Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Radomír GOŇO"

MV cables failure rate function analysis

Czytaj za darmo! »

(Analiza funkcji wskaźnika awaryjności kabli średniego napięcia). Celem artykułu jest przedstawienie (nie)zawodności kabli średniego napięcia związanej z czasem ich pracy. Analizowano dane o uszkodzeniach z dwóch firm dystrybucyjnych i obliczono parametry rozkładów prawdopodobieństwa Weibulla. Przedstawiono nową metodę wyznaczania parametrów - wielkościami wejściowymi są wskaźniki awaryjności g[...]

Accuracy and reliability of electricity meters in the measurement of electricity depending on the power factor

Czytaj za darmo! »

Much effort has been made to enhance the accuracy and reliability of electrical meters for the goals of electrical measurement. The formerly approved regulations specifically stipulate the requirements for accuracy and reliability at reference conditions resulting from traditional effect such as temperature or humidity. However, the technical advance of electronics and stricter measurements demand the inclusion of such influences as electromagnetic fields, harmonics in current and voltage circuits etc. The paper addresses reliability of electrical power measurement in households with the effect of harmonics, which to generate network appliances to switching sources. Streszczenie. Zwiększeniu dokładności i wiarygodności pomiaru energii elektrycznej zostało w ostatnich latach poświęcone wiele wysiłku. We wcześniejszych normach dokładnie są wymienione wymagania dotyczące dokładności i niezawodności w warunkach odniesienia do tradycyjnych wielkości wpływających, takich jak temperatura i wilgotność. W nowych wymaganiach uwzględniono także wpływ pola elektromagnetycznego jak i wpływ obecności harmonicznych. W pracy skoncentrowano się na wiarygodności pomiaru energii w gospodarstwach domowych z uwzględnieniem obecności harmonicznych. (Dokładność i niezawodność liczników energii elektrycznej w pomiarach energii elektrycznej w zależności od wartości współczynnika mocy w sieci). Keywords: Accuracy, reliability, induction and static electricity meter, power factor, statistics analysis. Słowa kluczowe: Dokładność, indukcyjny i elektroniczny licznik energii elektrycznej, współczynnika mocy, analiza statystyczna. Introduction Electricity meters are indispensable parts of every regular consumption point as they measure supplied power and thus help to assess its cost. The range of electricity meters used is wide [4]. There is a classic electromechanical induction meter which has a worm gear that drives the register, and a solid-state meter which contai[...]

Failure duration in distribution networks

Czytaj za darmo! »

The paper deals with statistical analysis of data on faults and failures in electrical power distribution. We used the statistical analysis of both MV overhead and cable lines, and electrical power stations of one distribution company. The data were collected from 2000 to 2009 with focus on the duration of failure with respect to different types of equipment. To compare and analyze the data, we used confidence intervals and also statistical distribution of data-sets. Streszczenie. W artykule analizowano dane statystyczne błędów i defektów w przesyle energii elektrycznej. Wykorzystano dane linii średniego napięcia kablowych i napowietrznych. Dane były zebrane w latach 2000 do 2009. (Analiza okresu trwania uszkodzeń w sieciach przesyłu energii) Keywords: Mean failure time, confidence interval, exploratory data, distribution analysis. Słowa kluczowe: uszkodzenia, przesył energy elektrycznej, analiza statystyczna Introduction Monitoring the durations of failures is valuable because it gives information on how quickly a distribution company is able to repair a failure. These data can be used as a basis for the maintenance optimisation of distribution network equipment and for the breakdown service operation at distribution companies. Hereby stated data is anonymous and confidential and the selection criteria may not allow a wholly objective assessment. All input data are at the minimum of 3-minute duration [1]. The dataset comprises approximately 7200 values re[...]

Thermovision in Distribution Power Networks DOI:10.12915/pe.2014.04.025

Czytaj za darmo! »

The paper deals with the use of thermography in distribution power networks. It focuses on the complications of using thermography in normal operation and shows the results of regular measurements of individual parts and units of distribution networks. The paper is concerned with the processing and assessing a large database of thermovision measurements. Streszczenie. Artykuł traktuje o zastosowaniach termografii w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. W pracy skupiono się na się na trudnościach użycia termografii w normalnej pracy i przedstawiono wyniki regularnych pomiarów zarówno poszczególnych elementów jak i podzespołów sieci dystrybucyjnych. Omawiane zagadnienia dotyczą przetwarzania i oceny dużej bazy danych pomiarów termowizyjnych. (Termowizja w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych). Keywords: thermodiagnostics, measurement protocols, distribution network, defect. Słowa kluczowe: termodiagnostyka, protokoły pomiarów, sieć rozdzielcza, uszkodzenie. doi:10.12915/pe.2014.04.25 Introduction This paper deals with use of thermodiagnostics in distribution networks and subsidiary facilities. For several years thermodiagnostics has been gaining ground as a favourite diagnostic method used for electrical equipment. It is predestined to be used widely in a number of fields because of its low-demand operation. The paper is not concerned with the measurement itself, but processing and assessing the data. The information on the measurements can be found in [1, 2, 5]. When used intensively, thermodiagnostics is a useful information resource which can be used for numerous purposes. The primary use is for maintenance and repair. The secondary uses are as follows. Firstly, statistic processing brings data on defects and failure rate of individual equipment. Secondly, long-term monitoring enables to observe thermal degradation of equipment parts and temperature values can indicate the possibility of the end of a life cycle.[...]

Experience with the production of electricity from biogas at sewage treatment plant in the Czech Republic

Czytaj za darmo! »

The paper deals with using biogas produced by sewage treatment plants for electricity production. Biogas is used for its uncomplicated burning and further conversion of the energy it carries into heat. Formerly, anaerobic sludge stabilization was considered necessary evil connected with sewage treatment with as much as 50% share on operating costs. Biogas burning in cogeneration units in sewage treatment plants means a significant opportunity for the water treatment companies. Streszczenie. Artykuł zajmuje się wykorzystaniem biogazu produkowanego w oczyszczalni ścieków do produkcji energii elektrycznej. Biogaz jest wykorzystywany dzięki możliwości jego nieskomplikowanego spalania i dalszego przekształcania energii. Dawniej stabilizacja beztlenowa osadów była uznawana za konieczne zło związane z oczyszczaniem ścieków co zwiększało koszty o 50%. Dziś biogaz jest spalany w kogeneratorach w oczyszczalniach ścieków i oznacza wielką szansę dla firm wodociągowo-kanalizacyjnych. (Doświadczenie z produkcją energii elektrycznej z biogazu w oczyszczalniach ścieków w republice Czeskiej). Keywords: biogas, sewage treatment plant, biogas station, electricity, renewable source of energy Słowa kluczowe: biogaz, oczyszczalnia ścieków, stacja biogazowa, energia elektryczna, odnawialne źródła energii Biogas Biogas and biogas systems are sources of electricity which are highly beneficial for environmental protection and development. Despite the fact that biogas systems are incapable of replacing fossil fuels yet which dominate the energy market, there are unlimited possibilities of their future use. Biogas is a gas mixture of mainly methane and carbon dioxide (of which there is 25 - 40 %) and small amounts of other gases, such as hydrogen, nitrogen and sulphone. It develops in bacterial anaerobic decomposition of organic matter. This process is called anaerobic fermentation. The main holders of energy are methane and small amount of hydrogen; carbon di[...]

 Strona 1