Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"A. Getka"

Aspekty energooszcze˛dnego sterowania wydajnośćią pracy procesora systemu komputerowego zgodnego z ACPI w systemie Linux∗ DOI:10.15199/48.2018.04.32

Czytaj za darmo! »

Doskonale znane prawo Moore’a stanowi, ˙ze liczba tranzystorów w układzie scalonym mikroprocesora podwaja sie˛ co około 24 miesia˛ce. ´ Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej, zwia˛zanej z liczba˛ tranzystorów układu scalonego, wzrasta pobór energii elektrycznej. W przypadku du˙zych centrów danych z ekonomicznego punktu widzenia wskazane jest wobec tego, aby rozbudowie infrastruktury zwie˛kszaja˛cej zakres s´wiadczonych usług towarzyszyły inwestycje w rozwia˛zania pozwalaja˛ce na zwie˛kszenie wydajnosci energetycznej systemu. ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ Energooszcz˛ednosc układów elektronicznych ma równie˙z wielkie znaczenie w segmencie konsumenckim. Zasilane przez baterie urza˛dzenia przenosne, np. laptopy, telefony lub tablety, sa˛ nieodła˛czna˛ cze˛scia˛ codziennego ˙zycia. Zmniejszanie ilosci energii elektrycznej zu˙zywanej przez tego typu urza˛dzenia pozwala wydłuz˙ac czas ich pracy pomie˛dzy cyklami ładowania. Towarzysza˛ce temu ograniczenie poziomu wydzielania ciepła pozwala natomiast na zmniejszenie gabarytów układów chłodza˛cych i miniaturyzacje˛ urza˛dzen. Producenci komponentów systemów komputerowych odpowiadaja˛ na zapotrzebowanie rynku proponuja˛c urza˛dzenia zawieraja˛ce mechanizmy zarza˛dzania zuz˙yciem energii umoz˙liwiaja˛ce układom mikroprocesorowym najnowszych generacji prac˛e na ró˙znych poziomach wydajnosci. W celu zwi˛ekszenia wydajnosci energetycznej układów mikroprocesorowych wydajnosc pracy procesorów jest uzale˙zniania od chwilowego zapotrzebowania na moc obliczeniowa˛ niezbe˛dna˛ dla zapewnienia oczekiwanej funkcjonalnosci systemu. Zazwyczaj problem energooszcze˛dnego sterowania praca˛ procesora polega na maksymalizacji wskaznika postaci: wydajno´s´c energetyczna = liczba zada´n obliczeniowych wykorzystana energia , (1) ´ przy ograniczeniach podyktowanych wymaganiami dotycza˛- cymi jakosci usług dostarczanych przez system komputerowy [1, 2, 3, 4]. ∗Badania finansowane ze[...]

 Strona 1