Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"A. Nowek"

Chitozan i hydroxyapatyt jako dodatki modyfikujące właściwości wyrobów silikatowych DOI:10.15199/33.2015.12.09


  W artykule przedstawiono wpływ dodatków biopolimerów w postaci chitozanu oraz hydroxyapatytu na właściwości modyfikowanych wyrobów wapienno-piaskowych. Przeanalizowano różnice gęstości objętościowej, nasiąkliwości i wytrzymałości na ściskanie próbek zawierających wymienione dodatki tradycyjnych silikatów. Na podstawie obrazów zmikroskopu skaningowego określono fazy uwodnionych krzemianówwapnia występujące w badanych próbkach. Przeprowadzono także rentgenowską analizę fazową. Słowa kluczowe: silikaty, biopolimery, chitozan, hydroxyapatyt, mikrostruktura. Abstract. The article presents the influence of polymer additives in the form of chitosan and hydroxyapatite on the properties of themodified sand-lime products. The differences in bulk density, water absorption and compressive strength of samples containing these additives have been analised. The phases of hydrated calcium silicates present in the test samples were defined using scanning electron microscope and X-ray diffractometry analysis. Keywords: silicates, biopolymers, chitosan, hydroxyapatite, microstructure.Chityna obok celulozy i skrobi to najczęściej występujący związek organiczny w przyrodzie. Jest głównym lub przynajmniej bardzo ważnym składnikiem zewnętrznych szkieletów i pancerzy, stanowiąc często ich materiał wzmacniający. Będąc głównym składnikiem nierozpuszczalnej części matrycy organicznej stanowi jednocześnie konstrukcję-rusztowanie, w które wbudowuje się cała struktura mineralna szkieletu [1]. Chitozan jest polisacharydemotrzymywanym głównie w wyniku deacetylacji chityny [2] (substancją biodegradowalną, nietoksyczn[...]

 Strona 1