Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ BORECKI"

Wykrywanie żużla w konwertorach tlenowych za pomocą termowizji

Czytaj za darmo! »

przestawiono badania własne nad wykrywaniem żużla w stalowni konwertorowej z zastosowaniem kamery termowizyjnej, na podstawie których określono potencjalne możliwości skrócenia czasu reakcji na pojawienie się żużla w otworze spustowym, możliwości korekty położenia konwertora celem zapobiegania zaciągania żużla przez wir nad otworem spustowym oraz odporność metody na zakłócenia wynikające z ogra[...]

Recykling żużli z procesów pozapiecowej obróbki ciekłej stali


  Przedstawiono przebieg i wyniki prac badawczych mających na celu opracowanie technologii recyklingu żużla w procesie stalowniczym. W ramach pracy określono charakterystyki żużli stalowniczych. Wytypowano żużle nadające się do zawracania do procesów stalowni- czych wraz z określeniem niezbędnych modyfikacji ich składu chemicznego i postaci fizycznej. Na podstawie badań w skali laboratoryjnej i przemysłowej opracowano między innymi: sposób stabilizacji żużli w celu wyeliminowania ich rozpadu na pył i technologie aglomeracji na drodze grudkowania i brykietowania oraz określono ilości recyrkulowanych żużli w procesie piecowym (EAF) i w procesach obróbki pozapiecowej (LF, VAD). W wyniku przeprowadzonych prac badawczych ustalono, że żużle z procesów pozapiecowej obróbki ciekłej stali (LD i VAD) nadają się w wielu przypadkach do ponownego wykorzystania w technologiach stalowniczych. Mogą one zastąpić część wapna hutniczego, przyczyniając się do ograniczenia eksploatacji złóż kamienia wapiennego i ograniczenia emisji CO2 związanej z jego przerobem na wapno palone. Recykling żużli stalowniczych może dać wymierne korzyści ekonomiczne. The course and results of the research work aimed at developing the recycling method of steelmaking slags are presented.The characteristics of steelmaking slags were determined. Slags suitable for recycling in steelmaking processes were selected. The processes necessary to modify chemical composition and physical form of these slags were determined. The method of slag stabilizing for the elimination of its decomposition to the dust form, the agglomeration technologies by briquetting and pelletizing of white slags and the possible mass amounts of recirculated slags in the furnace (EAF) and secondary metallurgy processes (LF, VAD) were developed and established. As a result of the research work it was established that the slags from ladle treatment of liquid steel processes (LD and VAD) are suitable in many cases for re-us[...]

 Strona 1