Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF"

Podziemne zgazowanie węgla

Czytaj za darmo! »

Jednym z perspektywicznych kierunków rozwoju metod eksploatacji oraz chemicznej przeróbki węgla są obecnie technologie podziemnego zgazowania węgla (PZW). W przeciwieństwie do tradycyjnych, górniczych, metod pozyskiwania surowca, w trakcie procesu podziemnego zgazowania węgla paliwo zamieniane jest na gaz o wartości przemysłowej bezpośrednio w miejscu zalegania w złożu (insitu), a następ[...]

Jednoczesna optymalizacja kształtu obwodu magnetycznego i parametrów zasilania przełączalnego silnika reluktancyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono trzy różne podejścia do optymalizacji kształtu wirnika i wybranych parametrów zasilania dwupasmowego przełączalnego silnika reluktancyjnego. Optymalizację wykonano w opracowanym do tego celu środowisku do obliczeń rozproszonych, opartym głównie na ogólnodostępnych, darmowych programach. Do optymalizacji zastosowano algorytm genetyczny. Wartość funkcji przystosowania obliczano na podstawie parametrów charakteryzujących przebiegi momentu w stanie ustalonym. Abstract. The paper presents three kinds of optimization of rotor shape and chosen control parameters for a two-phase switched reluctance motor. The optimizations were performed in a custom distributed computing environment mainly based on freeware, publicly available programs. Genetic algorithm was used for[...]

Uwarunkowania i ograniczenia rozwoju procesu podziemnego zgazowania węgla w Polsce

Czytaj za darmo! »

Zwiększające się zapotrzebowanie na surowce energetyczne w świecie, przy stale rosnących cenach paliw węglowodorowych oraz zaostrzających się wymogach ochrony środowiska w procesach użytkowania pierwotnych nośników energii powodują wzrost zainteresowania alternatywnymi metodami eksploatacji, wykorzystania oraz chemicznej przeróbki węgla. Jednym z perspektywicznych sposobów pozyskiwania energii chemicznej węgla jest metoda podziemnego zgazowania węgla (PZW). Opisano podstawowe założenia tego procesu oraz sposoby jego realizacji na tle światowych i krajowych doświadczeń. Przedstawiono stan obecnie prowadzonych prac naukowo-badawczych w dziedzinie PZW oraz perspektywy rozwoju tej technologii w Polsce. Wyniki prowadzonych w świecie doświadczeń dowodzą technicznej wykonalności[...]

Źródło prądowe do zasilania diod LED o dużej mocy

Czytaj za darmo! »

Diody elektroluminescencyjne (LED - light emitting diode), ze względu na małą rezystancję dynamiczną, ujemny współczynnik temperaturowy i duży rozrzut parametrów elektrycznych, wymagają stabilizacji prądu pracy. W artykule zostanie omówione tanie źródło prądowe, które przy zasilaniu większej liczby szeregowo połączonych diod może osiągać bardzo dużą sprawność. Rys. 1. Charakterystyki prądowo-napięciowe z zaznaczonymi liniami zmienności prądu przy zmianie napięcia o ±3%: a) 1×LED bez rezystora, b) 1×LED z rezystorem R = 2 Ω, c) 1×LED z rezystorem R = 5 Ω, d) 3×LED z rezystorem R = 2 Ω, e) 3×LED z rezystorem R = 5 Ω TABELA I. Zestawienie przyrostu prądu przy zmianie napięcia zasilającego o ±3%, w zależności od wartości rezystora ograniczającego ora[...]

