Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR ŻAK"

Przyczyny powstawania pasmowości mikrostruktury w wyrobach walcowanych na gorąco ze stali ferrytyczno-perlitycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prób laboratoryjnych odkształcania na gorąco oraz przemysłowych prób walcowania wyrobów ze stali ferrytyczno-perlitycznych. Określono przyczyny powstawania pasmowości mikrostruktury oraz metody jej ograniczania. Analizie poddano stan strukturalny materiału po odlaniu we wlewki ciągłe oraz jego korelację z makrostrukturą na pośrednich etapach walcowania i z mikrostrukturą wyro[...]

Wpływ wyżarzania na mikrostrukturę i właściwości blach walcowanych na zimno ze stali X60MnAl30-9 DOI:10.15199/24.2017.8.28


  Wprowadzenie. Wysokomanganowe stale, będące ak tualnie obiektem zainteresowań ośrodków badawczych, charakteryzują się szczególnie wysoką odkształcalnością i znaczną wytrzymałością [1, 2]. Również zdolność do po chłaniania energii jest w tym przypadku znacznie większa niż stali konwencjonalnych. Zawartość węgla w tych sta lach wynosi od 0,003 do 1,2% masowych, zaś zawartość manganu wacha się od około 10 do nawet 35% masowych. [3, 4]. W skład stali wchodzi również aluminium i krzem. Zawartość aluminium jest ważna z uwagi obniżenie gęsto ści stali. Na przeszkodzie szerszego wykorzystania tych stali stoją trudności związane z procesami ich wytwarzania i przetwarzania. Poprzez odpowiedni dobór składu che micznego, modyfikację mikrostruktury wyjściowej, roz drobnienie ziarna oraz zastosowanie odpowiedniej obróbki cieplno-plastycznej można otrzymać optymalne połączenie właściwości wytrzymałościowych i plastycznych. W In stytucie Metalurgii Żelaza i Politechnice Śląskiej podjęto badania nad stalami dla motoryzacji w tym również wyso komanganowymi [5-8] Materiał i metodyka badań. Materiał do badań stano wiły blachy ze stali X60MnAl-9. Początkowo wsad wal cowano na kwadratowe kształtowniki o wymiarze 33 mm, kolejnym etapem było uzyskanie płaskowników o grubo ści 20 mm, następnie materiał walcowano do uzyskania grubości 12 mm, w kolejnym etapie grubość zredukowa no do 6 mm, kolejny krok polegał na uzyskaniu grubości 3 mm i końcowo płaskowniki o grubości 2 mm. Tempera tura nagrzania wsadu oraz walcowania stali została dobrana poprzez uwzględnienie właściwości plastycznych, składu chemicznego, oraz w oparciu o wymagania dla wyrobu końcowego i wynosiła dla nagrzewania 1180°C oraz dla walcowania 1150°C. Walcowanie odbywało się z prędko ścią 1 m/s. Następnie element poddano wyżarzaniu w tem [...]

 Strona 1