Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW FORTUNA"

Algorytm do wyznaczania dokładnych charakterystyk wentylatorów dla warunków umownych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono algorytm do obliczania charakterystyki wymiarowej i bezwymiarowej na podstawie eksperymentu wykonanego na stanowisku typu D, z pomiarem ciśnienia różnicowego na kryzie po stronie tłocznej. Algorytm nadaje się do obliczeń gdy rurociąg pomiarowy jest po stronie ssawnej wentylatora. CHARAKTERYSTYKA ma duże znaczenie praktyczne, podaje najistotniejsze informacje o maszynie czyli p[...]

Energia użyteczna powietrza wentylacyjnego wyznaczona z bilansu energetycznego wentylatora

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę teoretyczną procesu sprężania w wentylatorze opisując przyrost energii w odniesieniu do wieńca lub wentylatora, pozwalający obliczać charakterystykę ciśnienia na podstawie wyników eksperymentu wykonanego w przekrojach poprawnego pomiaru. Bilans energii do sprężania powietrza w wentylatorze Energia uzyskana przez czynnik w wentylatorze jest rozproszona w instalacji went[...]

Zagadnienie nieszczelności instalacji wentylacyjnych i przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki cechowania przyrządu do badania nieszczelności instalacji wentylacyjnych na laboratoryjnym stanowisku z kryzą oraz wyniki badania nieszczelności instalacji przemysłowej metodą napełniania zbiornika i pomiaru czasu opróżniania na skutek nieszczelności. Znormalizowana metoda badania szczelności przewodów Wszystkie instalacje powinny odznaczać się szczelnością montażową i [...]

Termoanemometryczna weryfi kacja modelu Eulera


  Słowa kluczowe: wirnik, wentylator, Euler, praca jednostkowa, charakterystyka przepływowa, termoanemometr Streszczenie W artykule zweryfi kowano słuszność założeń czynionych podczas analitycznych metod wyznaczania charakterystyk przepływowych opartych na modelowym równaniu wirnika maszyny krętnej Eulera. Termoanemometr trójkanałowy, umożliwiający pomiar prędkości bezwzględnej i jej składowych w kartezjańskim układzie przestrzennym, pozwolił dokładnie zbadać mechanizm konwersji energii z ruchu obrotowego wirnika na przyrost ciśnienia w maszynie. Skutkiem zastosowania tego narzędzia pomiarowego jest opracowanie nowatorskiej metody obliczania pracy użytecznej przekazywanej do płynu w wirniku promieniowej maszyny krętnej. Stworzony algorytm został zamieszczony w niniejszym artykule. Keywords: rotor, fan, ventilator, Euler, work unit, fl ow characteristic, thermoanemometer Abstract In the article verifi ed the validity of the assumptions made in analytical methods for determining fl ow characteristics based on the model equation of the rotor winding machine called equation Eulera. Three-fi ber thermoanemometer used to measure the absolute velocity and its components in Cartesian spatial will carefully examine the mechanism of energy conversion from the rotation of the rotor on the pressure increase in the machine. Effect of application of this measurement tool is the development of novel/innovation methods for calculating the useful work transferred to the fl uid in the rotor radial winding machine. Developed an algorithm was given in the article. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Stanisław Fortuna - Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie; s.fortuna1@wp.pl **) Mgr inż. Tomasz Siwek - Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydział Inżynie[...]

 Strona 1