Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA STANISZ"

Wykorzystanie energii wiatru do celów grzewczych.Porównanie z technologiami tradycyjnymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono średni roczny koszt ogrzania budynku mieszkalnego o powierzchni 100 m2 usytuowanego na terenie nieosłoniętym o średniorocznej prędkości wiatru wynoszącej 6 m/s. Wprzeprowadzonej analizie uwzględniono cztery sposoby ogrzewania domu: energią elektryczną, gazem ziemnym, drewnem oraz olejem opałowym. Następnie, dla tak pozyskanego ciepła obliczono cenę 1 kWh, żeby następnie porówn[...]

Produkcja ciepła z odnawialnych źródłach energii - porównanie z technologiami tradycyjnymi


  W artykule rozważono możliwości wykorzystania do celów grzewczych podstawowych źródeł energii odnawialnej: energię promieniowania słonecznego (konwersja fototermiczna oraz fotoelektryczna) i energię wiatru. Obliczono koszt wytwarzania 1 kWh energii elektrycznej w źródłach o różnych mocach i pracujących przy różnych lokalnych zasobach energii wiatru oraz różnych systemów fotowoltaicznych, a także koszt 1 kWh ciepła uzyskiwanego z różnych kolektorów. Następnie, porównano koszty pozyskiwania ciepła ze źródeł odnawialnych oraz ciepła wytwarzanego w źródłach konwencjonalnych ze spalania węgla, oleju, drewna oraz gazu ziemnego.ZAGROŻENIE zmianami klimatu spowodowane rosnącą zawartością gazów cieplarnianych w atmosferze, będące następstwem spalania paliw kopalnianych w celu uzyskania energii elektrycznej oraz ciepła, a także zbliżający się moment wyczerpania się tych paliw, a tym samym ciągły wzrost ich cen, zmusza do poszukiwania nowych sposobów wytwarzania ciepła. Do rozwiązania tego problemu może przyczynić się szerokie korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OŹE). W przyszłości, wzrost stopnia wykorzystania OŹE do ogrzewania budynków mieszkalnych będzie również spowodowany wprowadzeniem do polskiego prawa Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2002/91/WE, według której w budynkach nowych i starych gruntownie remontowanych, projektant będzie musiał uwzględnić w dokumentacji budynku wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 1. Technologie produkcji ciepła oparte na wykorzystaniu odnawialnych źródłach energii 1.1. Energia wiatru jako źródło ciepła Wykorzystanie energii wyprodukowanej przez elektrownię wiatrową (EWi) do celów grzewczych[...]

Wskaźniki ekonomiczne produkcji energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem odnawialnych surowców energetycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ocenę efektywności ekonomicznej inwestowania w elektrownię wiatrową, ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne o mocy zapewniającej całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło dla budynku o powierzchni 140 m2 i zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym 100 kWh/(m2·rok), zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę.PODSTAWĄ decyzji o podjęciu określonej inwestycji jest ocena jej efektywności ekonomicznej. Stosowane w ekonomii metody wyznaczania wskaźników określających efektywność ekonomiczną projektów inwestycyjnych, pozwalają na szybkie porównanie wielu koncepcji i wybór najbardziej opłacalnej. W przypadku ważnych, pochłaniających duży kapitał inwestycji, należy zastosować kilka metod analizy. Im więcej wskaźników ekonomicznych wykorzysta się do analizy, tym jaśniejszy i pełniejszy będzie obraz sytuacji. 1. Obiekty badań i analiz W artykule przedstawiono ocenę efektywności ekonomicznej inwestowania w elektrownię wiatrową, ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne o mocy zapewniającej całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło dla budynku o powierzchni 140 m2 i zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym 100 kWh/(m2· rok), zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę. Przy obliczaniu wskaźników ekonomicznych uwzględniono: - charakterystykę indywidualną (wskaźniki obliczono oddzielnie dla każdego typu systemu energetycznego), - charakterystykę łączną (system do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła połączono w jeden system i dla niego obliczono wskaźniki), - wykorzystanie bezpośrednie (założono, że cała wyprodukowana energia elektryczna i ciepło zostaną zużyte na potrzeby bieżące, akumulacja nie będzie potrzebna), - wykorzystanie produkowanej energii z udziałem akumulacji (do ceny systemów doliczono cenę akumulatorów). W obliczeniach uwzględniono również wpływ: ● zmiany cen energii, - wariant I - cena energii wzrasta o wartość 0,05 zł/kWh w skali roku od pozi[...]

Możliwości i utrudnienia w wykorzystaniu i eksploatacji lokalnych odnawialnych źródeł energii, jako jedynego źródła energii w budownictwie jednorodzinnym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę możliwości zapewnienia wszystkich potrzeb energetycznych budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem lokalnych, powszechnie występujących źródeł energii, takich jak: energia kinetyczna wiatru oraz energia promieniowania słońca. Ponieważ zachodzi konieczność okresowej akumulacji energii elektrycznej oraz ciepła, określono niezbędną pojemność akumulatorów do ich gromadzenia.NA TERENIE Polski występują wszystkie odnawialne źródła energii, ale dostęp do nich jest zróżnicowany. W niewielu miejscach jest możliwość wykorzystania energii spadku wód powierzchniowych. Geotermia, z uwagi na wysoki koszt odwiertów, w ogóle nie nadaje się do indywidualnego wykorzystania w budownictwie jednorodzinnym. Powszechnie dostępna jest biomasa, ale dostęp do niej jest zróżnicowany w różnych rejonach kraju. Poza tym, technologie oparte na biomasie dostarczają dużo odpadów i emitują zanieczyszczenia. Równocześnie charakteryzuje się ona niską gęstością energii wyrażoną na jednostkę objętości, dlatego powinna być wykorzystana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Ponadto, transport biomasy oraz jej magazynowanie jest kłopotliwe i kosztowne. Ze względu na bardzo ograniczony dostęp do wyżej wymienionych odnawialnych źródeł energii, w niniejszym artykule uwzględniono jedynie możliwość uzyskania energii elektrycznej oraz ciepła z promieniowania słońca (moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) i energii kinetycznej wiatru (turbina wiatrowa). Wybrano te źródła energii ze względu na powszechną dostępność, a technologie uzyskania z nich energii elektrycznej oraz ciepła, w stosunku do innych źródeł są względnie tanie i trwałe ze względu na to, że większość kolektorów słonecznych, fotoogniw [...]

 Strona 1