Przewidywanie struktury osadów tworzących się na przegrzewaczach kotłów energetycznych


  Osady kotłowe powstające na rurach przegrzewaczy tworzone są w drodze przylepiania się ziaren popiołu do lepkiej powierzchni utworzonej z kondensujących soli potasu i sodu. Rozwój metod numerycznych pozwala przewidywać strukturę osadów w zależności od parametrów cieplnych i przepływowych w kotle energetycznym. W pracy przedstawiono wyniki symulacji tworzenia korozyjnego osadu związanego na pojedynczej rurze przegrzewacza dla różnych temperatur powierzchni rury, udziału chlorków i siarczanów sodu i potasu w spalinach. Zwrócono uwagę na potrzebę dokładnego poznania kinetyki przemiany substancji mineralnej paliwa oraz reakcji gazowych składników osadotwórczych w spalinach. Słowa kluczowe: osady kotłowe, substancja mineralna, kondensacja soli alkalicznych Prediction of structure of bonded deposits forming on superheater tubes in boilers Bonded deposits on tubes of superheaters in pc boilers are formed by adhesion of impacting ash particles onto sticky layer of condensing potassium or sodium salts. Constant progress of computational fl ow dynamics methods makes possible to assess the deposition and predict the structure of deposits in function of thermal and fl ow parameters of boiler operation. In this article results of modeling of deposition onto a single superheater tube has been presented for various temperature of the tube surface, chloride and sulfates content in the fl ue gas. It has been pointed out that precise kinetics data for transformation of mineral matter of fuel and homegenous reactions between deposit builiding components in the fl ue gas are missing. Keywords: boiler deposits, mineral matter, condensation of deposit builiding salts ochrona przed korozja 4-5/2010 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Paliwa stałe oraz ciekłe zawierają substancję mineralną, która w procesie spalania w kotłach energetycznych ulega szeregu przemianom fi zykochemi[...]

Influence of square wave harmonic components on the efficiency of a piezoelectric transformer in a converter circuit

Czytaj za darmo! »

The paper considers the influence of high harmonic components of the square wave input voltage on the efficiency of a piezoelectric transformer (PT). The efficiency analysis results of a 40W ring-shaped step-down prototype PT are presented. The analysis includes comparison of PT operation efficiency with several different input voltage harmonics combinations from pure sinusoidal to full-square signals. A simple selective harmonic elimination method is introduced as an alternative to series inductance used as input matching circuit in most today’s PT-based converters. Streszczenie. W artykule rozważany jest wpływ wyższych składowych harmonicznych napięcia wejściowego na sprawność transformatora piezoelektrycznego (PT). Przedstawione są wyniki analizy sprawności prototypowego pierścieniowego PT o mocy 40W dla różnych zawartości harmonicznych. Zaproponowana jest prosta i skuteczna metoda selektywnej eliminacji harmonicznych celem poprawy sprawności pracy PT. (Wpływ składowych harmonicznych przebiegu prostokątnego na sprawność transformatora piezoelektrycznego pracującego w układzie przetwornicy impulsowej) Keywords: DC/DC converter; piezoelectric transformer; efficiency. Słowa kluczowe: przetwornica DC/DC, transformator piezoelektryczny, sprawność. Introduction A theoretical basis for piezoelectric transformers (PTs) was first published in 1956 [1], however only the recent technological advances allowed its practical realization. With the introduction of new “hard" piezoelectric materials, like PZT (lead zirconate-titanate), extraordinarily high mechanical quality factor values (Qm > 1000) became available. Piezoelectric components fabricated of these materials have very narrow operation frequency range but also potentially very high efficiency for energy transformation. This resulted in new applications of piezoelectric technology - besides the variety of sensors and actuators, piezoelectric energy transducers have been pr[...]

