Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW MAŁKIŃSKI"

System kontroli jakości filtrów przeciwzakłóceniowych - wymagania i rozwiązania

Czytaj za darmo! »

Współczesne systemy produkcyjne muszą spełniać wiele wymagań związanych z zapewnieniem jakości produkowanych wyrobów. Kontrola jakości produktów jest krytycznym etapem produkcji. Jej rola nie ogranicza się do sprawdzenia jakości wyrobów, ale oczekuje się także, że dostarczy producentowi informacji zwrotnych związanych z jakością i efektami działań produkcyjnych. Źródłem informacji o parametr[...]

Wybrane problemy wizyjnej analizy właściwości termicznych materiałów przy wykorzystaniu analizatora do wyznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych


  Jak ogólnie wiadomo przemiany fazowe materiałów stałych, które występują pod wpływem temperatury, powodują zmiany właściwości fizycznych tych materiałów. Skutkiem tego jest zmiana kształtu próbek tych materiałów. Wykorzystując skomputeryzowane systemy wizyjne można dokonać rejestracji i analizy wyżej wymienionych procesów. Próbkę materiału poddawanego procesowi oznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych ogrzewa się w znormalizowanych warunkach, rejestrując parametry określające jej wielkość i kształt [2-4]. Proces badania przemian fazowych polega na analizie kształtu próbki w funkcji temperatury. Dotychczasowe badania materiałowe, realizowane przy wykorzystaniu analizatora koncentrowały się na popiołach, a oprogramowanie analityczne urządzenia zapewniało zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami: norma PN -ISO 540 "Paliwa stałe - Oznaczanie topliwości popiołu w wysokiej temperaturze metodą rurową" [5], norma ISO 540:1995(E) "Solid mineral fuels - Determination of fusibility of ash - High-temperature tube method" oraz norma PN -82/G-04535. "Paliwa stałe. Oznaczanie charakterystycznych temperatur topliwości popiołu" [6]. W odniesieniu do tych norm, w wyniku badania wyznaczano szereg temperatur charakterystycznych, takich jak: temperatura spiekania, mięknienia, topnienia, płynięcia (temperatura deformacji, kuli, półkuli, płynięcia). Rozszerzenie zakresu zastosowania analizatora dla innych grup materiałów wymagało rozbudowania metod badawczych oraz funkcji analitycznych. Jednym z kierunków zastosowania analizatora jest przemysł szklarski i ceramiczny. W tym obszarze obowiązuje dodatkowo norma branżowa: BN-81/7001- 01 "Ceramika. Metody badań. Oznaczanie topliwości" [7]. Oprócz wyżej wymienionych punktów charakterystycznych (temperatura mięknięcia szkliwa, temperatura topnienia szkliwa) norma ta przywiązuje dużą wagę do analizy krzywej przebiegu topnienia, zdefiniowanej jako względna zmiana wysokości próbki w [...]

Analiza przemian fazowych piramidalnych próbek popiołu przy zastosowaniu techniki przetwarzania i analizy obrazów DOI:10.15199/ELE-2014-084


  Wykorzystując skomputeryzowane systemy wizyjne można dokonać rejestracji i analizy przemian fazowych materiałów stałych. Próbkę materiału poddawanego procesowi oznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych (temperatura deformacji, kuli, półkuli, płynięcia) ogrzewa się w znormalizowanych warunkach, rejestrując parametry określające jej wielkość i kształt [2, 3]. Proces badania przemian fazowych polega na analizie kształtu próbki w funkcji temperatury. Dotychczasowe badania materiałowe, realizowane były przy wykorzystaniu próbek w postaci pionowych walców o średnicy 3 mm i wysokości 3 mm. Takiego doboru próbek dokonano ze względu na powszechność ich stosowania w specjalistycznych laboratoriach. Normy związane z oznaczaniem topliwości popiołu przewidują także inne kształty próbek: piramida, sześcian oraz ścięty stożek. W ramach projektu dokonano rozszerzenia funkcjonalności analizatora o możliwość analizy próbek w formie ostrosłupa, którego podstawą jest trójkąt równoboczny (próbki piramidalne). Powtarzalne i jednoznaczne wyznaczenie punktu deformacji stwarza dużo problemów w przypadku próbek walcowych, ze względu na brak ostrych naroży. Zastosowanie próbek piramidalnych powinno przyczynić się do zwiększenia precyzji i powtarzalności wyznaczenia punktu deformacji próbki. Konieczne były także: modyfikacja algorytmów identyfikacji punktów charakterystycznych przemian fazowych oraz rozszerzenie form wizualizacji przebiegu procesu. Odniesienie do norm Metodę oznaczania charakterystycznych temperatur topliwości popiołu z paliw stałych, kształt i wielkość próbek oraz sposób ich przygotowania określają normy: - Norma PN-ISO 540 "Paliwa stałe - Oznaczanie topliwości popiołu w wysokiej temperaturze metodą rurową", grudzień 2001, [5] - Norma ISO 540:1995(E) "Solid mineral fuels - Determination of fusibility of ash - High-temperature tube method" - Norma: PN-82/G-04535 "Paliwa stałe. Oznaczanie charakterystyc[...]

