Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD ŚNIEŻYK"

Współczynnik wzmocnienia przy ogrzewaniu dyżurnym

Czytaj za darmo! »

Opisano sposób działania ogrzewania dyżurnego, jednej z metod obniżenia kosztów ogrzewania, szczególnie obiektów biurowych. Zdefiniowano współczynnik wzmocnienia przy szybkim nagrzewaniu obiektu po obniżeniu temperatury w pomieszczeniach. Przedstawiono metodę wyznaczania wartości współczynnika wzmocnienia na podstawie temperatury wody w instalacji centralnego ogrzewania i wody sieciowej na[...]

Rewitalizacja ogrzewania powietrznego zabytkowej katedry

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opis zabytkowej katedry (Marienwerder) o kubaturze wewnętrznej ponad 50 000 m3. Jest to obiekt pokrzyżacki z XIV w. trójnawowy z cegły. Opisano sposób pracy instalacji ogrzewania ogniowego zrealizowany około roku 1935. W latach 1992-2000 katedra nie była ogrzewana. Zaproponowano modernizację przez wykorzystanie istniejących kanałów powietrznych oraz zasilania z sieci ciepłowni[...]

Wpływ kosztów emisji CO2 na efektywność modernizacji sieci ciepłowniczych

Czytaj za darmo! »

POMIMO, że wielu naukowców uważa, że wpływ gazów cieplarnianych, a zwłaszcza CO2, na zmiany klimatyczne jest niewielki [1], to wprowadzanie obowiązku limitowania emisji tego gazu powoduje olbrzymie problemy. Niektórzy uczeni twierdzą, że znacznie większy wpływ na klimat Ziemi ma Słońce i jego promieniowanie niż czynniki wywoływane przez ludność [2], [3]. Szczególną rolę w kształtowaniu się temperatury na Ziemi przypisuje się plamom słonecznym [4]. Zauważono silną korelację między średnioroczną temperaturą na Ziemi a cyklami pojawiania się plam słonecznych [5]. Niestety, po 23 cyklach plam słonecznych (od marca 1755 do maja 1996 r.), obecnie zauważono zachwianie stabilności Słońca [6]. Spośród gazów cieplarnianych największy udział ma... para wodna (nawet 96%), a CO2 tylko 2,4[...]

Wpływ kosztów emisji CO 2 na ceny ciepła


  W artykule przedstawiono możliwe scenariusze wpływu kosztów emisji CO 2 na cenę ciepła w systemach ciepłowni- czych. Na podstawie wskaźników emisji, sprawności wytwa- rzania i przesyłania ciepła oraz obowiązujących średnich cen ciepła obliczono ich prawdopodobny poziom w najbliższej przyszłości, tj. do roku 2020.371 ISSN 0137-3676 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/10 (2010) 371÷374 www.cieplowent.pl Słowa kluczowe: koszt emisji CO 2 , system ciepłowniczy Streszczenie W artykule przedstawiono możliwe scenariusze wpływu kosztów emisji CO 2 na cenę ciepła w systemach ciepłowni- czych. Na podstawie wskaźników emisji, sprawności wytwa- rzania i przesyłania ciepła oraz obowiązujących średnich cen ciepła obliczono ich prawdopodobny poziom w najbliższej przyszłości, tj. do roku 2020. Keywords: CO 2 emission costs, district heating systems Abstract The article presents possible scenarios of the impact of CO 2 emission costs on the price of heat in district heating systems. The probable heat price level in the nearest future (i.e. until 2020) is calculated on the basis of the emission factors, ef- ficiency of generation and transmission of heat and current effective average prices. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. ryszard Śnieżyk; Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Warszawa; rsniezyk@poczta.wp.pl Wpływ kosztów emisji CO 2 na ceny ciepła The Impact of CO 2 Emission Costs on Heat Prices RYSZARD ŚNIEŻYK* ) CIEPŁOWNICTWO POLSKA, jako członek Unii Europejskiej, zobowiąza- ła się do wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23.04.2009 r. [1]. Podpisany w roku 2008 Pakiet Klimatyczno-Energetyczny pozwalał na możliwości wynegocjowania przez rząd indywidual- nych warunków. Niestety, zrobiono to tylko w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii (15 zamiast 20%), ale [...]

