Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EWA LISATOWICZ"

Ekstrahenły jonów uranu czterowartoscsowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych syntezy wielu ekstrahentów, zarówno alkilofosforowych, jak i alkilofenylofosforowych, przewidzianych do ekstrakcji uranu z kwasu fosforowego. Przebadano ekstrahenty pod kątem możliwości zastosowania ich do odzyskiwania uranu z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. Stwierdzono, że kwasy monoalkilofosforowe, dialkilofosforowe oraz mieszaniny (mono- i di-) tych kwasów tylko w niewielkim stopniu ekstrahują jony uranu(IY) z roztworów kwasu fosforowego, natomiast kwasy alkilofenylofosforowe dobrze ekstrahują uran w środowisku redukującym. Duża zdolność produkcyjna krajowego przemysłu kwasu fosforowego, opierającego się głównie na surowcach pochodzenia osadowego (zawierających uran), stwarza korzystne warunki do uruchomienia urządzeń służących do odzyskiwania uranu w skali przemysłowej. Zgodnie z planowanym rozwojem przemysłu kwasu fosforowego, jak również dzięki skoncentrowaniu zdolności produkcyjnych głównie w jednym kombinacie (ZCh "Police") możliwe będzie otrzymywanie ok. 200 t U3Og rocznie. W procesie wytwarzania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą rozkładu fosforytów kwasem siarkowym u ran zawarty w surowcach przechodzi głównie do kwasu fosforowego, a częściowo do fosfogipsu. Rozdział uranu między fosfogips i kwas fosforowy uzależniony jest od składu surowców fosforytowych i składu roztworu kwasu siarkowego, rodzaju substancji pomocniczych wprowadzanych do procesu (np. środków przeciw pienieniu) oraz od parametrów technologicznych i stru k tu ry układu technologicznego 14"3>. Czynniki te nie tylko wpływają na rozdział uranu, ale taikże decydują o stopniu utlenienia u ran u przechodzącego do kwasu fosforowego. W ZCh "Police" rozkład fosforytów przebiega w warunkach redukujących, ze względu na stosowanie do tego celu oprócz kwasu siarkowego otrzymywanego metodą kontaktową również pohydrolitycznego odpadowego kwasu siarkowego, który pochodzi z procesu wytwarzania bieli tytanowej i [...]

 Strona 1