Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Szulc"

Piasek z oczyszczania ścieków- analiza problemu, możliwości odzysku i wykorzystania na przykładzie oczyszczalni ścieków w Poznaniu DOI:10.15199/17.2018.5.9

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Dwudziesty pierwszy wiek przyniósł gwałtowny rozwój przestrzeni miejskich, a co za tym idzie - także infrastrukury wodno- -kanalizacyjnej. Poszerzanie dostępu do sanitacji jest nadal jednym z głównych zadań władz miejskich. Celem działań staje się nie tylko podstawowa gwarancja obiegu wody miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale także jednoczesna minimalizacja wpływu podejmowanych przesięwzięć na środowisko (zmniejszanie śladu środowiskowego, eng. Environmental footprint). Miejskie oczyszczalnie ścieków nie są już obiektami skupionymi jedynie na usuwaniu niechciaych substancji z wód zużtych oraz osiąganiu wymaganych parametrów odpływu, ale - w myśl idei zrównoważonego rozwoju - stają się tzw. zakładami odnowy wody i odzysku surowców [7]. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków to miejsce, gdzie spotyka się wiele technologii, które - współpracując ze sobą - umożliwiają utrzymanie optymalnej relacji między poniesionymi kosztami, wykorzystaniem surowców niesionych w ściekach a oddziaływaniem na otoczenie. W myśl tej fi lozofi i analizuje się każdy etap oczyszczania, począwszy już od pierwszego stopnia. Podczas mechanicznego oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu prostych procesów fi zycznych, tj. cedzenia, sedymentacji lub fl otacji usuwane są wielkogabarytowe zanieczyszczenia, skratki, łatwo opadające zawiesiny, tłuszcze oraz piasek. To właśnie niesiony w ściekach piasek jest pierwszym surowcem, jaki można odzyskać w procesie oczyszczania ścieków miejskich [16]. 2. Piasek zatrzymywany w procesach oczyszczania ścieków W technologii ścieków pod pojęciem piasku usuwanego w procesach stosowanych na oczyszczalni rozumie się swoistą mieszaninę wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń mineralnych, niepodatnych na zagniwanie, w których skład poza samym piaskiem wchodzi żużel, drobne kamienie, a także zmielona kawa, pestki czy fragmeny skorupek jaj itp. [5]. To, ile piasku dociera do samej oczysz- *) Paulina Szulc, mgr i[...]

Stabilność składu ścieków syntetycznych zasilających laboratoryjne systemy osadu czynnego DOI:10.15199/17.2018.12.4


  1. Wprowadzenie Prace badawcze w technologii ścieków wymagają doprowadzania ścieków do instalacji doświadczalnych. Ścieki pochodzenia naturalnego różnią się składem w zależności od pochodzenia [2], ponadto z reguły charakteryzuje je duża zmienność składu, mogąca zakłócić przebieg prowadzonych eksperymentów i, w efekcie, utrudnić interpretację uzyskanych wyników [5]. Rozwiązaniem wskazanego problemu jest zastosowanie ścieków syntetycznych przygotowywanych w miejscu badań. Odpowiednio dobrany skład ścieków syntetycznych pozwala uzyskać pożądane właściwości [3, 16, 22-23], które posiadają ścieki rzeczywiste oraz niezmienność składu, eliminując tym samym ewentualne zakłócenia przebiegu prowadzonego procesu. W pracach badawczych używa się różnych ścieków syntetycznych, jednak zwykle autorzy nie podają informacji na temat sposobu ich przygotowania, przechowywania, dawkowania czy badań stabilności składu ścieków zasilających w funkcji czasu [6, 11, 14, 23]. W niektórych publikacjach zdarza się też brak danych o składzie użytych ścieków syntetycznych [4]. Na podstawie szerokiego przeglądu literaturowego przygotowano zestawienie składników wykorzystywanych w badaniach z zastosowaniem ścieków syntetycznych. Zaprezentowano je w tab. 1, z podziałem na składniki organiczne i nieorganiczne. Do przygotowania ścieków syntetycznych można wykorzystać wodę destylowaną [8] lub wodę wodociągową [20] jako bazę dla suchych składników. Ze względu na zawartość łatwo rozkładalnych związków organicznych, ścieki syntetyczne w warunkach pokojowych (20°C) szybko ulegają biodegradacji. Przygotowywanie ścieków syntetycznych do zasilania dużych instalacji badawczych, o pojemności kilkuset litrów i większych, można w prosty sposób zautomatyzować, dozując suche składniki, które są rozpuszczane bezpośrednio przed wprowadzeniem do reaktora. W przypadku bardzo małych ilości odmierzanych substancji oraz składników słabo rozpuszczalnych takie postępowanie skutkuje[...]

 Strona 1