Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ BESLER"

Analiza pracy termosyfonu dwufazowego w warunkach zimowych DOI:10.15199/9.2016.8.1


  Urządzenia do odzyskiwania ciepła na drodze wymiany ciepła pobierają pewną jego ilość ze strumienia powietrza wywiewanego przy jednoczesnym przekazywaniu go w celu wstępnego podgrzania strumienia powietrza zewnętrznego. Wymiana ciepła może odbywać się przez przegrodę (przeponę) lub z wykorzystaniem cieczy magazynującej i transportującej ciepło (urządzenia rekuperacyjne), lub też przez bezpośrednie omywanie powierzchni wymiany ciepła przez strumienie powietrza wywiewanego i zewnętrznego (urządzenia regeneracyjne). Urządzeniem, analizowanym w niniejszym artykule, jest pionowa rura cieplna, zwana również zamkniętym termosyfonem dwufazowym.1. Wprowadzenie Głównym elementem termosyfonu jest pionowa rurka (lub zespół rurek), wewnątrz której wytworzono próżnię do poziomu, tzw. technicznej próżni i wprowadzono określoną ilość cieczy roboczej, pełniącej zadania czynnika transportującego ciepło, a następnie zaślepiono obydwa końce. Dolną część rury określa się mianem strefy parowania, górną natomiast mianem strefy skraplania. Po doprowadzeniu ciepła, pochodzącego od omywającego ją strumienia powietrza o wysokiej temperaturze, do dolnej części rury, znajdująca się wewnątrz niej ciecz odparowuje, a pary przemieszczają się do górnej części rury. Tam skraplają się na ściankach wewnętrznych rurki na skutek omywania tej części rury przez powietrze o niższej temperaturze. Skroplona ciecz spływa po wewnętrznej ściance rury do dolnej części - do strefy parowania, gdzie następuje jej ponowne odparowanie. Proces odbywa się w sposób ciągły w okresie pracy wymiennika. Na rysunku 1 przedstawiono pojedynczą rurkę termosyfonu wraz z objaśnieniem zasady jej działania. Wymiennik najczęściej składa się z baterii niezależnych rurek umieszczonych we wspólnej obudowie. Rys. 1. Zasada działania termosyfonu [2, 9, 10] 304 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 47/8 (2016) Termosyfony pracują w układzie grawitacyjnym, tzn. pary wznoszą się do strefy och[...]

O źródłach energii bardziej optymistycznie

Czytaj za darmo! »

ZA POŚREDNICTWEM środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja i internet) dociera coraz więcej stresujących informacji dotyczących przyszłości naszej energetyki. Na pierwszym miejscu zawsze serwowane są wiadomości katastroficzne: - rosnące skażenie środowiska, - ocieplenie klimatu na naszym globie, - dziura ozonowa, - wzrost zapotrzebowania na energię, - wyczerpywanie się zasobów[...]

Klimat, Zdrowie i Energetyka 2007

Czytaj za darmo! »

W świetle wyników badań i rozważań wielu uczonych przedyskutowano prawdopodobne kierunki rozwoju na naszym Globie. Te hasła tytułu, pozornie odrębne, stanowią faktycznie spójną całość. W trosce bowiem o ochronę klimatu naszego Globu przed ociepleniem, dla zapewnienia warunków zdrowej egzystencji, podejmowane są współcześnie intensywne działania, zwłaszcza nad ograniczaniem skażenia środowisk[...]

Mikroklimat pomieszczeń - prognozy rozwoju i kierunki badań

Czytaj za darmo! »

Na podstawie opinii szerokiego kręgu autorytetów z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa i klimatyzacji przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju dziedziny oraz niezbędne, szczegółowe potrzeby działań i badań. 50-LECIE Polskiej Akademii Nauk było asumptem do określenia przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a w tych ramach przez naszą Sekcję Ogrzewnictwa, Ciepłownictwa i Klimaty[...]

 Strona 1  Następna strona »