Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ CHRUSZCZYK"

Fault diagnosis of analog electronic circuits with tolerances in mind


  The test engineer must reconcile many contradictories: efficiency of fault diagnosis (how many faults can be successfully diagnosed?), access to circuit internals (usually limited and expensive), circuit cost (maximize tolerances in limits defined by device functionality; minimize circuit overhead possibly caused by designfor- testability), test cost (strongly related with test time: single of many measurements? how much accuracy?). The test cost is a significant part of a final device cost (30…50% [17]). All these factors can be summarized as an optimization problem of many related test and circuit parameters. Two major problems of fault diagnosis of modern analog electronic circuits (AEC) are tolerance of components and limited access to circuit internals. The first causes spread of measured quantities thus resulting in fault masking (ambiguity sets). Lowering tolerances increases diagnosis efficiency together with device manufacturing cost. Limited access to the circuit internal nodes limits sources of information about its state and possible faults. The basic division of AEC testing is: - functional test -verifies if circuit behavior conforms the design, - fault diagnosis - analysis of possible faults that may not influence circuit behavior. There can be distinguished three goals of AEC fault diagnosis (Fig. 1) [1,14,16,18]: - fault detection - differentiates only healthy circuits (Go) from faulty ones (No Go), - fault location -locates damaged element, - fault identification - determines value or shift below or above tolerance margin of a damaged element. The classical sequence of a diagnosis procedures is shown on Fig. 1: detection → location → identification [1,14,16,18]. Such multi-step analysis has advantages. Usually fault detection (as being the simplest diagnosis) is also the shortest and is often the only test needed. If fault probability is low further steps are performed rarely. Additional [...]

Poprawa skuteczności diagnostyki uszkodzeń parametrycznych

Czytaj za darmo! »

Kontrola jakości jest nieodzownym krokiem w procesie wytwarzania układów elektronicznych.Wymagania dla urządzeń testujących rosną wraz ze złożonością, szybkością i precyzją współczesnych systemów elektronicznych. Diagnostyka układów analogowych napotyka na duże problemy: ciągłość dziedziny, mnogość klas sygnałów i układów, maskowanie uszkodzeń, złożone modele uszkodzeń, utrudniony dostęp do [...]

Tolerance Maximisation in Fault Diagnosis of Analogue Electronic Circuits

Czytaj za darmo! »

This paper presents method of designing periodic test excitation for fault diagnosis of analogue electronic circuits. There has been proposed maximisation of circuit components tolerances while keeping assumed level of fault diagnosis. There has also been shown that combination of fault detection and location in a single step can remarkably shorten testing time. The optimisation process involves genetic algorithm. Streszczenie. W pracy przedstawiono projektowanie periodycznego pobudzenia testowego dla diagnostyki uszkodzeń analogowych układów elektronicznych. Zaproponowano sposób maksymalizacji tolerancji elementów obwodu przy zachowaniu założonego poziomu diagnostyki uszkodzeń. Wykazano również, że połączenie etapów detekcji i lokalizacji uszkodzeń może znacząco skrócić czas testowania. (Maksymalizacja tolerancji w diagnostyce uszkodzeń analogowych układów elektronicznych). Keywords: fault diagnosis, analogue electronics, test time reduction, components tolerance, genetic algorithm. Słowa kluczowe: diagnostyka uszkodzeń, elektronika analogowa, redukcja czasu testowania, tolerancja elementów, algorytm genetyczny. Introduction The test engineer must reconcile many contradictories: efficiency of fault diagnosis (how many faults can be successfully diagnosed?), access to circuit internal nodes (usually limited and expensive), circuit cost (maximise tolerances in limits defined by design, minimise circuit overhead caused by design-for-testability), test cost (strongly related with test time: single or many measurements? how much accuracy?). The test cost is a significant part of a final device cost (30% - 50% [17]). All these factors can be summarized as an optimisation problem of many related test and circuit parameters. Two major problems of fault diagnosis of modern analogue electronic circuits (AEC) are tolerance of components and limited access to internal circuit nodes. The first causes spread of measured quantities thus resultin[...]

