Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dorota PAWŁOWSKA-BASZAK"

Odpowiedzialność dyscyplinarna geodetów DOI:


  Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. "O zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji" wprowadziła wiele istotnych zmian w dotychczasowych regulacjach obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii. Na mocy nowelizacji pgik redefiniowano "wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych", zmieniono i rozbudowano art. 46 ustawy, dodając zapisy określające procedurę przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych. Wprowadzono nowe instytucje - rzecznika dyscyplinarnego i komisje dyscyplinarne, szczegółowo definiując ich kompetencje w zakresie przedmiotowym i podmiotowym. Określono również, kto i w związku, z jakimi zdarzeniami ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i jakim ewentualnym karom podlega. Wydawałoby się, że procedura ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej nie powinna budzić wątpliwości. Jednak poddając szczegółowej analizie przepisy zawarte w ustawie w zakresie odpowiedzialności, nasuwają się uzasadnione wątpliwości dotyczące zagadnień, które nie zostały w Ustawie z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (w dalszej części pgik) jednoznacznie określone. Przede wszystkim brak jasno sprecyzowanego zakresu praw i obowiązków osób fizycznych biorących bezpośredni udział w wykonywaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych. Zgodnie z polskim prawem, odpowiedzialność dyscyplinarna powinna mieć charakter ustawowy. Ustawa powinna określać w odniesieniu do poszczególnych grup osób podstawowe jej wyznaczniki: zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, organy orzekające środki tej odpowiedzialności, w szczególności kary oraz rodzaje tych środków. Tymczasem z zapisów ustawy wynika, że podmioty, związane z wykonywaniem prac geodezyjnych lub kartograficznych, zostały zdefiniowane jako: ??wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych, ??osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi, ??osoba pełniąca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii[...]

 Strona 1