Wyniki 1-10 spośród 58 dla zapytania: authorDesc:"A. Stec"

Dyskusja nad uwagami dotyczącymi możliwości przedstawienia jednolitej nowej koncepcji mocy biernej prądu niesinusoidalnego w dziedzinie czasu.

Czytaj za darmo! »

Głównym celem niniejszego opracowania jest dyskusja z uwagami Prof. L.S. Czarneckiego zawartymi w Przeglądzie Elektrotechnicznym R. 85, Nr 6/2009, dotyczącymi opracowania możliwości przedstawienia jednolitej nowej koncepcji mocy biernej prądu niesinusoidalnego w dziedzinie czasu, przedstawionej przez Adama Skopeca i Czesława Steca w Przeglądzie Elektrotechnicznym R. 84, Nr 6/2008. Abstract. The main aim of presented paper is an in-depth discussion on comments and suggestions raised by Prof. L. S. Czarnecki in Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny) vol. 85 No. 6/2009 pp.164-166 and related to a new uniform theory of reactive power in time domain presented by Adam Skopec and Czesław Stec in Electrical Review (Przegląd Elektrotechniczny) vol. 84, No. 6/2008, pp.69-76. Discussion on comments and suggestions concerned with the possibility to present a new uniform concept of reactive power in time domain for non-sinusoidal currents. Słowa kluczowe: teoria mocy, moc bierna, dziedzina czasu, dziedzina częstotliwości, składowe ortogonalne Keywords:Power theory, reactive power, time-domain, frequency-domain, orthogonal components 1. Wstęp Na wstępie wyrażam w imieniu własnym i współautora podziękowanie prof. L.S. Czarneckiemu za okazane zainteresowanie naszym opracowaniem [1]. Uwagi dotyczące naszego opracowania zostały przez Autora przedstawione w [3] i stanowią niejako zaproszenie do merytorycznej dyskusji. Bardzo cenimy sobie wyrażoną przez Autora pozytywną ocenę poprawności i ścisłości matematycznej naszego opracowania. Uważamy, że przedstawienie przez Autora znaczenia teorii mocy w [3] oraz podany rys historyczny jej rozwoju jest cennym uzupełnieniem naszego opracowania [1]. Nie zgadzamy się jednak z końcową oceną Autora przedstawioną we wnioskach. Bezsprzecznym faktem historycznym jest, że zapoczątkowanie problematyki teorii mocy prądów niesinusoidalnych wiąże się niemal jednocześnie z opublikowanymi pracami S. Fryzego, oraz [...]

Algorytm PWM dla 9-fazowego silnika indukcyjnego


  Przekształcanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu elementów energoelektronicznych pozwala na swobodny dobór ilości faz przesyłających energię w postaci prądu przemiennego. Zastosowanie układu dziewięciofazowego zmniejsza wartość prądu w fazie 3-krotnie przy przesyle tej samej mocy co pozwala na zastosowanie łączników energoelektronicznych o mniejszym prądzie znamionowym. Jednocześnie wielofazowe układy napędowe charakteryzują się większą niezawodnością oraz możliwością szerszego kształtowania charakterystyk mechanicznych niż odpowiadające im układy trójfazowe[1, 2]. Tablica przekształcenia w układzie 9-fazowym W układzie 9-fazowym macierz przekształcenia Clarke-Parka należy rozwinąć do postaci macierzy A, gdzie pojawiają się cztery układy współrzędnych zespolonych. A przekształcenie parametrów w układzie współrzędnych naturalnych do układu współrzędnych zespolonych odbywa się za pomocą równania macierzowego: X = A9*Y, (1) Gdzie macierz A9 jest macierzą przekształcenia, X jest macierzą parametrów w układzie współrzędnych zespolonych, Y jest macierzą parametrów w układzie współrzędnych naturalnych. Macierz przekształcenia zachowująca inwariantność mocy A9 dla układu 9-fazowego przyjmuje postać: Ze względu na liczbę kluczy w przekształtniku, może on przyjąć 29 = 512 różnych stanów załączeń łączników energoelektronicznych. Reprezentacja stanów logicznych tranzystorów w układach współrzędnych zespolonych α1-β1, α2-β2, α3-β3 i α4-β4 uzyskuje się przez wykorzystanie przekształcenia stanów falownika za pomocą równania macierzowego: (2), gdzie vα1, vβ1, vα2, vβ2, vα3, vβ3, vα4, vβ4 są długościami odpowiednich wektorów w układach współrzędnych zespolonych, natomiast vA, vB, vC, vD, vE, vF3, vG4, vH, vI są wartościami wektorów napięcia w naturalnym układzie współrzędnych. Reprezentację wektorów w układach współrzędnych zespolonych przedstawiono na r[...]

Combustion hazards from building materials


  Fire smoke has a highly variable composition which is dependent on several factors, including oxygen supply, heating rate, temperature and the chemical structure of the materials that are burning. One area that is particularly important is the determination of volatiles that can have a negative effect on the environment as well as posing a serious hazard to human health. Prediction of toxic fire hazard depends on two parameters: time-concentration profiles for major products. These depend on the fire growth curve and the yields of toxic products; toxicity of the products, based on estimates of doses likely to impair escape efficiency, cause incapacitation, or death. Toxic product yields depend on the material composition, and the fire conditions. The most significant differences in fire conditions arise between flaming and non-flaming combustion. The burning of an organic material, such as a polymer, is a complex process, in which volatile breakdown products react, to a greater or lesser extent, with oxygen, producing a cocktail of products. These range from the relatively harmless carbon dioxide (CO2) and water, to products of incomplete combustion, including carbon monoxide (CO), hydrogen cyanide (HCN), organoirritants etc. In addition, depending on the other elements present, halogen acids, oxides of nitrogen, and sulphur, may be formed. The fire toxicity of building materials were investigated under a range of fire conditions, oxidative pyrolysis (smouldering) and well-ventilated flaming to under-ventilated flaming. The yields of the major toxic products, carbon monoxide, hydrogen cyanide and irritant gases nitrogen dioxide, hydrogen chloride and hydrogen bromide together with polycyclic aromatic hydrocarbons are presented as a function of fire condition. The toxicities of the effluents, showing the contribution of individual toxic components, are compared using the fractional effective dose (FED) model and LC50, (the mass required per u[...]

Możliwość przedstawienia jednolitej nowej koncepcji mocy biernej prądu niesinusoidalnego w dziedzinie czasu

Czytaj za darmo! »

Wprowadzono odpowiednio zdefiniowany operator ortogonalizacyjny dla sygnałów niesinusoidalnych napięcia lub prądu. W ten sposób uzyskano rozkład mocy chwilowej na wzajemnie ortogonalne składowe czynne, bierne i odkształcenia. Dalsze uogólnienie operatora pozwala na rozszerzenie ujęcia definicji mocy dla innych szczególnych przypadków podawanych w literaturze. Abstract. A properly defined orthog[...]

 Strona 1  Następna strona »