Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JACEK REINHERCS"

Redukcja nitrobenzenu do aniliny w drodze katalitycznego przeniesienia wodoru DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość zastosowania reakcji przeniesienia wodoru, w obecności tlenku magnezu lub palladu osadzonego na nośniku, do selektywnej redukcji nitrobenzenu. Jako donory wodoru stosowano alkohole alifatyczne (w obecności MgO) oraz sole kwasu mrówkowego (w obecności katalizatora palladowego). Przedstawiono wpływ podstawowych parametrów procesu na jego przebieg. Stwierdzono przydatność katalitycznego przeniesienia wodoru do redukcji nitrobenzenu metodą ciągłą w warunkach przepływowych. Pierwszą przemysłową instalację przeznaczoną do syntezy aniliny uruchomiono w 1842 r. Obecnie - po upływie prawie 150 lat - nie ma takiej gałęzi przemysłu chemicznego, w której nie znajdowałyby zastosowania aminy aromatyczne. Są one cennymi półproduktami potrzebnymi do otrzymania większości barwników, syntetycznych leków, materiałów fotograficznych, pestycydów, antyseptyków, środków pomocniczych dla przemysłu gumowego, tworzyw piankowych, stabilizatorów właściwości paliw i smarów oraz wielu innych artykułów. Podstawową metodą otrzymywania amin jest redukcja związków nitrowych. Jedną z cech charakterystycznych dla grupy —N 0 2 jest ogromna łatwość jej redukcji. Do przekształcenia grupy nitrowej w grupę aminową wystarczy najprostszy układ redukujący, np. F e /H zO, H + . Wartość bezwzględna potencjału termodynamicznego (ujemnego) dla redukcji grupy nitrowej do grupy aminowej jest bardzo duża: zlG473 = —98,1 kcal/mol (dla porównania potencjał termodynamiczny redukcji wiązania C = C wynosi z1G473 = “ 19,8 kcal/mol)11. Duża reaktywność grupy —N 0 2 wiąże się z koniecznością prowadzenia procesu w łagodnych i bezpiecznych warunkach. Szczególnie dotyczy to przemysłowego uwodornienia pochodnych nitrobenzenu, przede wszystkim pochodnych wielonitrowych. Do redukcji organicznych związków nitrowych stosuje się obecnie wiele środków, np. F e /H 20 , H + (proces Bechampa), NaHS (proces Zinina), gazowy wodór (uwodornienie katalityczne)2[...]

Synteza niskich olefin z CO i H2 w obecności modyfikowanych katalizatorów żelazowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykonano syntezę niskich olelin pod ciśnieniem ok. 1 MPa w obecności układów typu Fe-Mn, Fe-Mg, Fe-Cu-Zn0-K20 , Fe-Ti-Zn0-K20 . Największą ilość olefin otrzymano prowadząc reakcję w obecności katalizatora typu 20 Fe-80 Mn, a najbardziej selektywny był katalizator typu 100Fe-20Cu- -10ZnO-8K2O. Zbadano zależność aktywności i selektywności katalizatorów od ciśnienia, temperatury reakcji i obciążenia katalizatora. W literaturze opublikowanej w ostatnich latach, dotyczącej selektywnej syntezy niskich olefin z tlenku węgla i wodoru, wiele uwagi poświęcono badaniom przeprowadzonym nad modyfikowalnymi katalizatorami żelazowymi. Katalizatory te powinny odznaczać się małą aktywnością w re a k cji wzrostu łańcucha węglowego, wykazywać umiarkowaną aktywność w reakcji uwodornienia oraz powinny pracować w wyższej temperaturze niż konwencjonalne katalizatory żelazowe czy kolbaltowe. Z reguły w skład kontaktu żelazowego wchodzi kilka innych metali lub tlenków metali, które zmieniają właściwości i katalityczne działanie układu. W badanych ostatnio katalizatorach żelazowych zastosowano następujące komponenty: m a n g a n 1 4), miedź i c y n k 5. 6), ty ta n 7 fi), magnez 10> n) i potas 12. 13) jako promotor. Obecność manganu i magnezu zwiększa selektywność syntezy Fischera-Tropscha w kierunku tworzenia olefin, obecność cynku powoduje powstawanie związków o krótszym łań cuchu, tytanu zaś — zmniejsza zawartość metanu w produktach przemiany. Obecność potasu w układzie zawsze prowadzi do zwiększenia ciężaru cząsteczkowego produktów (mniejsza zawartość metanu) i wzrostu stosunku otrzymanych olefin do parafin. Podczas reakcji syntezy z tlenku węgla i wodoru n astępuje zmniejszenie objętości wyjściowej mieszaniny. Zgodnie z regułą przekory zwiększenie ciśnienia reakcji powoduje przesunięcie równowagi w kierunku tworzenia się produktów. Dlatego reakcje syntezy z CO i H2 korzystnie jest prowadzi[...]

 Strona 1