Wyniki 1-10 spośród 71 dla zapytania: authorDesc:"A. Jaworski"

Techniki chłodzenia elementów elektronicznych (artykuł przeglądowy)

Czytaj za darmo! »

Rozwój mikroprocesorów, którego celem jest stały wzrost liczby operacji wykonywanych w ciągu sekundy, jest osiągany przede wszystkim przez zwiększanie liczby tranzystorów w procesorze oraz zwiększanie szybkości taktowania. Współczesne procesory wielordzeniowe mają setki milionów tranzystorów, co jest możliwe dzięki stosowanej technologii ich wytwarzania - pozwalającej na tworzenie struktu[...]

Techniki chłodzenia elementów elektronicznych

Czytaj za darmo! »

5. Chłodzenie w warunkach wrzenia Chłodzenie cieczą w warunkach wrzenia charakteryzuje się bardzo dużą intensywnością odprowadzania ciepła. Współczynniki przejmowania ciepła są o rząd wielkości większe w stosunku do procesu konwekcji wymuszonej w cieczy - osiągają wartości kilkudziesięciu tysięcy W/(m2K). Ponieważ wrzenie jest przemianą fazową przebiegającą w stałej temperaturze, proces t[...]

Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) w układach chłodzenia elektroniki

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia chłodzenia i stabilizacji temperatury elementów i urządzeń elektronicznych przy wykorzystaniu materiałów o dużej pojemności cieplnej - PCM, zmieniających stan skupienia w zakresie temperatury pracy. Zestawiono istotne parametry termofizyczne materiałów PCM, które są brane pod uwagę jako potencjalne czynniki robocze w układach chłodzenia procesorów. Pokazan[...]

Niskomocowy specjalizowany układ scalony do detekcji tachykardii z przeznaczeniem do wszczepialnych defibrylatorów

Czytaj za darmo! »

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator (rządzenie takie jest nazywane dalej defibrylatorem) (ang. Implantable Cardioverter Defibrillator - ICD) jest urządzeniem elektronicznym ratującym życie u chorych, u których występują groźne dla życia zaburzenia rytmu serca [10]. Z chwilą stwierdzenia zagrażającego życiu zaburzenia ICD wysyła serie impulsów elektrycznych. Celem stymulacji jest przerwani[...]

SIMATIC Safety

Czytaj za darmo! »

Firma ITM Poland Sp. z o.o. należy do światowej czołówki producentów maszyn dla przemysłu tytoniowego. Firma posiada również własny dział zajmujący się projektowaniem, programowaniem i wdrożeniami systemów sterowania.Odbiorcami maszyn i systemów automatyki projektowanych i wytwarzanych w ITM Poland Sp. z o.o. są znane światowe koncerny. ITM Poland Sp. z o.o. jest od kilku lat firmą partners[...]

Bezprzewodowe łącze serwisowe w urządzeniach EAZ

Czytaj za darmo! »

Uniwersalność współczesnych urządzeń wymaga ingerencji w parametry pracy urządzenia. Konieczna jest kontrola okresowa wymagająca mnogość informacji o obiekcie współpracującym z urządzeniem, gromadzonej w jego pamięci wewnętrznej. Dlatego urządzenia wyposażane są m.in. łącza serwisowe, służące do lokalnej komunikacji urządzenia z komputerem. Długo standardem w tego typu rozwiązaniach było łą[...]

Synteza chlorotrietylo- i dichlorodietyloołowiu

Czytaj za darmo! »

Zsyntezowano chlorotrietylo- i dichlorodietyloołów, stosując jako surowiec tzw. "płyn etylowy" produkcji Ethyl Corp. zawierający 63% wag. tetraetyloołowiu. Chlorotrietyloołów otrzymano w reakcji "płynu etylowego" ze stężonym kwasem solnym. Dichlorodietyloołów zsyntezowano w reakcji "płynu etylowego" z suchym, gazowym chlorowodorem. Opisano metodykę badań i podano sposób oczyszczania produkt[...]

Możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków przez zastosowanie materiałów PCM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono ideę zastosowania materiałów zmiennofazowych (PCM) w budownictwie w celu zwiększenia pojemności cieplnej budynku, co z kolei prowadzi do istotnego zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania i klimatyzacji pomieszczeń. Omówiono rodzaje i istotne właściwości materiałów PCM stosowanych w budownictwie oraz sposoby integracji tych materiałów ze strukturą budynku. Przedstawiono także wybrane wyniki badań doświadczalnych prowadzonych w Instytucie Techniki Cieplnej PW, których celem jest określenie charakterystyk cieplnych elementów budowlanych zawierających materiały zmiennofazowe.Akumulacja chłodu pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów klimatyzacji budynków, zarówno przez zmniejszenie zużycia energii, jak również dzięki zmniejszeniu nakładów inwest[...]

Rola systemu certyfikacji w zapewnieniu jakości wyrobów w gazownictwie

Czytaj za darmo! »

W wielu gałęziach przemysłu, w tym również przemysłu gazowniczego, powszechnie używane są sformułowanie "certyfikat", "aprobata techniczna", "deklaracja zgodności", "strona trzecia", "notyfikacja". Sformułowania te, z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, powiązane są ze sobą w złożony system, zwany systemem oceny zgodności. Ze względu na powszechność oraz ogólne zrozumienie określenia "certyfikacja", zostało ono użyte w tytule niniejszego artykułu zamiast "ocena zgodności". W systemie tym ocenę zgodności z wymaganiami dyrektywy nowego podejścia przeprowadza sam wytwórca, współpracując z jednostką notyfikowaną (tzw. stroną trzecią - niezależną od dostawcy i odbiorcy). Przy tym niektóre dyrektywy przewidują dokonanie oceny zgodności całkowicie samodzielnie przez prod[...]

 Strona 1  Następna strona »