Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ SZOSTAK"

Zastosowanie walców z węglików spiekanych w procesach walcowania blach o wysokiej wytrzymałości


  Stosując oprogramowanie typu MES, jakim jest Ansys 11, przedstawiono analizę stanu naprężeń i odkształceń w wykonanym z węglika spiekanego walcu roboczym sześciowalcowej walcarki do walcowania ultratwardych blach cienkich na zimno. Stwierdzono iż zasadniczym problemem w utrzymaniu założonego przedziału tolerancji grubości pasma po odkształceniu - równego ±0,5% nominalnego wymiaru grubo- ści h1 są odkształcenia kontaktowe na powierzchni styku walców roboczych i oporowych. Odkształcenia te pozostają też znaczące w strefie styku walca roboczego z materiałem. Work contains analysis of condition of strain and stress in working roller made of sintered carbides in six roller mill for cold rolling ultrahard metal, based on FEM Ansys 11software pack. It has been certified that basic problem in keeping the right range of tolerance of strip thickness after deformation equal ± 0.5% of nominal dimension h1 are contact deformation on contact surface of working and resistant roller. Anyhow these deformations are significant between the working roller surface and material. Słowa kluczowe: walce robocze, węglik spiekany, walcowanie na zimno Key words: work roll, carbide, cold rolling.Wstęp. Rozwój konstrukcji maszyn i urządzeń jest dziś w znaczącym stopniu oparty na osiągnięciach w dziedzinie inżynierii materiałowej. Dotyczy to szczególnie opracowywania nowych wysokostopowych stali konstrukcyjnych, a także wysokotopliwych stopów komponowanych na bazie tytanu czy też niklu i chromu. Materiały te charakteryzują się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi i twardością, lecz z reguły trudno poddają się obróbce plastycznej. Zmusza to do poszukiwania nowych rozwiązań w konstrukcji urządzeń technologicznych zdolnych do przenoszenia obciążeń bliskich często stanom granicznym oraz zapewniających wymaganą sztywność. Dotyczy także konstrukcji narzędzi realizujących poszczególne operacje. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się rosnące zainteresowanie m[...]

WPŁYW TEMPERATURY I PRĘDKOŚCI ODKSZTAŁCENIA NA NAPRĘŻENIA UPLASTYCZNIAJĄCE STOPU CrNiN

Czytaj za darmo! »

Postęp w konstrukcji i eksploatacji maszyn pozostaje dziś w znacznym stopniu zdeterminowany przez użycie nowych materiałów i technologii.W artykule omówiono jeden z właśnie takich materiałów - stop CrNiN.Jest to stop na bazie chromu i niklu endogenicznie modyfikowany azotem i pierwiastkami tworzącymi azotki.Pierwiastki te oraz azot mumocnienia posłużyły do wykonania symulacji komputerowych procesu[...]

 Strona 1