Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Kustra"

HYBRYDOWE METODY SENSINGU WIDMA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TECHNIK KORELACJI CYKLICZNEJ1 DOI:10.15199/59.2016.8-9.69


  W referacie omówiono hybrydowy sensing widma ze szczególnym uwzględnieniem detektora cech cyklostacjonarnych sygnału. Zdefiniowano funkcję autokorelacji cyklicznej CAF (ang. Cyclic Autocorrelation Function) należącą do klasy tzw. ślepych detektorów SCD (ang. single-cycle detector). Dano równania i wyniki analizy oraz badań symulacyjnych dla sygnału OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Abstract: The paper discusses the hybrid spectrum sensing with particular focus on the cyclostationary detector. Defined Cyclic Autocorrelation Function (CAF) belongs to the class of blind SCD (single-cycle) detectors. In the paper are given the equations and results of analysis and simulations for the OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) signal. Słowa kluczowe: Detektor hybrydowy, detekcja cech cyklostacjonarnych, funkcja autokorelacji cyklicznej, CAF, OFDM. Keywords: Hybrid detectors architecture, cyclostationary feature detection, cyclic autocorrelation function, CAF, OFDM. 1. WSTĘP W literaturze dotyczącej optymalizacji metod sensingu widma pod kątem zwiększenia efektywności rozważa się detektory o hybrydowej strukturze wykorzystującej zalety różnych metod detekcji [1], [6], [8]. W takim ujęciu zazwyczaj główną rolę oddaje się detekcji energii, która jest mniej dokładna, ale prosta i uniwersalna. Wspomaganie otrzymuje wtedy bądź to od metod cyklicznych bazujących na analizie częstotliwości bądź metod statystycznych, wykorzystujących rozkłady probabilistyczne określonych cech sygnałów, np. mocy. W militarnych systemach łączności na ogół mamy wiedzę o stosowanych technikach/modulacjach poszukiwanych użytkowników pierwotnych. Wówczas sensing widma polega na monitorowaniu "kanału po kanale". Taka metoda nazywana jest sensingiem wielokanałowym (ang. multi-band sensing) [17]. Można wtedy stosować algorytm, w którym w pierwszej fazie dokonuje się detekcji energii w interesujących kanałach i w ten sposób wery[...]

DETEKCJA HYBRYDOWA JAKO METODA ZWIĘKSZAJĄCA WYDAJNOŚĆ SENSINGU DOI:10.15199/59.2017.6.54


  Systemy radia kognitywnego [3] [5] stanowią skuteczne rozwiązanie problemu niedoboru widma, głównie dzięki funkcji gwarantującej dynamiczny dostęp (ang. Dynamic Spectrum Access - DSA) do pasm chwilowo niewykorzystywanych przez użytkowników licencjonowanych (ang. primary user - PU). Skanowanie widma (sensing) jest jednym z podstawowych zadań radia kognitywnego, które musi zostać przeprowadzone aby możliwa była komunikacja. Sensing polega na monitorowaniu szerokich fragmentów widma radiowego i wykrywaniu kanałów niezajętych przez użytkownika pierwotnego (licencjonowanego), które mogą zostać wykorzystane przez użytkownika wtórnego (ang. secondary user - SU). Haykin działanie to definiuje jako "wyszukiwanie nieużytkowanych częstotliwości widma poprzez skanowanie prowadzone lokalnie przez odbiorniki stanowiące elementy sieci" [4]. Termin "nieużytkowane częstotliwości" oznacza te podzakresy widma radiowego, które są w określonym czasie i miejscu nie w pełni wykorzystywane. Do zagadnienia sensingu odnoszono się w sposób teoretyczny już wielokrotnie. Zaproponowano wiele technik skanowania widma dla systemów radia kognitywnego, a ilość publikacji dotyczących tej tematyki jest liczona w tysiące. Wszystkie te metody można sklasyfikować w kilku podstawowych kategoriach w zależności od wykorzystywanych cech sygnału. Najczęściej rozważanymi metodami wykorzystywanymi w procesie rozpoznawania widma są detekcja energii, detekcja cech cyklostacjonarnych, detekcja z wykorzystaniem filtra dopasowanego oraz detekcja falkowa [11]. Ze względu na niską złożoność obliczeniową oraz nieskomplikowaną implementację najczęściej stosowaną metodą w procesie skanowania widma jest detekcja energii (ED) [10]. Jest to "pół ślepa" (ang. semi blind) metoda, która niestety wymaga wiedzy na temat widmowej gęstości mocy szumu, przez co jest wrażliwa na niepewność jej estymacji [2] [9]. Z tego względu w literaturze przedmiotu analizuje się również przydatność [...]

 Strona 1