SO4. The final product had a purity of 97,3%. Its yield was 75% of the theor. one. Zweryfikowano doświadczalnie jedną z potencjalnych metod odzysku siarczanu(VI) potasu z pozostałości glicerolowej po otrzymywaniu biodiesla. Przedstawiono nową metodę utylizacji odpadu glicerolowego z produkcji biodiesla, polegającej na termicznej obróbce odpadu i termicznym wykorzystaniu składników organicznych oraz odzyskiem siarczanu(VI) potasu z pozostałości po spaleniu. W procesie wykorzystano znaczną wartość opałową odpadu oraz jego małą lepkość w podwyższonej temperaturze, co ułatwiło dozowanie materiału do komory spalania. Biodiesel jest paliwem wytwarzanym z biomasy roślinnej. Jest on otrzymywany w wyniku przetworzenia oleju rzepakowego, przez transestryfikację metanolem w obecności wodorotlenku potasu lub wodorotlenku sodu. W wytwórni biodiesla obok surowych olejów roślinnych można wykorzystywać zużyte oleje roślinne i kwasy tłuszczowe1). Katalizatorem alkalicznej transestryfikacji jest KOH, a kwaśnej stężony kwas siarkowy. Oleje surowe i zużyte zawierają wolne kwasy tłuszczowe, w związku z tym konieczne jest zastosowanie specjalnej obróbki wstępnej. Po jednostopniowej reakcji nadwyżka metanolu i woda z reakcji zostają odparowane, a reagenty zostają dostarczone do zbiornika sedymentacyjnego. Odparowane substancje (woda, metanol) doprowadzane są do jednostki rektyfikacji metanolu. Po obróbce wstępnej triglicerydy zostają poddane dwustopniowej transestryfikacji. W tym celu do triglicerydów dodana zostaje miesz[...]

Applicability of some mining wastes for construction purposes Ocena przydatności niektórych odpadów górniczych do celów budowlanych DOI:10.15199/62.2017.2.28


  A waste from coal mining was analyzed for chem. and phase compn. (SiO2 9-98% by mass, C 0.09-10%, Ca 0.01- 8%, Fe 0.19-37%, K 0.1-0.4%, Na 0.1-0,3%, Cu 0.7-4%) and added to concrete (1:1 or 1:2 mass ratio). The product had compressive strength 33-47 MPa. The concretes produced under addn. of wastes from the prodn. of paving stones and granite processing showed substantially higher compressive strength. Przedstawiono wyniki badań zastosowania wybranych odpadów pochodzących z wydobycia i przetwórstwa węgla kamiennego w obszarze aglomeracji górnośląskiej do celów budowlanych. Określono skład fazowy oraz chemiczny z uwzględnieniem zawartości węgla, krzemionki oraz wybranych metali ciężkich. Wykonano kompozyty cementowe z analizowanego materiału oraz przeprowadzono próby wytrzymałościowe. W celach porównawczych zastosowano inny materiał pochodzenia odpadowego, jak kruszywo granitowe oraz odpad z produkcji kostki brukowej. Otrzymane kompozyty charakteryzowały się wytrzymałością na ściskanie 33-47 MPa. Intensywne wydobycie węgla kamiennego na obszarze Górnego Śląska pociąga za sobą generowanie dużych ilości odpadów, które stanowią ok. 25% urobku wydobywanego na powierzchnię. Wielkość wydobycia stawia Polskę w czołówce producentów węgla kamiennego na świecie, chociaż jego produkcja maleje i w 2013 r. wynosiła ok. 65 mln t, w porównaniu z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy to wydobycie węgla energetycznego przekraczało 110 mln t1). Spadające wydobycie węgla związane jest ze zmniejszającą się liczbą zakładów wydobywczych pomimo światowego wzrostu ilości wydobywanych węgli energetycznych. Odpady górnicze w dużej mierze są składowane na hałdach znajdujących się w pobliżu kopalni, gdzie zalegają w ilościach kilkudziesięciu mln t. Część z odpadów wykorzystywana jest jako podsypka przy budowie dróg oraz jako materiał do niwelacji terenu. Materiał, który zawiera w sobie ponad 10% węgla (głównie czarny łupek przywęglowy) s[...]

