Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Libena Tetrervová"

Społeczna odpowiedzialność firm chemicznych na Słowacji DOI:10.15199/62.2018.12.21


  Przyjęcie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (corporate social responsibility) i jej efektywnej komunikacji staje się koniecznością dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach. Zagadnienie to ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw w branżach wrażliwych społecznie, takich jak przemysł chemiczny. Potrzeba wykonywania i komunikowania działań w zakresie CSR wynika z jednej strony z presji politycznej, z drugiej zaś z oczekiwań klientów i interesariuszy. Oznacza to, że wybrane podmioty gospodarcze są zobowiązane, zgodnie z dyrektywą1), do zgłaszania i komunikowania działań w zakresie CSR wykonywanych w zakładany sposób. Jeśli chodzi o presję ze strony klientów i interesariuszy, badania przeprowadzone w wybranych krajach postkomunistycznych pokazują, że ok. 60% klientów przy decyzji o zakupie produktu zwraca uwagę na społeczną odpowiedzialność firm, od których kupuje, ponadto społeczna odpowiedzialność pracodawcy jest istotnym czynnikiem dla ok. 80% pracowników2). Poziom komunikacji w zakresie CSR w poszczególnych krajach jest różny, przy czym znacznie niższy poziom osiągają firmy działające w krajach postkomunistycznych, bez względu na ich wrażliwość społeczną3). Istnieje zaledwie kilka artykułów dotyczących tego problemu4). Celem pracy była ocena poziomu CSR w komunikacji internetowej przez firmy chemiczne zlokalizowane w jednym z krajów postkomunistycznych (Słowacja). Część badawcza Materiał Przedmiot badania stanowiły strony internetowe 80 największych (wg przychodów) firm chemicznych zlokalizowanych na Słowacji i zidentyfikowanych w bazie danych Top Trend. Z uwagi na to, że 7 z tych firm nie posiadało działającej strony internetowej, próba badawcza składała się ze stron internetowych 73 firm. Z punktu Adoption of the concept of corporate social responsibility (CSR) and its effective communication is becoming a necessity for companies in all sectors. This issue is of crucial importance from the point of view[...]

 Strona 1