Protokół komunikacyjny o minimalizowanych opóźnieniach czasowych


  W artykule przedstawiono projekt protokołu komunikacyjnego zastosowanego do komunikacji przewodowej (magistrale RS-232, RS-422, RS-485 oraz Ethernet) oraz bezprzewodowej (europejskie pasmo nielicencjonowane 869,40-869,65 MHz). Wybór zakresu częstotliwości był podyktowany dozwoloną dużą mocą promieniowaną (0,5 W ERP z maks. zajętością całego pasma poniżej 10%) oraz szybkością transmisji danych [1]. Głównym kryterium projektowym była minimalizacja opóźnień czasowych oraz utraty danych przy wykorzystaniu tanich i prostych modułów nadawczo-odbiorczych. Niska prędkość transmisji nie stanowiła problemu ze względu na niewielką ilość przesyłanych danych: do kilkunastu kB. Niniejsza publikacja jest częścią projektu pt. "Inteligentny system monitorowania i kontroli dostępu do obszarów chronionych lotniska komunikacyjnego" nr O R00 0133 12, którego celem jest budowa automatycznego systemu zdalnej lokalizacji i identyfikacji obiektów ruchomych (osób, pojazdów) w terenie otwartym (np. na płycie lotniska komunikacyjnego). Wg założeń projektowych, śledzone obiekty są wyposażone w urządzenia automatycznej identyfikacji (UAI), zawierające m.in. odbiornik GPS i radiowy moduł nadawczo-odbiorczy. Komputer PC wysyła żądanie podania pozycji do wybranego UAI, które jest przekazywane za pośrednictwem odpowiedniej stacji bazowej (BS). Po otrzymaniu żądania, UAI zwraca swoją pozycję i za pośrednictwem BS przekazuje ją do operatora (PC ) - rys. 1. Zastosowanie metody odpytywania (polling) - UAI nie inicjuje transmisji - pozwala na znaczne uproszczenie systemu i samych urządzeń, gdyż eliminuje potrzebę implementacji algorytmów detekcji kolizji (np. CSMA/CD). Jeżeli UAI nie odpowie w założonym czasie (tzw. timeout), system może ponowić żądanie, odpytać inne UAI lub zgłosić błąd (alarm). Kodowanie współrzędnych geograficznych Odbiorniki GPS, w które zaopatrzone są moduły UAI zwracają współrzędne GPS w standardowym formacie NMEA 0183 [2]. Jest to zbiór ci[...]

Testowanie podstawowych parametrów zintegrowanych odbiorników GPS

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono testowanie wybranych parametrów zintegrowanych odbiorników GPS. Oprócz dokładności lokalizacji przebadano również parametry czasowe, m.in. czas uzyskania położenia (tzw. time-to-fix) w zależności od różnych warunków pomiarowych (np. orientacji anteny). Niniejsza publikacja jest częścią projektu pt. "Inteligentny system monitorowania i kontroli dostępu do obszarów chronionych lotniska komunikacyjnego" o nr O R00 0133 12 zrealizowanego w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej. Abstract. This article presents testing selected parameters of integrated GPS receivers. There are presented results of measurements of modules working in non-typical operating conditions: static position and very slow movement. There have been also measured selected dynamic parameters, a. o. time-to-fix, in various measurement conditions (e.g. receiver antenna heading). This work is part of a project "Intelligent System for Monitoring and Access of Control" no. O R00 0133 12, realized at the Institute of Electronics, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland. (Testing basic parameters of selected GPS receivers). Słowa kluczowe: odbiornik GPS, dokładność lokalizacji, lokalizacja w terenie otwartym, bezprzewodowa identyfikacja obiektu. Keywords: GPS receiver, location accuracy, open-area location, wireless object identification. Wstęp Artykuł opisuje badania mające na celu dobór najlepszego odbiornika GPS (Global Positioning System), który docelowo zostanie umieszczony w przenośnym urządzeniu automatycznej lokalizacji (UAI). Badania te są częścią projektu pt. "Inteligentny system monitorowania i kontroli dostępu do obszarów chronionych lotniska komunikacyjnego" nr O R00 0133 12, którego celem jest budowa systemu zdalnej lokalizacji i identyfikacji obiektów ruchomych (osób, pojazdów) w terenie otwartym (np. na płycie lotniska komunikacyjnego) [1-5]. Pomiary wybranych parametrów zintegrowanych układów GPS są istotne ze w[...]

