Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANETA MAGDZIARZ"

WPŁYW SOLI I TLENKÓW NA WYSOKOTEMPERATUROWE UTLENIANIE SPROSZKOWANEGO TANTALU I WOLFRAMU

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań wysokotemperaturowego utleniania w powietrzu mieszaniny sproszkowanego tantalu i wolframu z chlorkami i siarczanami metali alkalicznych oraz tlenkami MoO3 i V2O5. Proces badano metodą termograwi-metryczną w zakresie temperatur 20÷1100 °C. Dla wybranych próbek wykonano analizę fazową powstałych produktów utleniania. Wykazano, że jedynie mieszanina Na2SO4 z V2O5[...]

Korozja grzejników w instalacji centralnego ogrzewania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problem występowania korozji po modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Przeprowadzono badania korozji na modelu instalacji centralnego ogrzewania, w którym przewody wykonano z miedzi, a grzejnik był stalowy. Taki model pozwolił zbadać wpływ połączeń różnych metali w instalacji centralnego ogrzewania na szybkość procesu korozji. Badania przeprowadzono w warunkach przypominających prace rzeczywistej instalacji grzewczej. Postęp korozji określono na podstawie analizy wody, którą pobrano z instalacji podczas jej pracy. WAŻNYM etapem projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zaraz po dokonaniu obliczeń zapotrzebowania na moc ciepła, jest dobór materiałów z jakich zostaną wykonane poszczególne elementy instalacji, tj. przewody, grzejniki i złączki. Do[...]

Metody ograniczania emisji NOx z procesów przemysłowych spalania gazu ziemnego


  Procesy spalania paliw są podstawowym źródłem ciepła i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Gaz ziemny stosowany jest powszechnie jako paliwo w wielu gałęziach przemysłu, głównie w wysokotemperaturowych procesach spalania. Pomimo wielu zalet, jakie posiada, podczas jego spalania powstają szkodliwe substancje - głównie tlenki azotu (NOx). Istnieją jednak możliwości ich ograniczania przez modyfikację organizacji procesu spalania. W artykule przedstawiono powszechnie stosowane techniki niskoemisyjne oraz przykłady stosowanych niskoemisyjnych palników. The combustion processes of fuel are the main sources of energy and air pollution. The natural gas is generally used in many branches of industry, especially in high-temperature combustion processes. In spite of many advantages of n[...]

Redukcja stężenia NOx z zastosowaniem metod pierwotnych w procesach spalania gazu ziemnego


  ŚWIATOWY kryzys finansowy i recesja w 2008 roku decydująco wpłynęły na perspektywy rozwoju rynków energii. Zaobserwowano gwałtowny spadek zużycia energii wynoszący nawet 2% w 2009 roku. Mimo zaistniałej sytuacji paliwa kopalne nadal pozostają dominującym źródłem energii pierwotnej na świecie w prognozach energetycznych, stanowiąc ponad ¾ całkowitego wzrostu zużycia energii między 2009-2030 rokiem [1]. Prognozuje się, że najwięcej wzrośnie zużycie węgla kamiennego, a następnie gazu ziemnego oraz ropy. W tym okresie największą popularnością prawdopodobnie cieszyć się będzie produkcja niekonwencjonalnego gazu, m.in. otrzymywanego w procesie przerobu łupków. Sytuacja taka spowoduje wysokie zainteresowanie technologiami, związanymi ze spalaniem gazu ziemnego, a szczegó[...]

Mechanizmy formowania CO i NOx w procesach spalania gazu ziemnego


  Przedstawiono mechanizmy powstawania tlenku węgla oraz formowania tlenków azotu. Podczas spalania gazu ziemnego, zawierającego głównie metan, a nie zawierającego związanego chemicznie azotu, główną ścieżką tworzenia NO jest mechanizm termiczny. Mechanizm termiczny oparty jest na reakcjach utleniania azotu z powietrza doprowadzanego do spalania, których szybkość staje się znacząca powyżej temperatury 1400 °C. Keywords: combustion of natural gas, pollution emission, CO forming, NOx forming mechanisms Abstract Forming mechanisms of carbon oxide and nitric oxides are presented. During combustion of the natural gas containing mainly methane, and not containing chemically bound nitrogen, the main NO forming process is the thermal mechanism. It is based on the oxidation reactions of nitrogen from the air brought to combustion. The reaction rate becomes significant above 1400 deg.C. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Mechanizmy formowania CO i NOx w procesach spalania gazu ziemnego Forming Mechanisms of CO and NOx during Combustion Processes of Natural Gas MONIKA KUŹNIA*) MAŁGORZATA WILK**) ANETA MAGDZIARZ***) *) Dr inż. Monika Kuźnia **) Dr inż. Małgorzata Wilk ***) Dr Aneta Magdziarz; amagdzia@metal.agh.edu.pl Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie PODSTAWĘ procesu spalania stanowią przemiany chemiczne, które zachodzą pomiędzy paliwami a utleniaczami. Reakcje chemiczne występują w momencie kontaktu między cząsteczkami tych związków. Nie są to jedynie pojedyncze połączenia substratów biorących udział w spalaniu, ale z reguły jest to długi szereg przemian tworzący reakcje łańcuchowe, w których biorą udział atomy, cząsteczki i aktywne centra przyspieszające proces przebiegu reakcji zwane wolnymi rodnikami. Są to pojedyncze atomy lub trwałe ze względu na połączenia wewnętrzne cząsteczki złożone[...]

Zagospodarowanie pyłów stalowniczych z uwzględnieniem odzysku cynku


  Racjonalne zagospodarowanie pyłów stalowniczych jest obecnie jednym z ważniejszych problemów w przemyśle hutniczym. W Polsce generowanych jest rocznie ponad 60 tys. Mg pyłów stalowniczych. Zważywszy na bardzo dużą zawartość cynku, ołowiu i żelaza w przed- miotowych odpadach, istotnym wydaje się być opracowanie ekonomicznego procesu pozwalającego na odzysk cennych pierwiastków i wykorzystanie wsadu żelazonośnego z odpadów. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza technologiczna pierwszego etapu wykorzystania odpadów, a mianowicie dobranie optymalnego składu brykietów oraz analiza termiczna procesu suszenia uzyskanych brykietów i granuli. Rational development of steel dust is nowadays one of the most important problems in the steel industry. In Poland are generated each year more than 60 thousand. tons of steel dust. Given the very high content of zinc, lead and iron in these waste appears to be important to develop a process for the economic recovery of valuable elements and use of waste iron-bearing feed. The object of this work is the analysis of the first stage of technological use of waste namely the selection of the optimal composition of briquettes and thermal analysis of the drying process resulting briquettes and pellets. Słowa kluczowe: odzysk cynku, pyły stalownicze, analiza termiczna, odpady hutnicze Key words: zinc recovery, EAF dust, thermal analysis, metallurgical wastes.1. Wprowadzenie. Obecnie coraz więcej stali wy- tapia się w elektrycznych piecach łukowych. Procesy te generują duże ilości odpadów. Należą do nich przede wszystkim żużle, zużyte materiały ogniotrwałe i pyły stalownicze. Największym problemem, jeżeli chodzi o odpady hutnicze, jest ekonomiczne wykorzystanie pyłów stalowniczych. Pył z procesów prowadzonych w elektrycznych piecach łukowych zawiera m.in. ok. 30÷40% cynku oraz ok. 20% żelaza. Do stalowni tra- fiają zużyte wyroby stalowe (złom), w dużej mierze powlekane cynkiem. Około 50% światowej produkcji c[...]

 Strona 1