Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF GĄSIOR"

Opracowanie metodyki oznaczeń aktywności katalizatorów hydrokrakingu i hydroizomeryzacji na podstawie konwersji oleju parafinowego (test OP) DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rezultaty oceny aktywności katalizatorów na podstawie konwersji oleju parafinowego. Za pomocą opracowanego testu zróżnicowano aktywność katalizatorów w procesie krakowania i izomeryzacji, jak również w reakcji odwodornienia i cyklizacji. Ustalono optymalne parametry testu. O p racowyw an ie nowych k a ta liz a to rów oraz m o d y fik a c ja is tn ie ją cy ch wiąże się z rozwojem metod te stow an ia . Sposoby o k re ś lan ia ak tyw n o śc i k a ta liz a to rów można podzielić na dwie gru p y : p ie rwsz a umożliwia w y ja śn ien ie mechanizmu re a k c ji oraz n a tu ry k a ta liz a to ra , d ru g a służy do bieżącej oceny ak tyw n o śc i k a ta liz a to rów oraz ich stabilności. W z a leżności od w y b ran e j metody sto su je siię odpowiedni rodzaj m a te ria łu do b a d ań ora z sposób te stow an ia k a ta liz a to rów . Do pierwszej g ru p y metod jak o surowców używa się in d y wid u ów chemicznych, k tó ry c h p rz em ian ę najcz ęściej bad a się w układ z ie impulsowym, rzadziej — w przepływowym. W celu technologicznej oceny aktywności k a ta liz a to rów wyk o rz y s tu je się surowce rzeczywiste, proces zaś je s t p row a dzony z reg u ły w u k ładzie przepływowym. Zależności u zyskane dla k a ta liz a to rów b ad an y ch podczas p rz em ian y in d yw id u ów chemicznych nie zawsze mogą być przenoszone n a surowiec rzeczywisty. Dlatego też celowe je s t opracowanie me to d oceny aktyw n o śc i k a ta liz a to rów z z a stosowaniem b a rd z ie j złożonych mie sz an in węglowodorowych ta k dobranych, ab y ich an aliza oraz an a liz a p ro duk tów ich re a k c ji nie sp raw ia ła większych trudności. P a ram e try stosowane podczas te stow an ia k a ta liz a to rów p ow in n y być ja k n a jb a rd z ie j zbliżone do w a ru n k ów p ra cy k a ta liz a to ra w in s ta la c ji przepływowej. We wcześniejszych p ra c a c h su row c em do oceny a k tyw ności k a ta liz a to rów w procesie h y d ro k ra k in [...]

 Strona 1