Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD KORNACKI"

Estymacja parametrów drżeń Parkinsona przy użyciu spektralnej analizy sygnału pomiarowego

Czytaj za darmo! »

Sygnał tremorometryczny (sygnał drżeń) uzyskiwany jest w procesie diagnozowania pacjentów, u których występuje niekontrolowane drżenie (termin łaciński i międzynarodowy - tremor) mięśni ciała, przede wszystkim kończyn [1, 2]. Przedstawiony w artykule zakres zagadnienia dotyczy drżeń charakterystycznych dla choroby Parkinsona i sygnałów uzyskiwanych za pomocą sensorów akcelerometrycznych [2].[...]

System do kontroli jakości kondensatorów przeciwzakłóceniowych

Czytaj za darmo! »

Opracowanie poświęcone jest systemowi przeznaczonemu do sprawdzania rodziny kondensatorów sieciowych, produkowanych w firmie Miflex, Kutno. Kondensatory sieciowe są stosowane powszechnie w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Są wytwarzane w dużych seriach produkcyjnych. W ramach procesu produkcyjnego wszystkie egzemplarze kondensatorów podlegają testowaniu. Operacje pomiarowo-kont[...]

Zastosowanie systemu automatycznej inspekcji wizyjnej dla celów automatyzacji operacji lutowania punktowego w produkcyjnych liniach montażowych


  W artykule przedstawiono zastosowanie podsystemu wizyjnego w oparciu o układ kamery inteligentnej (smart camera), wyposażonej w oświetlacz własny typu LED-ring light, na potrzeby wyznaczania korekty położenia narzędzia roboczego (głowicy lutowniczej) oraz realizacji podstawowych zadań inspekcji jakości lutowanych elementów, wykorzystanego w projekcie badawczo-rozwojowym Nr N R02 0043 06/2009 "Mikrorobot do lutowania punktowego z wizyjnym systemem pozycjonowania i kontroli jakości lutowania do zastosowań w automatycznych liniach montażu podzespołów elektrotechnicznych". Celem tego projektu było opracowanie nowej technologii lutowania punktowego i narzędzia do jej realizacji dla zastosowań w automatycznych liniach montażu podzespołów elektrotechnicznych, tj. opracowanie inteligentnego mikrorobota z wizyjnym systemem pozycjonowania punktu połączenia i wizyjną kontrolą jakości wykonywanych operacji. W wyniku realizacji projektu powstał prototyp mikrorobota lutowniczego przygotowany do zastosowań w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Jest to urządzenie uniwersalne, łatwo adaptowalne do konkretnej aplikacji. W skład systemu wchodzą:  mechanizm współrzędnościowy x/y/z o programowanym zakresie przesunięć w osiach x/y ± 50 mm,  kamera wizyjna z systemem optyczno-oświetleniowym o zakresie obserwacji ok. 50 × 50 mm,  nadążny system grzejny z dynamicznie dostosowaną temperaturą grota lutowniczego, kompensujący obniżanie się temperatury końca grota w momencie zetknięcia się z materiałem łączonych elementów,  system automatycznego porcjowania materiału lutowniczego;  system komputerowy wyposażony w procedury programowe dotyczące: - sterowania ruchami mechanizmu x/y/z i zespołu podawania lutu (pozycjonowanie) na podstawie analizy obrazu zarejestrowanego przez kamerę, - analizy obrazu dla oceny jakości lutowania (stanu powierzchni wykonanego połączenia lutowanego) - dynamicznej regulacj[...]

Przenośny system telediagnostyczny na potrzeby monitorowania i diagnostyki z chorobą Parkinsona

Czytaj za darmo! »

Opisany w artykule system realizowany jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr R13 047 02, którego celem jest opracowanie zintegrowanego systemu monitorowania i diagnostyki pacjentów z chorobą Parkinsona, umożliwiającego realizowane na bieżąco monitorowanie całodobowego drżenia kończyn u pacjentów w warunkach domowych, co stwarza unikalne możliwości diagnostyczne oraz umożliwia określ[...]