Zastosowanie techniki przetwarzania i analizy obrazów do pomiarów wybranych parametrów paliw stałych oraz do monitorowania procesów wysokotemperaturowych DOI:10.15199/13.2016.6.26


  W artykule przedstawiono przykładowe aplikacje systemów przetwarzania i analizy obrazów, przeznaczone do pomiarów wybranych parametrów paliw stałych. Aplikacje zrealizowane zostały w Centrum Technik Cieplno-Chemicznych Instytutu Tele- i Radiotechnicznego i wdrożone w laboratoriach badania paliw stałych. Przedstawione aplikacje zrealizowane zostały na bazie komputera PC i obejmują trzy grupy zagadnień: oznaczanie punktów charakterystycznych przemian fazowych (Norma PN-ISO 540), oznaczanie wskaźnika wolnego wydymania węgla kamiennego (Norma PN-ISO 501) oraz oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga (Norma PN-84/G-04519). Do przetwarzania obrazów wykorzystano techniki filtracji liniowej, morfologii, binaryzacji, projekcji oraz ekstrakcji konturu. W zakresie analizy zastosowane zostały: technika analizy obiektów (blob analysis), oraz podstawowe narzędzia pomiarowe. Ze względu na szczególne warunki pomiarów w przypadku analizatorów wysokotemperaturowych, istotną uwagę poświęcono zagadnieniu akwizycji obrazów próbki. Opracowano i zweryfikowano nowatorski system akwizycji obrazów przy zastosowaniu oświetlenia backlight oraz filtru pasmowo przepustowego. System ten pozwolił na uzyskanie praktycznie takiej samej jakości zdjęć próbki zimnej oraz próbki gorącej, a także na wyeliminowanie mocnych odblasków, pochodzących z bezpośredniego otoczenia próbki. Rozwiązanie uzyskało ochronę patentową. W ostatnim czasie w ITR prowadzone są również prace, dotyczące przetwarzania i analizy obrazów dla celów monitorowania procesów spalania. W artykule przedstawiono przykładowe techniki wizualizacji i przetwarzania obrazów dla celów monitorowania procesów wysokotemperaturowych. Słowa kluczowe: przetwarzanie i analiza obrazów, analiza sekwencji obrazów, oznaczanie charakterystycznych temperatur topliwości popiołu, metoda rurowa, paliwa stałe, węgiel kamienny, oznaczanie wskaźnika wolnego wydymania, oznaczanie typu koksu metodą Gray-Kinga, monitorowanie[...]

Inspekcja wizyjna jakości powierzchni tulei cylindrów po operacji honowania

Czytaj za darmo! »

Przemysłowe systemy wizyjne umożliwiają realizację wielu różnorodnych zagadnień inspekcji optycznej, takich jak: precyzyjne pomiary wielkości geometrycznych, identyfikacja i pozycjonowanie elementów, detekcja defektów i analiza jakości powierzchni przedmiotów wykonanych z różnych materiałów, zarówno nieprzezroczystych jak i przezroczystych. Jednym z ważniejszych elementów systemu wizyjnego [...]

Wybrane problemy wizyjnej analizy parametrów geometrycznych oraz właściwości powierzchniowych próbki dla oceny typu koksu metodą Gray-Kinga