Oszacowanie współczynnika COP pomp ciepła do centralnego ogrzewania


  W dotychczasowych publikacjach zauważono wiele nieścisłości, które mają decydujący wpływ na końcowe wnioski dotyczące wyboru najlepszego rozwiązania dostawy ciepła za pomocą pomp ciepła. Najpoważniejszym problemem jest przyjmowanie wartości współczynnika COP na stałym, zbyt wysokim poziomie (np. COP = 4,0). W artykule opisano sposób oszacowania wartości współczynnika COP gruntowych pomp ciepła w sezonie ogrzewczym, które należy przyjmować do obliczeń energetycznych i ekonomicznych. Przedstawiono kształtowanie się temperatur zewnętrznych w okresie zimowym. Na podstawie danych literaturowych przyjęto temperaturę gruntu w wężownicach poziomych. Skupiono się na dostawie ciepła do centralnego ogrzewania. Oszacowano wartości współczynnik COP w sezonie ogrzewczym. Z przeprowadzonych analiz jednoznacznie wynika, że należy stosować tylko sondy pionowe, jako dolne źródło ciepła.POWODEM do napisania niniejszego artykułu są nieścisłe, zdaniem autora, rozważania pojawiające się w wielu publikacjach. Przykładem mogą być opracowania [1÷3]. Przeprowadzone w tych publikacjach analizy budzą wiele wątpliwości. Niestety, w większości przypadków, brakuje precyzyjnego opisu założeń, co uniemożliwia weryfikację i ocenę poprawności badań. Jest to ostatnio coraz częstsza sytuacja w publikacjach, które nie mają cech prac naukowych. Szczególnie istotnym zaniedbaniem jest przyjmowanie współczynnika COP na zbyt wysokim, stałym poziomie, np. COP = 4,0 [3]. Przykładem rzetelnego artykułu prezentującego badania pomp ciepła (z wężownicą poziomą) jest publikacja Dąbrowskiego [4]. Podstawy działania pomp ciepła i zastosowania oraz warunki eksploatacji podano w [5]. W miejscowości Głębokie (woj. zachodniopomorskie) zrealizowano relatywnie duży obiekt z pompami ciepła [1], [6]. Dość obszerny opis tej inwestycji przedstawiono w [1], ale są to tylko charakterystyki projektowe, bez jak[...]

Metoda opłacalnego zastosowania gazu ziemnego w ciepłowniach węglowych


  W artykule przedstawiono metodę opłacalnego zastosowania gazu ziemnego w ciepłowniach węglowych. Zasadnicza idea polega na wprowadzeniu układów z silnikami gazowymi do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Przeprowadzono obliczenia na podstawie danych rzeczywistego systemu ciepłowniczego. Średnia moc cieplna latem wynosi około 5,77 MW. Udział ciepłej wody użytkowej w systemie ciepłowniczym wynosi około 7%. Dzięki dysponowaniu danymi agregatów firmy Jenbacher, analizy wykonano z użyciem tych urządzeń. Jako kryterium optymalności przyjęto prosty czas zwrotu (SPBT - simply pay-back time). Przeprowadzono obliczenia dla 29 wariantów pracy zestawów agregatów o jednakowych wielkościach. Najlepszy wariant charakteryzuje się prostym czasem zwrotu SPBT ≈ 2 lata. Należy zastosować dwa agregaty typu ECOMAX 27 HE o mocy cieplnej 2,457 MW i mocy elektrycznej 2,679 MW. Taki rezultat wskazuje, że kierunek działań jest właściwy. Roczne zużycie gazu wynosi około 9,3 mln m3/a, przy jego cenie około 1,35 zł/m3. Najkorzystniejsze rozwiązanie znajduje się w pobliżu mocy cieplnych potrzebnych latem. Pozwala to na znaczne zmniejszenie liczby analizowanych wariantów. Przy przebudowie ciepłowni węglowych na elektrociepłownie należy stosować gazowe bloki siłowniano-ciepłownicze. Należy kontynuować badania z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych (serwis, amortyzacja). Keywords: district heating, CHP (combined heat and power), natural gas, power association coefficient, black coal Abstract In the article is description the method of the profitable use of natural gas in coal-boiler stations. The fundamental idea consists in the introduction of parley with gas-engines to the combined production of the power and heat. One carried out calculations on the basis given of the real district heating system. The average heat demand in summer is about 5,77 MW. The participation of the useful hot water in the district heating system is [...]

Wpływ taryf gazu i warunków klimatycznych na koszty ciepła dla odbiorców indywidualnych (W-1 - W-4)


  W artykule przedstawiono wpływ taryf gazu oraz warunków klimatycznych na koszty ciepła w mieszkaniu ze zmodernizowaną instalacją centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowano instalację z maksymalną temperaturą tK < 58oC. Zainstalowano kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 20 kW. Po rocznej eksploatacji uzyskano sprawność 99,2%. Stwierdzono, że w taryfach występują skokowe zmiany ceny jednostkowej gazu przy zmianie grupy taryfowej (nawet o 17%). W pierwszym roku pracy instalacji, koszty gazu są niższe niż wcześniejszego ogrzewania koksem. W okresie listopadkwiecień w kolejnych latach potrzeby ogrzewania zmniejszyły się o około 21%, a koszty gazu o 42%.Analizując efekty pracy badawczej instalacji cieplnej zasilanej gazowym kotłem kondensacyjnym [1], zwrócono uwagę na problemy związane ze stosowaniem taryfy paliw gazowych [2-4]. Występuje silna zależność zużycia gazu ziemnego do centralnego ogrzewania od temperatur zewnętrznych. Instalacja badawcza Instalacja badawcza została zaprojektowana w miejsce ogrzewania etażowego, jako niskotemperaturowa (tzco/tpco= 55/35oC), z maksymalną temperaturą na wyjściu z kotła tK max = 55 oC [...]

 Strona 1