Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD FRENDER"

Właściwości mikrofalowych materiałów dielektrycznych stosowanych w systemach radiolokacyjnych

Czytaj za darmo! »

Obserwowany w ostatnich latach rozwój telekomunikacji operującej na częstotliwościach mikrofalowych oraz dążenie do miniaturyzacji stosowanych w radiolokacji systemów antenowych przyczyniły się do wzrostu zainteresowania dielektrykami ceramicznymi o różnej względnej przenikalności dielektrycznej ε’. Pożądanym jest, aby materiały takie charakteryzowały się stosunkowo niewielkimi st[...]

Zarys technologii mikrofalowych rezonatorów dielektrycznych wykonanych na bazie tytanianów baru typu Ba6-3xLn8+2xTi18O54


  Bardzo ważne miejsce pośród mikrofalowych materiałów ceramicznych zajęły w ostatnich latach materiały dielektryczne. Ich szybki rozwój nastąpił wraz z rozwojem takich dziedzin jak: naziemna i satelitarna telefonia komórkowa operująca w zakresie częstotliwości mikrofalowych, system GPS, nadawcze systemy satelitarne radiowe i telewizyjne oraz radiolokacja. Ceramiczne materiały dielektryczne przyczyniły się do zrewolucjonizowania ww. dziedzin za sprawą wykonywanych z nich rezonatorów dielektrycznych, które znalazły zastosowanie w filtrach, oscylatorach, przesuwnikach fazy oraz transformatorach i strojnikach impedancji układów dopasowujących cyrkulatorów i izolatorów ferrytowych. Kluczowymi parametrami rezonatorów dielektrycznych są: 1) wymiary rezonatora - ściśle związane z wartością przenikalności materiału i założoną częstotliwością pracy; 2) współczynnik jakości Q × fr obliczany jako iloczyn dobroci Q = 1/tgδε i częstotliwości fr (współczynnik jakości jest w przybliżeniu stały w szerokim zakresie częstotliwości); 3) współczynnik temperaturowych zmian częstotliwości pracy τf . Dzięki intensywnym badaniom, prowadzonym w ostatnich latach, do chwili obecnej rozpoznano dielektryki ceramiczne charakteryzujące się szerokim spektrum wartości przenikalności ε' co pozwoliło na wykorzystanie ich w całym dostępnym zakresie częstotliwości aż do 100 GHz. Materiały o ε' > 40 przyczyniły się do zdecydowanego postępu w miniaturyzacji podzespołów mikrofalowych zgodnie z zasadą, że długość fali w danym ośrodku ulega skróceniu proporcjonalnie do √ε', [1]. W niniejszym artykule przedstawiono niektóre problemy związane z opracowaniem technologii szczególnej grupy dielektrycznych materiałów ceramicznych - tytanianów baru podstawianych metalami grupy lantanu o wzorze Ba6-3xLn8+2xTi18O54, gdzie jako Ln zastosowano pierwiastki Nd, La, [2]. Przenikalność tych dielektryków zawiera się w przedziale ε'∈ [...]

Dwupasmowy cyrkulator falowodowy

Czytaj za darmo! »

W technice radarowej zastosowanie znajdują sygnały sondujące o znacznie różniących się od siebie częstotliwościach, np. z pasm C i X. Użycie takich sygnałów daje możliwość lepszego poznania cech obiektu oświetlanego. Technika ta jest stosowana w radarach pogodowych [1, 2]. Umożliwia ona precyzyjne określenie właściwości chmur, zawartości wody, wielkości drobin gradu lub śniegu. We wspomnian[...]

Metoda pomiarów przenikalności elektrycznej i magnetycznej materiałów proszkowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę pomiarów zespolonej przenikalności elektrycznej oraz magnetycznej materiałów będących w stanie sproszkowanym. Pomiary przeprowadzono we współosiowej linii pomiarowej co gwarantuje dużą szerokopasmowość realizowanych pomiarów. W metodzie zaproponowano możliwość wydzielenia współczynników macierzy rozproszenia układu z próbką badanego proszku magnetycznego z danych uzyskanych dla pomiarów tej próbki materiału zawartego pomiędzy dwoma przegrodami. Przykładowe pomiary względnej przenikalności elektrycznej oraz magnetycznej przeprowadzono dla sproszkowanego granatu Itrowego w zakresie częstotliwości od 200 MHz do 1200 MHz . Abstract. Measurement technique of electric and magnetic properties of powdered ferrites has been developed. Measurements were done in coa[...]

 Strona 1