Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Artur Biela"

Zasady ujawniania władającego w ewidencji gruntów i budynków DOI:10.15199/50.2018.3.3


  Wstęp Ewidencja gruntów i budynków gromadzi, aktualizuje oraz udostępnia informacje o gruntach, budynkach i lokalach (informacje przedmiotowe), ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami (informacje podmiotowe)1. Przepisy prawa geodezyjnego, wskazując na podmiot ewidencji, odsyłają do art. 20 ust. 2 pkt 1 p.g.i k., zgodnie z którym w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się właścicieli nieruchomości, a w przypadku: a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli, inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości; b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania. Podmiotem ewidencji jest więc osoba, organ lub jednostka organizacyjna posiadająca odpowiednie prawo do gruntów, budynków lub lokali. Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków2 prawa te uwidacznia się na podstawie wpisów dokonanych w księgach wieczystych, prawomocnych orzeczeń sądowych, umów zawartych w formie aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, dyspozycji zawartych w aktach normatywnych i umów zgłoszonych do ewidencji stosownie do art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ustawa dokonuje podziału podmiotów ewidencji gruntów na trzy kategorie. Pierwszą stanowią właściciele nieruchomości, drugą władający, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz trzecią, którymi są władający na zasadach samoistnego posiadania3. W drugiej z ww. kat[...]

Materialnoprawna podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej geodetów DOI:10.15199/50.2018.5.2


  Do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych. Szczególne znaczenie geodety w procesie inwestycyjnym oraz doniosłość prawna czynności z zakresu opisu nieruchomości powodują, że od geodetów uprawnionych wymaga się niezwykłej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne1 osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli wykonuje swoje zadania z naruszeniem przepisów prawa, nie dochowując należytej staranności lub niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Należy rozróżnić odpowiedzialność dyscyplinarną - związaną z realizacją funkcji publicznych, od odpowiedzialności porządkowej - wynikającej z cech stosunku pracy i odpowiedzialności zawodowej - związanej z wykonywaniem odpowiedniego zawodu. W związku z tym, że gwarantowanie należytego wykonywania zawodów uznanych przez ustawodawcę za zawody zaufania publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu2 wiąże się właśnie z odpowiedzialnością zawodową, to wydaje się, że w przypadku zawodu geodety tego typu odpowiedzialność (zawodowa, a nie dyscyplinarna) winna być wskazana przez ustawodawcę3. Mimo wskazanych wątpliwości, w dalszej części artykułu autor będzie posługiwał się określeniem ustawowym. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi się za czyny związane z funkcjonowaniem właściwej organizacji publicznej4. Specyfika prawa dyscyplinarnego i rozproszony charakter jego źródeł utrudniają formułowanie twierdzeń o charakterze kategorycznym5. Odpowiedzialność dyscyplinarna ma charakter ustawowy, ustawa nie tylko ją przewiduje, ale określa też w odniesieniu do poszczególnych grup osób podstawowe jej wyznaczniki - nie ma jednak charakteru powszechnego, zakres podmiotowy zostaje ograniczony tylko do pewnych kategorii osób. Generalnie są to osoby pełniące ważne funkcje w państwie czy funkcj[...]

Czy geodeta, wchodząc na grunt bez zgody właściciela, narusza prawo? DOI:10.15199/50.2019.2.4


  Rozpatrując odpowiedzialność karną dowolnego czynu, należy w kolejności: wyodrębnić zachowanie, które będzie przedmiotem analizy, ustalić wstępną kwalifikację czynu - czyli ustalić, czy zachowanie to jest zgodne z typem czynu zabronionego z ustawy karnej - wykazać, czy doszło do realizacji wszystkich znamion opisanych w rozpatrywanej normie (w tym ocenić stronę podmiotową tj. umyślność bądź nieumyślność), na koniec zweryfikować, czy do czynu doszło w okolicznościach wyłączających winę lub karalność. W takiej konwencji poddany zostanie analizie czyn, jakim jest wykonywanie pomiaru terenowego na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, bez jej zgody. Aby zachowanie stanowiło przedmiot zainteresowania prawa karnego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy posiada ono łącznie następujące cechy: jest społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy, o ustawowych znamionach, bezprawne, zawinione i karalne lub jest społecznie szkodliwe, zabronione przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. W pierwszym przypadku mielibyśmy do czynienia ze zbrodnią lub występkiem, w drugim - z wykroczeniem. Pojęcie czynu zabronionego zdefiniowane jest w art. 115 § 1 k.k.1 i oznacza zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. W orzecznictwie zwraca się uwagę, że "nie całość zachowania człowieka w określonym czasie i przestrzeni oceniana jest jako «czyn zabroniony», a tylko fragmenty tego zachowania wyodrębnione znamionami czynności sprawczej"2. Aby stwierdzić, czy dane zachowanie człowieka stanowi czyn zabroniony, należy porównać cechy tego zachowania z zawartym w ustawie karnym opisem typu (wzorca) czynu zabronionego. Jeżeli w stanie faktycznym wystąpiły wszystkie elementy opisu składającego się na ujęty w ustawie wzorzec, to mamy do czynienia z czynem zabronionym3. Rozważmy więc następujący stan faktyczny: geodeta dokonuje pomi[...]

 Strona 1