Strukturalna charakterystyka bioceramiki hydroksyapatytowej otrzymanej przy zastosowaniu różnych metod suszenia DOI:10.15199/62.2017.9.29


  Zdolność tkanki kostnej do wrastania do wnętrza porów tworzywa, umożliwiającego wytworzenie naturalnego połączenia implantu z kością sprawia, że obecnie porowata bioceramika hydroksyapatytowa (HAp) jest najpowszechniejsza w zastosowaniach medycznych1-4). Porowata bioceramika HAp znalazła szerokie zastosowanie w leczeniu ubytków kostnych szczęki, żuchwy i szkieletu, a także służy jako nośnik leków i podłoże do hodowli komórek. Minimalna średnica porów pozwalająca na penetrację tkanki żywej powinna wynosić 50-100 μm oraz 250-300 μm, co odpowiada wielkości kanałów Haversa obecnych w kości. Porowatość powinna mieścić się w zakresie 20-60%, gdyż większa powoduje drastyczny spadek mechanicznych właściwości tworzywa. Przykładowo, wzrost porowatości rusztowań z HAp z 55% do 70% powoduje 35-proc. spadek odporności na ściskanie3, 5-8). Oprócz odpowiedniego stopnia porowatości materiału, silnie determinującego procesy kościotwórcze, równie ważnym parametrem jest powierzchnia właściwa. Im jest ona większa, tym większy jest stopień adsorpcji białek na powierzchni HAp oraz przyleganie i wzrost komórek. Naturalną kość (nie poddaną obróbce cieplnej) cechuje duża powierzchnia właściwa w granicach 87-100 m2/g, podobnie jak syntetyczny HAp nie poddany kalcynacji (17-82 m2/g). Proces kalcynacji w wysokich temperaturach, przekraczających 700-800°C, powoduje spadek powierzchni właściwej o rząd wielkości (nawet do 0,1 m2/g) ze względu na stapianie ziaren HAp, a tym samym zmniejszenie prze96/ 9(2017) 1953 Dr inż. Piotr RADOMSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 2/2017, str. 419. Dr hab. inż. Agnieszka SOBCZAK-KUPIEC w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Jest adiunktem w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej tej uczelni. Specjalność - biotechnologia środowiskowa, technologia chemiczna nieorganiczna. Table. Drying o[...]

Characteristics of the residues after phosphorus recovery from incinerated sewage sludge for the production of building materials Charakterystyka pozostałości po procesie odzysku fosforu z popiołów ze spalania osadów ściekowych w aspekcie ich wykorzystania do produkcji materiałów budowlanych DOI:10.15199/62.2015.6.21


  Seven com. ashes from combustion of sewage sludge were leached with solns. of H3PO4 and HNO3 (concn. 2.7 mol/L) to recover P and prep. raw materials for cement or concrete prodn. The residues contained mainly Si, Al and Fe but also Ca, Ti, K and P compds. and melted at 1300-1400°C. Przedstawiono wyniki badania pozostałości po ekstrakcji popiołów ze spalania osadów ściekowych w aspekcie wykorzystania ich do produkcji materiałów budowlanych. Pozostałości pochodziły z ekstrakcji popiołów kwasem fosforowym(V) i azotowym(V) o stężeniu 2,7 mol/dm3. Analizowano je pod względem składu fazowego oraz pierwiastkowego. Wykonano analizę morfologii powierzchni SEM, określono temperaturę topnienia oraz przeprowadzono analizę termiczną. Dodatkowo określono wymywalność metali ciężkich oraz sumaryczną wymywalność chlorków i siarczanów. Osady ściekowe są produktami odpadowymi pochodzącymi z sektora przemysłowego i komunalnego. Powstają w wyniku operacji o charakterze fizycznym, fizykochemicznym i biologicznym. Osady ściekowe są osadem dyspersyjnym, zawierającym głównie wodę z rozpuszczonymi w niej substancjami oraz rozproszone substancje nierozpuszczalne. W osadach tych obok związków Seven com. ashes from combustion of sewage sludge were leached with solns. of H3PO4 and HNO3 (concn. 2.7 mol/L) to recover P and prep. raw materials for cement or concrete prodn. The residues contained mainly Si, Al and Fe but also Ca, Ti, K and P compds. and melted at 1300-1400°C. Przedstawiono wyniki badania pozostałości po ekstrakcji popiołów ze spalania osadów ściekowych w aspekcie wykorzystania ich do produkcji materiałów budowlanych. Pozostałości pochodziły z ekstrakcji popiołów kwasem fosforowym(V) i azotowym(V) o stężeniu 2,7 mol/dm3. Analizowano je pod względem Piotr Radomski*, Katarzyna Gorazda, Barbara Tarko, Sylwester Żelazny, Anna K. Nowak, Zbigniew Wzorek Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Characteristics of the residues after pho[...]

 Strona 1