Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Adam Bolt"

Sztywność obwodowa

Czytaj za darmo! »

Współczesne rozwiązania materiałowe różnią się zasadniczo od tradycyjnych sztywnych o znacznej masie, często kruchych i na ogół o złączach nie tolerujących odstępstw od współosiowości. Współcześnie występują materiały o odmiennych cechach, zaliczane do różnych lub tych samych grup materiałowych. Przykładem może być pojęcie "tworzywo sztuczne", w którym mieszczą się zasadniczo różniące się od[...]

Możliwości rozwoju transportu kontenerowego na międzynarodowych drogach wodnych E 70 i E 40


  W artykule scharakteryzowano przewozy różnego rodzaju ładunków z wykorzystaniem transportu śródlądowego na międzynarodowych drogach wodnych E 70 i E 40 na odcinku porty morskie Gdańsk, Gdynia - ujście Wisły - Wisła - rejon Solca Kujawskiego. Zaprezentowano dynamikę rozwoju przeładunków ładunków w portach Gdańsk, Gdynia, ze szczególnym uwzględnieniem terminali kontenerowych. Zaproponowano utworzenie portu multimodalnego w rejonie Solca Kujawskiego jako zaplecza dla portów morskich Gdańsk, Gdynia. Transport wodny śródlądowy w województwie pomorskim nie ma istotnego znaczenia w obsłudze przewozów towarowych w regionie, pomimo istnienia dróg wodnych prowadzących do Zalewu Wiślanego oraz dolnej Wisły i międzynarodowych dróg wodnych, tj.: E 70 Wisła-Brda-Kanał Bydgoski-Noteć- Warta-Odra- drogi wodne Niemiec i E 40 Gdańsk-Wisła-Warszawa-Bug- -Brześć-Prypeć-Kijów-Dniepr-Morze Czarne. Przyczyniają się do tego: zły stan techniczny tych dróg, brak odpowiedniego nowoczesnego taboru, infrastruktury towarzyszącej, dotychczasowy brak popytu na ładunki ciążące do dróg wodnych śródlądowych, jak i brak przesądzeń prawnych rządu RP dotyczących przyszłości wodnego transportu śródlądowego. Do głównych ładunków transportowanych drogą wodną śródlądową należą ładunki masowe takie, jak: węgiel, kruszywa budowlane, piasek, zboża, pasze, cement, nawozy, ruda żelaza. Ponadto organizowane są przewozy towarów drobnicowych (stal, złom stalowy, metale, papier), ładunków niestandardowych - elementów ciężkich i ponadgabarytowych, takich jak konstrukcje stalowe, generatory itp., ładunki płynne i niebezpieczne, ładunki w kontenerach. Niemniej jednak zauważany jest rozwój funkcji transportowych Wisły (Gdańsk-.Warszawa) oraz otwarcia perspektywy w przewozach .rodl.dowych i morskich w relacji porty trojmiejskie i Elbl.g z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. .eby do polskich portow trafia.o wi.cej towarow, musz. zosta. stworzone odpo[...]

Potencjalne możliwości transportowe drogi wodnej MDW E70 w relacji Bydgoszcz-Kostrzyn DOI:


  D awno temu transport morski i śródlądowy dominowały w przewozach towarowych w Polsce i w Europie. Większość miast była budowana nad rzekami lub w ujściach rzek, a duże targi handlowe w średniowieczu zawsze odbywały się w portach rzecznych lub morskich. Dziś najszybszą szansą reaktywacji śródlądowych dróg wodnych jest masowa turystyka wodna, poszukiwanie nowych form spędzania wolnego czasu i reaktywacja towarowej żeglugi śródlądowej na obecnie zdegradowanych szlakach wodnych. Płynące przez Ziemię Lubuską, Wielkopolskę, Kujawy i Pomorze rzeki - dzięki przemianom ostatnich lat, wysiłkowi lokalnych społeczności i władz samorządowych, a także inicjatywom prywatnych inwestorów - wracają do życia. Na Warcie, Noteci, Gople, konińskich jeziorach widać coraz więcej jachtów i łodzi, uczestników licznych spływów kajakowych i flisackich wypraw tratwami. Jest to droga wodna, która poprzez kanały Odra-Hawela i Odra- -Szprewa łączy się z siecią dróg wodnych Europy Zachodniej, a przez Wisłę i system jezior warmińskich, mazurskich oraz Kanał Augustowski z drogami wodnymi Niemna i Dniepru. ROLA ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W POLSKIM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM Dzisiaj żegluga śródlądowa odgrywa istotną rolę w europejskim systemie transportowym, jednak w Polsce transport wodny śródlądowy obsługuje mniej niż 1% ogólnokrajowych potrzeb przewozowych. Zasadniczym powodem tak zminimalizowanego znaczenia żeglugi śródlądowej w systemie transportowym Polski było marginalne traktowanie transportu wodnego w kolejnych politykach i programach rozwoju transportu w Polsce, a występujące od wielu lat problemy utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych są tego konsekwencją. Intensywny rozkwit środków masowego transportu, głównie kolejowego i samochodowego, spowodował zahamowanie rozwoju dróg wodnych. Konieczna jest więc zmiana traktowania rozwoju infrastruktury dróg wodnych w polityce transportowej kraju. Powiązanie systemu transportowego opartego [...]

Uwagi do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych rur z tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Powszechnie stosowane w Polsce do początku lat 90. XX wieku rury z materiałów tradycyjnych (żeliwo, stal, betony, kamionka, azbestocement) zostały na przestrzeni historii ich stosowania dość dokładnie poznane. Wiedza ta znalazła odzwierciedlenie w funkcjonujących normach, wytycznych i instrukcjach montażowych. "Mocne wejście" rur z tworzyw sztucznych na rynek polski na początku lat 90. XX wi[...]

 Strona 1