Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAWA WILK"

Synteza niskich olefin z CO i H2 w obecności modyfikowanych katalizatorów żelazowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykonano syntezę niskich olelin pod ciśnieniem ok. 1 MPa w obecności układów typu Fe-Mn, Fe-Mg, Fe-Cu-Zn0-K20 , Fe-Ti-Zn0-K20 . Największą ilość olefin otrzymano prowadząc reakcję w obecności katalizatora typu 20 Fe-80 Mn, a najbardziej selektywny był katalizator typu 100Fe-20Cu- -10ZnO-8K2O. Zbadano zależność aktywności i selektywności katalizatorów od ciśnienia, temperatury reakcji i obciążenia katalizatora. W literaturze opublikowanej w ostatnich latach, dotyczącej selektywnej syntezy niskich olefin z tlenku węgla i wodoru, wiele uwagi poświęcono badaniom przeprowadzonym nad modyfikowalnymi katalizatorami żelazowymi. Katalizatory te powinny odznaczać się małą aktywnością w re a k cji wzrostu łańcucha węglowego, wykazywać umiarkowaną aktywność w reakcji uwodornienia oraz powinny pracować w wyższej temperaturze niż konwencjonalne katalizatory żelazowe czy kolbaltowe. Z reguły w skład kontaktu żelazowego wchodzi kilka innych metali lub tlenków metali, które zmieniają właściwości i katalityczne działanie układu. W badanych ostatnio katalizatorach żelazowych zastosowano następujące komponenty: m a n g a n 1 4), miedź i c y n k 5. 6), ty ta n 7 fi), magnez 10> n) i potas 12. 13) jako promotor. Obecność manganu i magnezu zwiększa selektywność syntezy Fischera-Tropscha w kierunku tworzenia olefin, obecność cynku powoduje powstawanie związków o krótszym łań cuchu, tytanu zaś — zmniejsza zawartość metanu w produktach przemiany. Obecność potasu w układzie zawsze prowadzi do zwiększenia ciężaru cząsteczkowego produktów (mniejsza zawartość metanu) i wzrostu stosunku otrzymanych olefin do parafin. Podczas reakcji syntezy z tlenku węgla i wodoru n astępuje zmniejszenie objętości wyjściowej mieszaniny. Zgodnie z regułą przekory zwiększenie ciśnienia reakcji powoduje przesunięcie równowagi w kierunku tworzenia się produktów. Dlatego reakcje syntezy z CO i H2 korzystnie jest prowadzi[...]

 Strona 1