Stacja bazowa modularnego systemu identyfikacji i lokalizacji obiektów znajdujących się w obszarze chronionym

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano koncepcję modularnego systemu identyfikacji i lokalizacji obiektów (osób lub pojazdów) poruszających się w obszarze szczególnego nadzoru (np. pas startowy lotniska) oraz stację bazową integrującą komponenty modularne. Celem systemu jest śledzenie obiektów znajdujących się w obszarze chronionym, co w połączeniu z optycznym systemem monitorowania angażującym kamery wizyjne i termowizyjne pozwala na wykrywanie przypadków naruszenia dozorowanego obszaru przez osoby niepowołane. Abstract. The concept of the modular system of objects' localization and identification (person or vehicle), which move in the investigated area (eg. airstrip), and a base station that integrates these monitoring system components are presented in the paper. The system aim is to investigate the objects which were permitted in the protected area and with the optical system of monitoring that engages video and thermographic cameras it allows the intruders' detections. (Base Station for Modular System of Objects' Identification and Localization in Monitored Area). Słowa kluczowe: lokalizacja obiektów, transmiter, moduł GPS, Ethernet. Keywords: objects’ localization, transmitter, GPS receiver, Ethernet. Wprowadzenie Zastosowanie skutecznego nadzoru obszarów strategicznych, w tym portów lotniczych jest zasadniczym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Dlatego istnieje zapotrzebowanie na nowe rozwiązania pozwalające sprostać coraz większym wymaganiom stawianym w obecności realnego zagrożenia [1-3]. Z uwagi na wykorzystanie odbiorników systemu GPS (ang. Global Positioning System), zaproponowane rozwiązanie nadaje się do nadzorowania rejonu otwartego o znacznej powierzchni, której wielkość jest ograniczona zasięgiem zastosowanych transmiterów i kamer przemysłowych. W przypadku ograniczonej widoczności w zakresie światła widzialnego, wstępna lokalizacja może być dokonywana za pomocą kamery pracującej w zakresie[...]

Koncepcja budowy przenośnego urządzenia do lokalizacji i identyfikacji osób w obszarze nadzorowanym


  Strategiczne obszary o dużym znaczeniu społecznym wymagają ciągłego monitorowania, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę kluczowych obiektów. Aktualne rozwiązania systemowe bazują na ciągłym monitoringu terenu za pomocą kamer wizyjnych i termowizyjnych. Bezpieczeństwo niesione przez takie systemy, w swojej naturze, zależą od operatora systemu, który może nadawać status swój lub obcy konkretnym obiektom. W przypadku nadania statusu obcy należy przedsięwziąć odpowiednie działania organizacyjne lub interwencyjne, które wyeliminują zagrożenie w obszarze monitorowanym. Przedstawione w dalszej części urządzenie automatycznej identyfikacji (UAI) jest integralną częścią większego systemu, który został zgłoszony do ochrony patentowej na terenie RP [1]. Urządzenie odciąża operatora systemu od ciągłego nadawania statusu swój/obcy na terenie objętym ochroną. W artykule przedstawiono koncepcję budowy UAI, które oparto na założeniach zgłoszonych przez firmę zewnętrzną, tj. zasięg komunikacji bezprzewodowej do 1 km, czas odpowiedzi systemu na zapytanie o pozycję obiektu poniżej 100 ms, czas pracy na baterii min. 8 godz. dokładność pozycjonowania zgodna z GPS (ang. Global Positioning System). Ponadto, UAI powinno charakteryzować się małymi rozmiarami i być lekkie. Zakładając wykorzystanie pasma ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical) [8] zadanie to staje się wymagające w aspekcie projektowania urządzenia elektronicznego oraz optymalizacji protokołu transmisyjnego pomiędzy UAI, a stacją bazową BS opisaną w artykule [2]. W niniejszym artykule opisane są komponenty użyte do konstrukcji UAI oraz testy weryfikujące założenia wstępne. Moduł automatycznej lokalizacji i identyfikacji Struktura systemu monitorowania składa się z wielu elementów składowych, w którym pozycjonowanie i identyfikacja składa się z elementów przedstawionych na rys. 1. Urządzenie umieszczone na obiektach powinno być wyposażone w moduł pozycjonujący GPS oraz moduł komun[...]

 Strona 1