System do kontroli jakości kondensatorów przeciwzakłóceniowych

Czytaj za darmo! »

W referacie opisany jest system przeznaczony do testowania kondensatorów przeciwzakłóceniowych. W referacie opisano składowe systemu: podsystem pomiarowy, podsystem mechatroniczny i podsystem informatyczny. Przedstawiono główne problemy związane z jakością testowania oraz sposoby ich rozwiązania. Abstract. This paper presents system applied for testing of noise suppressing capacitors. The system components like measurement, mechatronic and control subsystems have been described. The main problems related to quality testing together with solutions for their solving have been described. (System applied for testing of noise suppressing capacitors) Słowa kluczowe: kontakty teleskopowe, układ kontroli kontaktów, mechatronika, sterowniki PLC Keywords: spring contacts, contact checking mod[...]

Prototyp doświadczalny zintegrowanego systemu monitorującego na potrzeby diagnostyki pacjentów z chorobą Parkinsona

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony w artykule zintegrowany system monitorujący na potrzeby diagnostyki pacjentów z chorobą Parkinsona realizowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego nr R13 047 02, ma na celu umożliwienie bieżącego monitorowania całodobowego drżenia kończyn u pacjentów w warunkach domowych oraz śledzenie ich dobowej aktywności życiowej w celu poszerzenia możliwości diagnostyki choroby Parkinsona, jak również kontroli przebiegu procesu leczenia. W odróżnieniu od wcześniejszych artykułów dotyczących tej problematyki, skoncentrowano się na prezentacji systemu oprogramowania budowanego tremorometru-aktografu. Wskład prototypu doświadczalnego systemu monitorowania i diagnostyki, zgodnie z przyjętymi założeniami, wchodzą następujące komponenty: - moduł rejestratora sygnału tremoromet[...]

Oprogramowanie przenośnego systemu diagnostycznego pacjentów z chorobą Parkinsona DOI:


  W skład prototypu doświadczalnego systemu diagnostycznego, umożliwiającego całodobowe monitorowanie drżenia kończyn u pacjentów w warunkach domowych oraz śledzenie ich dobowej aktywności życiowej w celu poszerzenia możliwości diagnostyki choroby Parkinsona, jak również kontroli przebiegu procesu leczenia, zgodnie z przyjętymi założeniami, weszły następujące komponenty:  moduł rejestratora sygnału tremorometrycznego wraz z układami przetworników drżeń przedstawiony na rys.1,  moduły oprogramowania wbudowanego w rejestrator tremorometryczny,  oprogramowanie serwera systemu komputerowego składające się z modułu komunikacyjnego i bazy danych,  oprogramowanie stacji roboczej składające się z interfejsu użytkownika i modułów przetwarzania danych osobowych i medycznych oraz modułów przetwarzania i analizy cyfrowych sygnałów drżeń. Prototyp rejestratora (tremorometru) wraz z zespołem czujników do rejestracji drżeń przedstawiono na rys.1. Tremorometr wykorzystuje dwa przyciski sterujące: przycisk LEWY do inicjowania procesu pomiarowego i PRAWY do odczytu na wyświetlaczu wskazań stanu naładowania baterii. Oprogramowanie wbudowane Oprogramowanie wbudowane w rejestrator tremorometryczny [1] składa się z modułu akwizycji i wstępnego przetwarzania sygnałów oraz z modułu komunikacyjnego rejestratora. Zostało ono zaimplementowane oraz poddane testom końcowym z wynikiem pozytywnym w początkowych etapach projektu. Podstawowym medium transmisyjnym (w trybie zdalnym) do przesyłania danych z rejestratora do systemu komputerowego jest sieć komórkowa GSM, z wykorzystaniem protokołu GPRS. Możliwe jest również przesyłanie danych w trybie lokalnym bezpośrednio przez port USB stacji roboczej. Format danych przesyłanych z modułu rejestratora jest jednakowy dla trybu zdalnego i lokalnego. Dane dotyczące pacjentów oraz wyniki badań są przechowywane w bazie danych umieszczonej na dedykowanym serwerze stron WWW. Transm[...]

