Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Kantorek "

Spalanie racjonalną metodą utylizacji odpadów

Czytaj za darmo! »

Opisano technologię KjN do termicznego przekształcania odpadów, która gwarantuje utrzymanie założonych standardów emisyjnych przy wykorzystaniu odpadów, jako paliwa alternatywnego w kotłach energetycznych. PROBlEM zagospodarowania odpadów, szczególnie komunalnych, został w Polsce dostrzeżony kilka lat temu, gdy okazało się, że liczne protesty społeczne mogą skutecznie zablokować budowę nowej infrastruktury gospodarki odpadami: nowych składowisk, kompostowni lub wreszcie spalarni odpadów. Źle prowadzona gospodarka odpadami stanowi źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska a więc gleby, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, natomiast racjonalna daje ogromne możliwości tworzenia rynku surowcowo-materiałowego [1]. W skali kraju obserwuje się stały wzrost ilo[...]

Spalanie racjonalną metodą utylizacji odpadów

Czytaj za darmo! »

Opisano technologię KJN do termicznego przekształcania odpadów, która gwarantuje utrzymanie założonych standardów emisyjnych przy wykorzystaniu odpadów jako paliwa alternatywnego w kotłach energetycznych. Wyniki badań Oznaczenia analizy technicznej i elementarnej oraz badania właściwości kinetycznych i energetycznych przeprowadzono dla osadów z oczyszczalni ścieków GOS Łódź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Wrocław. Wyniki analizy technicznej i elementarnej osadów ściekowych Oznaczenia wykonano wg Norm i metodami: - wilgoci wykonano wg PN-80/G-04511p2, metoda wagowa, - wilgoć analityczna wg PN-80/G-04511p2.4.1.7a, metoda wagowa, - popiół PN-ISO-11712002, - części lotne PN-G-04516.1998, metoda wagowa, - ciepło spalania IB/TL/07/04:16.10.2006, metoda kalorymetryczna, - [...]

Hybrydowy układ skojarzonej produkcji energii z wykorzystaniem kogeneracji parowej i olejowej DOI:

Czytaj za darmo! »

BIOMASA stała stanowi obecnie największe źródło energii odnawialnej w Polsce. Podstawowe sposoby wykorzystania biomasy w instalacjach energetycznych realizowane są przez jej spalanie (jako paliwa podstawowego) lub współspalanie z innym paliwem alternatywnym). W grę wchodzi także przygotowanie paliw specjalnych na bazie biomasy (brykiety, pelety itp.) Problem energetycznego wykorzystania biomasy z odpadów komunalnych jest szczególnie istotny w aspekcie zobowiązań Polski wynikających z Traktatu Akcesyjnego, a także z ustawy o odpadach, dotyczących redukcji składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Analiza techniczna i technologiczna potencjalnych paliw energetycznych wytworzonych z odpadów komunalnych wykazała, że najbardziej ekonomicznym i ekologicznym sposobem Energetyc[...]

 Strona 1