Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Uliński"

Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW w Tończy (gm. Liw, powiat węgrowski) DOI:10.15199/74.2016.8.4


  Construction of the 0,999 MW biogas power station in Toncza (district Liw, Węgrów) Coraz droższe paliwa kopalne sprawiają, że sektor OZE rozwija się dynamiczniej w naszym kraju. Największą popularnością cieszy się biomasa oraz elektrownie wiatrowe, a ostatnio także instalacje fotowoltaiczne. Biomasa w postaci pelletów lub brykietów ze słomy lub trocin oraz drewna kawałkowego może stanowić paliwo dla indywidualnych użytkowników. Biomasa o wysokiej wilgotności może być także użyta do produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych. Biogazownie rolnicze - korzyści dla rolnictwa i społeczeństwa W biogazowniach rolniczych powstaje biogaz, który jest pozyskiwany w procesie fermentacji metanowej z celowo uprawianych roślin (szczególnie traw i kukurydzy), odchodów zwierzęcych lub produktów ubocznych z przemysłu spożywczego. Produkcja biogazu przebiega w warunkach beztlenowych przy udziale wielu mikroorganizmów. W wyniku prowadzonych przez nie procesów metabolicznych zachodzą reakcje, których efektem jest stopniowy rozkład złożonych związków organicznych, takich jak: tłuszcze, białka, węglowodany. Powstały biogaz - zawierający 55-75% metanu - jest paliwem dla modułów kogeneracyjnych, a przefermentowana biomasa stanowi doskonały nawóz dla roślin, wykorzystywanych na potrzeby biogazowni lub dla innych upraw rolniczych [3]. Efektem funkcjonowania biogazowni jest nie tylko produkcja energii elektrycznej ale i jednocześnie energii cieplnej (tzw. kogeneracja). Ponadto utylizacja bioodpadów z produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego w biogazowni zapewnia redukcję emisji związanych z tradycyjnymi formami ich utylizacji. Rozwój biogazowni daje również duże możliwości bilansowania nierównomiernego rozkładu wytwarzanej energii z wiatru i słońca w stosunku do profilu zużycia energii przez odbiorców końcowych. Głównym źródłem surowca dla biogazowni są fermy hodowlane. Z metra sześciennego płynnych odchodów można uzyskać średnio 20 m3 bi[...]

Wpływ nieszczelności na obniżenie izolacyjności oraz szczelności akustycznej pomieszczeń użytkowych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii urządzeń pomiarowych DOI:10.15199/74.2018.2.5


  Celem artykułu było przedstawienie wyników przeprowadzonych pomiarów izolacyjności i szczelności akustycznej ściany w stanie naturalnym i po wywierceniu otworów imitujących nieszczelności oraz porównanie wyników. Na podstawie wykonanych pomiarów porównano obliczenia teoretyczne i wyniki badań z obowiązującymi normami i standardami. Metodyka badań Badaniom poddano 2 pomieszczenia o podobnej konstrukcji. Laboratorium powstało w pomieszczeniach Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej. Wykonując przegrodę badawczą, podzielono istniejące pomieszczenie laboratoryjne na dwie części, pomieszczenie - nadawcze oraz odbiorcze. Najlepszym rozwiązaniem uwzględniającym program badań akustycznych było przeprowadzenie badania na izolacyjność i szczelność akustyczną przegrody. Badanie, które można wykorzystać dla wszystkich typów przegród, zostało przeprowadzone za pomocą podstawowej techniki pomiarowej opisanej w normie [5]. Rozwiązanie, które zostało zaproponowane to realizacja otworów oraz ich otwieranie i zamykanie. Badanie przeprowadzone metodą rozszczelnienia - uszczelniania pozwoliła na oszacowanie wpływu nieszczelności. Przegroda składa się z cegły wapienno-piaskowej o wymiarach 6,5×12×25 cm o klasie gęstości ρ = 1900 kg/m3, grubości przegrody d = 25 cm. Natomiast masa 1 m2 przegrody m’ = 1900 kg/m3 · 0,25 m = 475 kg/m2. Wykonano pięć odwiertów o Φ 14 mm w celu pokazania wpływu sz[...]

 Strona 1