System diagnostyczny dla oceny sztywności kończyn w terapii choroby Parkinsona


  Metodyka i koncepcja kontroli efektu sztywności parkinsonowskiej W projekcie N R13 0066 10 pt. "Mobilny system diagnostyczny dla oceny efektu sztywności kończyn w terapii choroby Parkinsona", na podstawie którego powstał niniejszy artykuł, przyjęto, że sposób badania efektu sztywności w chorobie Parkinsona, będący jednym z podstawowych objawów klinicznych tej choroby [1], będzie analogiczny do obecnie stosowanego przez lekarza, tj. z manualnym wymuszaniem ruchu przedramienia pacjenta, ale w którym ocena oporów ruchu będzie dokonywana poprzez analizę zmierzonych i zarejestrowanych takich parametrów, jak: siła oporu przy ruchu dwukierunkowym, charakter zmian tej siły w funkcji kąta obrotu przedramienia, zmiany przyśpieszenia, prędkość. Akwizycja danych pomiarowych jest dokonywana w sposób automatyczny, a zapamiętane dane są przesyłane do komputera lekarza w sposób bezprzewodowy. Komputer jest wyposażony w oprogramowanie diagnostyczne z modułami programowymi do statystycznej obróbki danych pomiarowych i archiwizacji z wykorzystaniem komputerowej bazy danych. Konstrukcyjnie system pomiarowy ograniczony jest do niewielkiego układu elektronicznego oraz uchwytu z czujnikami pomiarowymi zakładanego na przegub dłoni pacjenta. Jest to więc system mobilny, umożliwiający monitorowanie objawów sztywności mięśni zarówno w gabinecie lekarskim, jak i w warunkach domowych. W ramach projektu jest również opracowywana zmodyfikowana wersja systemu ze zmechanizowanym wymuszaniem ruchu przedramienia. Opory ruchu są mierzone w tym przypadku poprzez pomiar momentu siły. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne system ten jest przeznaczony do zastosowań stacjonarnych w gabinetach lekarskich. Dodatkowym wyposażeniem zestawu urządzeń diagnostycznych choroby Parkinsona będzie system do badań i oceny zaburzeń postawy pacjenta. System ten wraz z tremorometrem i wyżej przedstawionymi systemami do oceny sztywności mięśni kończyn będzie stanowił kompletną[...]

Implementacja systemu diagnostyki choroby Parkinsona


  Wynikami projektu badawczo-rozwojowego N R 13 0066 10 pt. "Mobilny system diagnostyczny dla oceny efektu sztywności kończyn w terapii choroby Parkinsona" jest powstanie trzech podsystemów diagnostycznych służących do efektu sztywności w chorobie Parkinsona, jednego z podstawowych objawów klinicznych tej choroby [1, 2]. Tak więc opracowany system diagnostyki medycznej zawiera trzy podsystemy: - system diagnostyczny nadgarstkowy (rigidometr mobilny), - system ze zmechanizowanym wymuszaniem ruchu przedramienia (rigidometr stacjonarny, - system do badań i oceny zaburzeń postawy pacjenta (posturograf), które w połączeniu z wcześniej opracowanym tremorometrem i aktografem tworzą zintegrowany system diagnostyczny do diagnostyki choroby Parkinsona. Zaproponowany wariantowy system diagnostyczny pozwala na jego elastyczne wykorzystywanie, tj. lekarz-diagnosta może kontrolować sztywność kończyn pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą wybranej metody [3]. Najbardziej kompleksowe badania umożliwi jednak dysponowanie wszystkimi trzema wariantami rozwiązań, tj.: - systemem do kontroli oporów ruchów przedramienia pacjenta wymuszanych ręką lekarza (rigidometr mobilny), - systemem do kontroli oporów ruchów przedramienia wymuszanych mechanicznie (rigidometr stacjonarny), - systemem do kontroli zaburzeń stabilności postawy (posturograf jednoplatformowy z monitorowaniem przemieszczeń położenia środka ciężkości). Przy opracowywaniu systemu starano się, aby proponowane warianty posiadały wiele wspólnych rozwiązań sprzętowych i programowych, co znacznie ułatwia obsługę i usprawnia eksploatację. Rigidometr nadgarstkowy (mobilny) Składa się on z zespołu czujników umieszczonych w opasce oraz modułu zbierania i wstępnego przetwarzania danych ze sterowaniem wykorzystującym mikroprocesor PIC 18LF4680 i układem transmisji bezprzewodowej Bluetooth i współpracuje z komputerem warstwy nadrzędnej z oprogramowaniem diagnostyczny[...]

 Strona 1