Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WŁADIMIR SERGIEJEWICZ BIESKQW"

Zastosowanie nieplatynowych żelazowych katalizatorów w radzieckim przemyśle azotowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono, że kontakty mieszane złożone z dwu- i wieloskładnikowych układów tlenkowych są dobrymi katalizatorami procesu utleniania amoniaku (pracującymi jako warstwa drugiego stopnia, która zastępuje określoną liczbę siatek platynowych). Opracowano i wdrożono do praktyki przemysłowej żelazochromowy katalizator KN-2 pracujący w instalacjach bezciśnieniowych oraz katalizatory KN-2T i KN-2C, które są obecnie wdrażane do pracy w instalacjach ciśnieniowych do produkcji kwasu azotowego. Umożliwiło to znaczne obniżenie wsadu stopów platyny oraz zmniejszenie jej strat, a także ogólnego kosztu produkcji kwasu azotowego. Najlepszymi katalizatorami procesu utleniania amoniaku tlenem z powietrza do tlenku azotu są platyna i stopy platynowców. Zapotrzebowanie radzieckiego przemysłu azotowego na platynę i jej stopy przekroczyło w latach osiemdziesiątych 6 1, przy czym bezzwrotne straty osiągnęły 1,5 t1}. Pogłębiający się deficyt platynowców oraz ich wysoka cena są jednym z hamulców rozwoju przemysłu azotowego. Dlatego obecnie w ZSRR dąży się do maksymalnego obniżenia strat platyny i zastąpienia jej tańszymi katalizatorami. W trakcie poszukiwań nieplatynowych katalizatorów utleniania amoniaku zbadano wiele tlenków metali (według malejącej aktywności) 2+5). Ze względu na różnice w warunkach prowadzenia badań oraz metodyce pomiarów otrzymane wyniki nie są spójne, choć dotyczą utleniania NH3 w niskiej temperaturze. Katalizatorów do wysokotemperaturowego utleniania amoniaku do tlenku azotu poszukiwano głównie wśród tlenków metali należących do czwartego okresu periodycznego układu pierwiastków. Klescev, Atrośćenko i współpracownicy6) prowadzili badania nad utlenianiem amoniaku w reaktorze całkowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Stosowali 40-milimetrową warstwę katalizatora o średnicy ziarn ok. 1,5 mm, przepływ objętościowy równy 0,35-^0,40 m3 gazów (zawierających 1010,5% obj. amoniaku w powietrzu) na godzinę i prędkość liniową w zakresie 0,[...]

 Strona 1