Problem pomiaru sprawności energetycznej układów energoelektronicznych

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy pomiaru sprawności energetycznej układów impulsowego przetwarzania energii. Omówiono klasyczny sposób pośredniego pomiaru sprawności w oparciu o zmierzone wartości zaciskowych napięć i prądów rozważanej klasy układów. Przeanalizowano specyfikacje techniczne wybranych multimetrów, zaprezentowano wyniki pomiarów ich charakterystyk częstotliwościowych oraz zależności błędów pomiaru od kształtu mierzonego sygnału. Przedyskutowano wpływ dokładności pomiaru napięć zmiennych na błąd wyznaczenia sprawności energetycznej układów impulsowego przetwarzania energii. Abstract. The paper refers measurements of watt-hour efficiency of power electronic circuits. The classical manner of the indirect measurement of the efficiency basing on measured values of terminal voltages and currents of considered class of circuits was described. Technical data of chosen multimeters are analysed and results of measurement of their frequency characteristics and dependences of errors of the measurement on the shape of measured signal are shown. Influence of the correctness of the measurement of ac voltages on the error of the watt-hour efficiency of power electronic circuits was discussed. (The problem of the measurement of watt-hour efficiency of power electronic circuits) Słowa kluczowe: sprawność energetyczna, układy energoelektroniczne, pomiary Keywords: watt-hour efficiency, power electronic circuits, measurements Wprowadzenie Jednym z najważniejszych parametrów eksploatacyjnych układów energoelektronicznych jest ich sprawność energetyczna [1, 2]. Konstruktorzy rozważanej klasy układów walczą o zwiększenie wartości tego parametru o kolejne procenty [3, 4]. Tymczasem pojawia się pytanie, o wiarygodność i błąd pomiaru tego parametru. Zgodnie z definicją, sprawność energetyczna układu  mierzona jest metodą pośrednią i stanowi iloraz mocy dostarczanej przez badany układ do obciążenia przez moc pobieraną przez ten układ ze źródła sygnału wejści[...]

Koncepcja wykorzystania sensora okulograficznego w badaniach i treningu żołnierzy


  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie koncepcji użycia sensorów okulograficznych w badaniu i treningu żołnierza. Okulografia jest dziedziną zajmującą się obserwacją ruchu gałek ocznych. W połączeniu z psychologią, ergonomią i bioinżynierią dostarcza wskaźników świadczących o skupieniu uwagi, sposobie realizowania powierzonych zadań oraz pośrednio o stanie psychofizycznym badanego. Okulografia największe nadzieje wiąże obecnie z badaniami prowadzonymi w zakresie elektroniki, optoelektroniki, informatyki oraz cyfrowego przetwarzania obrazów. Postęp, jaki dokonał się w wymienionych obszarach oraz budowie sensorów i miniaturowych kamer wideo sprawił, że wizyjna inspekcja aktywności oczu stała się atrakcyjna. Dostarcza ona narzędzia do wyznaczania obiektywnej oceny sprawności wykonywania czynności przez badanego. Zauważyły to takie instytucje jak: NASA ($265.742) - wizyjna kontrola wykonywanych czynności, NSF CAREER ($212.022) - zastosowanie okulografii w grafice komputerowej i edukacji, NSF ITR ($313.361) - śledzenie oczu na potrzeby wirtualnej rzeczywistości, NSF ATE ($389.655) - wizyjna kontrola wyszkolenia pokładowych załóg statków powietrznych, DoD/Navy/ SPAWAR Charleston ($115.528) - badanie użyteczności na potrzeby marketingu (Dane na rok 2007. Źródło: A. Duchowski: Eye Tracking Methods and Applications@Clemson, July 23, 2007). Prace z tego zakresu prowadzi się również w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie oraz Wojskowej Akademii Technicznej im J. Dąbrowskiego w Warszawie. Są one ukierunkowane na opracowanie bezinwazyjnych, bezdotykowych technologii mających zastosowanie w badaniu stanu psychofizycznego żołnierzy. Umiejętność dokonania obiektywnej oceny tego stanu jest istotna z uwagi na maksymalizowanie efektywności działania żołnierza na współczesnym polu walki. Dotyczy to w równym stopniu żołnierzy wojsk lądowych, marynarki wojennej i pilotów. Efektem prowadzonych prac jest opracowanie prototypów urzą[...]

