Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"NATALIA GOLNIK"

Akcelerator do radioterapii protonowej w projekcie Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej

Czytaj za darmo! »

Radioterapia z wykorzystaniem protonów i wiązek jonów jest szybko rozwijającą się metodą leczenia nowotworów na świecie, wymagającą jednak stosowania akceleratorów wielkich energii, w Polsce dotychczas niedostępnych. W pracy przedstawiono koncepcję budowanego obecnie ośrodka terapii protonowej w Centrum Cyklotronowym Bronowice. Abstract. Proton radiotherapy is a worldwide rapidly growing technology for cancer treatment, which has to be performed with the use of high energy accelerators. This technology was not available in Poland up to now. The paper presents the concept of the accelerator for proton therapy center, which is now under construction in Cyclotron Centre Bronowice.. (Accelerator for proton radiotherapy in the project of Cyclotron Centre Bronowice). Słowa kluczowe: radio[...]

Inżynieria Biomedyczna w Politechnice Warszawskiej

Czytaj za darmo! »

Dziękując gorąco Redakcji "Elektroniki" za inicjatywę wydania specjalnego zeszytu czasopisma, zawierającego artykuły związane z rozwojem Inżynierii Biomedycznej w Politechnice Warszawskiej, a mówiąc ściślej - na dwóch jej wydziałach: Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Mechatroniki, chcielibyśmy poświęcić nieco miejsca historii i teraźniejszości tej fascynującej dyscypliny w odniesieni[...]

Wizualizacja preparatów tkankowych w świetle spolaryzowanym

Czytaj za darmo! »

Podstawowe znaczenie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych ma badanie histopatologiczne, stosowane również w diagnostyce schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych oraz monitorowaniu postępu leczenia. Rozwój numerycznych metod analizy obrazów histopatologicznych i dyskusja o możliwościach przesyłania obrazów do oceny w innych jednostkach (tele-histopatologia) spowodowały wzrost zainteresowania ró[...]

Postęp elektrotechniki a rozwój inżynierii biomedycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwój wybranych metod i aparatury medycznej w szczególności technik obrazowania, elektrografii i elektroterapii serca w odniesieniu do postępu elektrotechniki. Obecnie inżynieria biomedyczna ma charakter wybitnie interdyscyplinarny, ale wpływ elektrotechniki na jej rozwój jest wyraźnie znaczący. Abstract. Development of methods and medical instrumentation, particularly medical imaging, electrography and cardiac electrotherapy in relation to in electrical engineering was presented. Now biomedical engineering has interdisciplinary character but influence of electrical engineering for progress in biomedical engineering is notable. (Electrical engineering progress and development of biomedical engineering). Słowa kluczowe: inżynieria biomedyczna, elektrotechnika[...]

Ciśnieniowa komora jonizacyjna wypełniona trójfluorkiem boru jako wysokoczuły licznik neutronów termicznych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach poważnie wzrosły potrzeby rejestracji neutronów przy niskich wartościach gęstości ich strumienia. Jest to związane między innymi z aktualnie obowiązującymi zaleceniami Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej ICRP (ang. International Commission on Radiological Protection), postulującymi bardzo niskie poziomy rocznej, uśrednionej na 5 lat granicznej dawki efektywnej dla osób z populacji (≤ 1 mSv) [1,2], co w przypadku neutronów oznacza dawkę pochłoniętą rzędu 0,05...0,2 mGy. Przy ciągłym narażeniu, najniższy poziom (t.j. 0,05 mGy, dotyczący neutronów o energii około 1 MeV) odpowiada mocy dawki pochłoniętej w tkance około 2 pGy/s i gęstości strumienia niespełna 0,1 n/cm2s. Zgodnie z przepisami, tak niskie poziomy promieniowania powinny być rejestro[...]

 Strona 1