Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ LINKIEWICZ"

Nowoczesne środki piorące

Czytaj za darmo! »

Omówiono nowoczesne proszki piorące, ich receptury (stosowane wybielacze, surfaktanty, enzymy, wypełniacze aktywne i nieaktywne oraz środki wspomagające).Pod koniec lat osiemdziesiątych pojawiły się pierwsze proszki kompaktowe, a wkrótce po nich tzw. koncentraty i superkoncentraty. Proszek kompaktowy ma większą gęstość i zajmuje mniejszą objętość niż jego klasyczny odpowiednik, przy czym jego[...]

Metody wytwarzania nowoczesnych proszków piorących

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono główne metody produkcji proszków piorących. Szczególną uwagę zwrócono na wprowadzane modyfikacje, dzięki którym proszki kompaktowe i skoncentrowane - mimo ich dużego ciężaru nasypowego - są dobrze rozpuszczalne w wodzie. łaściwości proszków piorących zależą nie tylko od ich składu chemicznego, ale także od metod, jakimi zostały otrzymane. Metody produkcji i ich parametry wpływ[...]

Możliwości otrzymywania proszków kompaktowych w polskich zakładach chemii gospodarczej

Czytaj za darmo! »

Omówiono prace badawcze mające na celu określenie możliwości otrzymywania nowoczesnych proszków piorących typu kompaktowego w wersji fosforanowej ( 6% P) i zeolitowej w krajowych zakładach chemii gospodarczej. Metodami mieszania na zimno można wytwarzać proszki o zwiększonej zawartości składników aktywnych, o ciężarze nasypowym wynoszącym 700 g/dm3 . ciągu ostatnich kilku lat w Instytucie C[...]

Sulfonowane estry metylowe kwasów tłuszczowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sulfonowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych, prowadzonych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia". Stwierdzono, że uwodornione estry metylowe kwasów tłuszczowych otrzymane z niskoerukowego oleju rzepakowego mogą zastąpić łój zwierzęcy dotychczas stosowany jako surowiec. Zneutralizowane produkty procesu sulfonowania mają dobre właściwości jako detergenty i można je zastosować w kompozycjach detergentów w postaci pasty lub postaci stałej. Cechuje je bardzo duża odporność na twardą wodę, są łatwo rozkładane w ściekach. Przedstawiono metody analityczne przydatne do oceny przebiegu poszczególnych etapów sulfonowania oraz składu końcowego produktu tego procesu. Prawie 25 lat w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi się badania nad opracowaniem technologii wytwarzania różnych surowców i półproduktów chemicznych. W ich wyniku wybudowano szereg instalacji, które umożliwiły przemysłowe wdrożenie wielu nowych wyrobów stanowiących podstawę do produkcji detergentów. W Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" podjęto produkcję nasyconych i nienasyconych alkoholi tłuszczowych, amin tłuszczowych oraz estrów metylowych kwasów tłuszczowych, w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Organicznego "Organika- Rokita" w Brzegu Dolnym — oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych, nonylofenoli i amin tłuszczowych, w Zakładach Chemicznych "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu — nonylofenolu oraz oksyetyle- Mgr inż. Jerzy WALCZAK w roku 1979 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Jest starszym specjalistą w Zakładzie Detergentów w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia środków powierzchniowo czynnych. Mgr Kazimierz LINKIEWICZ w roku 1964 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest kierownikiem zespołu badawczego ^ w Instytucie Ciężkiej Syntez[...]

Zastosowanie siarczanów polioksyetylenowanych alkilofenoli jako anionowych środków powierzchniowo czynnych DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych z literatury i wyników badań prowadzonych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu przedstawiono charakterystykę procesów otrzymywania siarczanów polioksyetylenowanych alkilofenoli z użyciem różnych środków siarczanujących. Uzyskane produkty są anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi; mają dobre właściwości jako detergenty i są stosowane w kompozycjach myjąco-czyszczących oraz jako emulgatory w procesach polimeryzacji emulsyjnej. Siarczany polioksyetylenowanych alkilofenoli (SPAF) są odpowiednikiem szeroko rozpowszechnionych siarczanów polioksyetylenowanych alkoholi. Ten typ środków powierzchniowo czynnych odznacza się cennymi właściwościami, a mianowicie: dużą zdolnością do pienienia, prania, emulgowania i dyspergowania, dobrymi właściwościami Teologicznymi, odpornością na twardą wodę oraz łagodnym działaniem na skórę ludzi i zwierząt1). Technologię wytwarzania SPAF rozwinięto w czasie II wojny światowej, co umożliwiło produkcję wysokojakościowych detergentów przeznaczonych do prania bawełny i lnu oraz wyeliminowanie trudno dostępnych tłuszczów. W ostatnich latach produkcja etero-siarczanów Dane o Autorach i Ich fotografie zamieściliśmy na s. 496 i 497 (red.). С А П PRZEMYSŁ CHEMICZNY 3 U U 70/12 (1991) w Europie Zachodniej przekracza 100 tys. t rocznie, w tym polioksyetylenowanych alkoholi - 2 tys. t. Stosunkowo mała produkcja związków typu SPAF jest spowodowana głównie ich niezadowalającą podatnością na biodegradację i zwiększoną toksycznością produktów ich rozkładu. Stosowanie SPAF jest szczególnie zalecane w technice (emulgatory w procesie polimeryzacji emulsyjnej) oraz w produkcji różnorodnych środków pomocniczych (jako składniki: emulgujący, dyspergujący i pieniący). Otrzymywanie siarczanów polioksyetylenowanych alkilofenoli Wytwarzanie SPAF odbywa się zasadniczo w dwóch etapach: oksyetylenowanie wybranego alkilofenolu i siarczanowanie otrzy[...]

 Strona 1