Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN HOŁUB"

Elektromobilność - czy stoimy u progu nowej rewolucji? DOI:10.15199/74.2018.12.3


  Dyskusje o liczbie ludzi zamieszkujących naszą planetę i wpływie człowieka na środowisko wciąż trwają. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w roku 2050 populacja Ziemi przekroczy 10 miliardów osób [10]. Rosnąca liczba mieszkańców naszej planety będzie skutkowała wzrostem zapotrzebowania na energię, w tym elektryczną. Międzynarodowa Agencja ds. Energii szacuje, że w roku 2040 produkcja ta osiągnie 40 000 TWh [3]. Aby zapobiegać negatywnemu wpływowi działalności człowieka na stan środowiska naturalnego podejmowane są różne kroki, w tym legislacyjne i prawne. Niefortunnie krótkim przykładem globalnej jednomyślności w tej sprawie było spotkanie w Paryżu, gdzie 12 grudnia 2015 r. prawie 200 krajów (w tym UE, Stany Zjednoczone oraz Chiny) ratyfikowało porozumienie, którego celem jest ograniczenie wzrostu średniej temperatury na ziemi poniżej 2°C. Warto w tym miejscu zauważyć, że same Chiny odpowiadają za 30% światowej emisji gazów cieplarnianych, a w połączeniu ze Stanami Zjednoczonymi (15%) oraz Unią Europejską (10%) odpowiadają za ponad połowę emisji światowej [12]. Warto więc wrócić do trudnej dyskusji o polskim modelu zaopatrzenia w energię elektryczną w kontekście ograniczenia emisji CO2. Niezależnie od osobistych poglądów każdego z nas, szczególnie fanów zapachu benzyny, oleju i odgłosów kultowych silników spalinowych, zalety napędzania pojazdów energią elektryczną i współczesnymi maszynami elektrycznymi, szczególnie dla społeczności elektryków, są oczywiste. Od razu przyjrzyjmy się kontrowersjom powstałym w aspekcie emisji dwutlenku węgla podczas wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Średnia emisja CO2 na kilometr dla pojazdu elektrycznego ładowanego z sieci elektroenergetycznej jest o 25% niższa niż dla nowoczesnego samochodu z napędem diesla [5]. W krajach o liberalniejszym podejściu do generacji rozproszonej i niższej emisji sektora wytwarzania energii elektrycznej ograniczenie emisji może osiągnąć nawet 85[...]

Modified Fitch generator topology for non-thermal plasma applications

Czytaj za darmo! »

Abstract. Non-thermal plasma discharge devices require high-voltage, high-current supply pulses. Presented solid state pulse power modulator (SSPPM) represents a modified Fitch generator topology characterized by enlarging the output voltage to supply voltage ratio to theoretically the factor of three. Output voltage waveform enables the magnetic pulse compressor cross-section minimization with the factor of 0,67 due to a unique output voltage waveform. Test stand results are given and discussed for a 10-stage prototype construction and a single stage magnetic compressor. Streszczenie. Plazmowe urządzenia wyładowcze wymagają wysokonapięciowych i wydajnych prądowo impulsów zasilających. W artykule zaprezentowano zmodyfikowany impulsowy modulator mocy (SSPPM). W konsekwencji zredukowano[...]

Przekształtniki energoelektroniczne dla technologii atmosferycznej plazmy nietermicznej (AP-NTP).

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia podstawowe właściwości systemów opartych o reaktory atmosferycznej plazmy nietermicznej (AP-NTP). Kolejno scharakteryzowano sposoby zasilania oraz konstrukcje reaktorów, podstawowe cechy źródeł zasilających oraz podstawy technik pomiarowych. W ostatniej części podsumowano doświadczenia zebrane podczas konstrukcji energoelektronicznych źródeł zasilających różnych topologii oraz ich podstawowe właściwości użytkowe. Abstract. Presented paper discusses basic properties of atmospheric pressure, non-thermal plasma reactor based systems. Typical supply system properties as well as reactor construction outline is described. Concluding part summarizes experiences gained while constructing various power electronic supply systems with their basic properties. (Power electroni[...]

Cyfrowy układ sterowania wysokonapięciowym przekształtnikiem - Kicker Power Supply

Czytaj za darmo! »

Wysokonapięciowe i wysokoenergetyczne, impulsowe układy zasilania są specyficzną grupą układów energetycznych o różnych topologiach. Rozwój technologii półprzewodników mocy umożliwia uzyskanie wysokich parametrów napięciowych (rzędu kilku kilowoltów [1]) oraz prądu (rzędu kilku, a nawet kilkudziesięciu kiloamper), co przyczyniło się do prób zastąpienia półprzewodnikami wysokonapięciowych łąc[...]

Topologie i sprawność przekształtników energoelektronicznych dla fotowoltaiki


  Konieczność pozyskiwania energii elektrycznej z nowych, dywersyfikowalnych, a dodatkowo możliwie przyjaznych dla środowiska źródeł nie wymaga kolejnego przytaczania wielokrotnie powielanej argumentacji (zresztą nie zawsze o charakterze merytorycznym). W dalszym ciągu aktualne pozostaje pytanie o źródło energii mające potencjał zaspokojenia globalnych potrzeb oraz posiadające adekwatność do ich skali. Niezależnie jednak od punktu widzenia, słońce dostarcza do powierzchni ziemi ilość energii potencjalnie zaspokajającą potrzeby cywilizacji ze znaczącym nadmiarem [1, 2]. Dodatkowym faktem jest niezaprzeczalny, znaczący rozwój zarówno technologii wytwarzania i przetwarzania energii przez ogniwa i moduły fotowoltaiczne, jak również niezbędnego osprzętu, w tym przekształtników energo[...]

Microwave plasma module for destruction of oil slicks

Czytaj za darmo! »

Design of mobile device for oil slicks destruction on the sea using microwave plasma is presented. Microwave plasma was formed in nitrogen flowing with a rate of 10 L/min. Such plasma causes evaporation and partial oxidation of oil separated from water. In the next step gaseous hydrocarbons are fully oxidized in a reactor of dielectric barrier discharge. Streszczenie. Przedstawiono projekt pływającego urządzenia do niszczenia plam ropopochodnych na powierzchni morza za pomocą plazmy mikrofalowej. Plazma mikrofalowa jest generowana w azocie przepływającym z natężeniem 10 dm3/min. Plazma powoduje odparowanie i częściowe utlenienie składników ropopochodnych oddzielonych wcześniej od wody w separatorze. W kolejnym etapie następuje całkowite utlenienie gazowych węglowodorów w reaktorze wyładowania barierowego. (Moduł plazmy mikrofalowej do niszczenia plam ropy). Keywords: plasma, microwave discharges, oil slicks. Słowa kluczowe: plazma, wyładowania mikrofalowe, wycieki ropy. Introduction During the last decade shipping has steadily increased, reflecting intensifying co-operation and economic prosperity around the Baltic Sea region. An average of 2,000 ships are at sea each day, including 200 tankers carrying oil or other potentially harmful products. It is estimated that the transportation of goods by sea will double by 2017 in the Baltic region. General cargo and container traffic is expected to triple, and oil transportation may increase by 40%. The expansion and construction of oil terminals on the shores of the Gulf of Finland and regional economic growth may lead to even [...]

 Strona 1