Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JANINA MILEWSKA-DUDA"

Ilościowa ocena rozszerzalności węgla kamiennego na podstawie modelu sorpcji dualnej

Czytaj za darmo! »

Omówiono uogólniony model sorpcji dualnej substancji małocząsteczkowych w węglu kamiennym i możliwości wykorzystania tego modelu do oceny rozszerzalności węgla. Dualizm procesu polega na jednoczesnym występowaniu procesu podobnego do adsorpcji (wypełnianie submikroporów) oraz procesu absorpcji odpowiedzialnego za rozszerzanie materiału. Model umożliwia obliczenie ilości zaabsorbowanego sorb[...]

Nowy model adsorpcji wielowarstwowej LBETh na powierzchniach heterogenicznych mikroporowatych materiałów węglowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem i analizą heterogenicznych struktur mikroporowatych materiałów węglowych. W szczególności zaprezentowany został model adsorpcji wielowarstwowej LBETh, dostarczający na podstawie izoterm adsorpcji substancji małocząsteczkowych, informacji o strukturze mikroporów i ich pojemności. W proponowanym modelu zakłada się, że w mikroporowatych adsor[...]

Porównanie właściwości fizykochemicznych oleju z pirolizy opon gumowych z właściwościami oleju opałowego ciężkiego DOI:10.15199/62.2017.7.21


  W ostatnich latach intensywnej eksploatacji samochodowej zakłada się, że zużyte opony to aż 60-70% wszystkich odpadów przemysłu gumowego, a opony i tworzywa sztuczne stanowią 15-25% wszystkich odpadów generowanych przez człowieka1). Roczna produkcja opon na świecie to 1,5 mld szt.2). Przykładowo w 2011 r. kraje Unii Europejskiej wraz z Norwegią i Szwajcarią wyprodukowały w postaci odpadu 3,418 mln t zużytych opon. W Polsce było to 214 tys. t3). Opona po zużyciu staje się odpadem o kodzie 16 01 03 sklasyfikowanym wg Europejskiego Katalogu Odpadów. Większość z nich trafia do cementowni, gdzie są spalane jako paliwo alternatywne. Podstawowym składnikiem opon są mieszanki syntetycznych kauczuków, stanowiące 60-65% całkowitej masy opony, sadza aktywna stanowi 25-30% mas., a ewentualnie koloidalna krzemionka 5% mas.4). Naturalny lub syntetyczny kauczuk poddawany jest sieciowaniu za pomocą siarki w obecności przyspieszaczy i aktywatora wulkanizacji5). Jako aktywatora używa się kwasu stearynowego w obecności tlenku cynku. Kwas stearynowy kontroluje proces wulkanizacji i modyfikuje twardość, elastyczność, wytrzymałość na rozciąganie i ścieralność opony6). Złożona budowa opon sprawia, że ich utylizacja jest skomplikowana7). Zużyte opony nie ulegają degradacji w środowisku naturalnym i degradacji biotycznej, w związku z czym, jeśli nie zostaną odpowiednio przetworzone, mogą stanowić poważny problem środowiskowy8). Przy tak złożonej strukturze, podczas spalania opon nieunikniona jest emisja szkodliwych gazów9). W związku z tym poszukiwane są alternatywne metody utylizacji opon. Jedną z nich jest niskotemperaturowa piroliza, stanowiąca metodę termicznego rozkładu substancji z wyłączeniem czynników chemicznych niezbędnych do zgazowania (powie- Mateusz Krzak*, Janina Milewska-Duda, Grzegorz S. Jodłowski, Marta Wójcik, Wiesław A. Żmuda, Grzegorz Borówka 96/7(2017) 1551 Dr inż. Marta WÓJCIK ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technol[...]

 Strona 1