Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZYGMUNT DĘBOWSKI"

Badania sorpcji S 0 2 na sorbentach węglowych przeznaczonych do odsiarczania spalin DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodę i warunki testowania sorbentów węglowych. Zdefiniowano charakterystyczne parametry procesu usuwania S 0 2 z gazów spalinowych, tj. czas przebicia tp, dynamiczną pojemność sorpcyjną GI i całkowitą pojemność sorpcyjną G2. Za pomocą gazów modelowych (skład zbliżony do składu spalin z elektrowni) przetestowano kilkanaście sorbentów krajowych, preparowanych specjalnie do tego celu, oraz sorbent pochodzenia zagranicznego, który przyjęto jako wzorcowy. Stwierdzono, że dynamiczna pojemność sorpcyjna G, i czas przebicia tp są rosnącymi funkcjami czasu zetknięcia SÓ2 z sorbentem i malejącymi funkcjami temperatury. Wartość całkowitej pojemności sorpcyjnej G2 dla sorbentu wzorcowego liniowo zmniejsza się ze wzrostem temperatury. W wyniku badań wyselekcjonowano sorbenty krajowe, formowane, o dużej całkowitej pojemności sorpcyjnej G, (trzykrotnie przewyższającej pojemność sorpcyjną sorbentu wzorcowego). Jednym z najistotniejszych problemów ochrony środowiska naturalnego jest oczyszczanie gazów spalinowych ze związków siarki i tlenków azotu11. Z ponad sześćdziesięciu możliwych do realizacji metod oczyszczania gazów spalinowych2’3* na szczególną uwagę zasługuje sucha metoda usuwania S 0 2 za pomocą sorbentów węglowych4*7), którą można wykorzystać do oczyszczania gazów gorących. Jest to metoda prawie bezodpadowa, gdyż w cyklu sorpcja (temp. 100 -r- 160°C)-desorpcja (temp. 400 500°C) sorbent się regeneruje, a zdesorbowany S 0 2 (o dużym stężeniu) może służyć jako surowiec do produkcji kwasu siarkowego. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki doświadczeń z zakresu procesu sorpcji S 0 2 na sorbentach węglowych. Wyniki badań procesu desorpcji SÓ2 będą omówione w odrębnej publikacji. Mechanizm sorpcji S 0 2 na sorbentach węglowych nie został do tej pory dostatecznie wyjaśniony. Brakuje też podstawowych informacji dotyczących zależności zachodzących między charakterystycznymi wielkościami tego procesu. Podjęte w Instytucie C[...]

 Strona 1