Określanie odporności ogniowej ścian murowych metodą uproszczoną wg PN-EN 1996-1-2


  Wnormie [1] zamieszczone są dwie metody obliczeniowe do określania odporności ogniowej ścian murowych: uproszczona (w Załączniku C) oraz zaawansowana (w Załączniku D). Ogólne zasady projektowania ścian murowych z uwagi na warunki pożarowe zgodnie z normą [1] oraz inne metody weryfikacji odporności ogniowej takich elementów przedstawiono w publikacji [3]. Zgodnie zmetodą uproszczoną, nośność określana jest dla przekroju zredukowanego, ustalonego na podstawie zasięgu granicznych izotermw przekroju analizowanej ścianymurowejwustalonymczasie trwania oddziaływania ogniowego.Metodę tęmożna stosować tylko w przypadku standardowych warunków oddziaływania pożarowego. W procedurze obliczeniowej najpierw należy określić rozkład (profil) temperatury w przekroju ściany, następnie zdefiniować przekrój zredukowany z uwzględnieniem odpowiednich wartości granicznych izoterm, a wreszcie obliczyć nośność przekroju zredukowanego wg ogólnych założeń jak w przypadku zwykłej temperatury (wg PN-EN1996-1-1 [2]), ale z uwzględnieniem różnej wytrzymałości muru w poszczególnych (wydzielonych izotermami granicznymi) strefach przekroju ściany. Ostatecznie dokonuje się weryfikacji, czy obliczona nośność jest wystarczająca dla występujących kombinacji oddziaływań w warunkach pożarowych. Na rysunku 1 przedstawiono ogólny schemat do określania zasięgu odpowiednich stref w celu zdefiniowania przekroju zredukowanego w przypadku działania ognia z jednej strony ściany.Wwarunkach pożarowych w stanie granicznym nośności należy wykazać, że obliczeniowa wartość obciążenia pionowego (NEd) nie przekracza nośności ściany murowej w warunkach pożarowych: NEd[...]

Adaptacyjne sterowanie układu dwumasowego z wykorzystaniem rozmytego filtru Kalmana DOI:10.12915/pe.2014.06.08

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem logiki rozmytej w nieliniowym filtrze Kalmana. Po krótkim przeglądzie literatury przedstawiono model matematyczny układu napędowego. Następnie opisano strukturę sterowania i rozmyty rozszerzony filtr Kalmana Zaproponowany estymator zapewnia odtwarzanie zmiennych stanu oraz parametrów układu dwumasowego. Współczynniki macierzy kowariancji filtru Kalmana były przestrajane w trybie online, na podstawie estymowanej wartości stałej czasowej maszyny roboczej. Badany estymator testowany był w otwartej oraz zamkniętej strukturze sterowania. Uzyskano znaczną poprawę jakości estymacji wszystkich zmiennych stanu w porównaniu do rozwiązania klasycznego. Abstract. In the paper application of the fuzzy extended Kalman filter in the adaptive control structure for two-mass drive system is presented. After a short review of the literature the mathematical model of the two-mass drive system is presented. Next a control structure and the fuzzy extended Kalman filter are described. The proposed observer ensures the estimation of system states and parameters. The covariance matrix coefficients are online retuned by the fuzzy system based on the estimated value of mechanical time constant of the load machine. The proposed control strategy is tested in the open and closed-loop control structure. The proposed fuzzy Kalman filter ensures the better estimation accuracy compared to classical Kalman filter. (Application of a fuzzy Kalman filter in adaptive control structure of two-mass drive system). Słowa kluczowe: estymacja, filtr Kalmana, układ dwumasowy, tłumienie drgań. Keywords: estimation, Kalman filter, two-mass system, vibrations damping. doi:10.12915/pe.2014.06.08 Wstęp Zagadnienia związane z tłumieniem drgań skrętnych pierwotnie rozpatrywano w ciężkich napędach przemysłowych, jak napędy walcownicze, górnicze czy cementowe [1]-[3]. W takich zastosowaniach układy napędowe charakteryzują się du[...]

 Strona 1  Następna strona »