  W artykule przedstawiono wybrane problemy wizyjnej analizy parametrów próbki dla oceny typu koksu metodą Gray-Kinga. Metodę analizy typu koksu, która została zaimplementowana w analizatorze, określa norma [5]. Oznaczanie typu koksu, będącego produktem spiekania dokonuje się dotychczas na podstawie wizualnej oceny jego kształtu, poprzez porównanie z kształtami wzorcowymi, a także na podstawie oceny właściwości fizycznych koksu (kruchość, łamliwość, liczba kawałków, na które ulega on rozpadowi przy niewielkim obciążeniu, twardość, charakter przełomu, dźwięk wydawany przy pocieraniu itp.). Ocena taka, zwłaszcza w części wizualnej jest w dużej mierze szacunkowa i zawiera w sobie szereg czynników subiektywnych. Opracowany analizator umożliwia uzyskanie dobrej powtarzalności oraz niezawodności kontroli poprzez wprowadzenie oceny ilościowej oraz wyeliminowanie czynników subiektywnych w trakcie badania. Oprogramowanie analizatora zrealizowane zostało w zintegrowanym środowisku wizyjnym eVision firmy Euresys, przeznaczonym do akwizycji, przetwarzania i analizy obrazów. Odniesienie do norm Metodę oznaczania typu koksu, kształt i wielkość próbek oraz sposób ich przygotowania określa norma [5]. Zasada metody polega na równomiernym ogrzewaniu próbki węgla o masie 20 g do temperatury 600ºC w znormalizowanych warunkach (jeśli zachodzi potrzeba, z dodatkiem substancji inertnych) i oznaczaniu typu otrzymanego koksu przez porównanie go z wzorcową skalą typów koksu. Typ otrzymanego koksu ustala się przez porównanie go ze skalą wzorców w przedziale od A do G (rys. 1). System akwizycji obrazów Na rysunku 2 przedstawiono schemat ideowy analizatora. Układ akwizycji obrazu składa się z kamery z obiektywem połączonej z komputerem PC oraz zestawu oświetlaczy. Kamera umieszczona jest na statywie umożliwiającym zmianę odległości przedmiotowej w zakresie 200…420 mm. Rys. 1. Wzorce typów koksu według normy PN-84 G-04519 (wzorce zbinaryzowa[...]

Układ do akwizycji obrazów w procesach wysokotemperaturowych DOI:


  Obserwacja obiektów w procesach wysokotemperaturowych jest zagadnieniem trudnym, ze względu na dużą zmienność warunków oświetlenia sceny, związaną z emisją światła przez obserwowane obiekty oraz ich bezpośrednie otoczenie. Jednym z obszarów zastosowań systemów wizyjnych w obszarze procesów wysokotemperaturowych są analizatory do określania punktów charakterystycznych przemian fazowych. W spotykanych dotychczas rozwiązaniach systemu akwizycji obrazów tego typu urządzeń bazowano głównie na obserwacji próbki przy oświetleniu jej światłem własnym w wysokich temperaturach. Rozwiązanie takie ma jednak wiele ograniczeń, z których najważniejsze to: silna zależność jasności badanej próbki oraz jej otoczenia (komora, elementy grzejne pieca, elementy mocujące itp.) od temperatury, trudność separacji próbki od jej otoczenia oraz trudność rozgraniczenia rzeczywistego obszaru próbki od jej poświaty. Badanie temperatur przemian fazowych wymaga umieszczenia małej próbki (np. walcowej) w obszarze nagrzewanym Elektronika 7/2010 223 do wysokich temperatur i obserwowania zmian kształtu próbki. W dotychczasowych realizacjach systemów do badania topliwości, próbki umieszczano w piecu rurowym. Do ich obserwacji w niskich temperaturach stosowano oświetlenie światłem uzyskiwanym z diod LED oraz światło emitowane przez próbkę i piec w temperaturach powyżej 1000 K. Obserwacja próbki w jej świet[...]

Inspekcja parametrów geometrycznych obiektów trójwymiarowych przy zastosowaniu techniki projekcji linii laserowej

Czytaj za darmo! »

W wielu praktycznych zastosowaniach systemów inspekcji mamy do czynienia z trójwymiarowym obiektem, gdzie wszystkie trzy wymiary muszą być traktowane równoprawnie. Klasyczne podejście realizowane w systemach automatycznej inspekcji optycznej opierało się do niedawna tylko na analizie 2-wymiarowych obrazów, będących odwzorowaniami obiektu na poszczególne rzutnie. Takie podejście wnosiło wiele[...]

System do automatycznej inspekcji optycznej swobodnie spadających detali

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowany w artykule system wieloparametrycznej kontroli wyrobów w procesie produkcji jest efektem współpracy Instytutu Technologii Eksploatacji oraz Przemysłowego Instytutu Elektroniki w zakresie systemów automatycznej inspekcji optycznej. Prace badawcze zostały zrealizowane w ramach projektu: "Metody i urządzenia do wspomagania systemów jakości w procesach wytwarzania i eksploatacji",[...]

System kontroli wizyjnej konfekcjonowania tabletek i kapsułek

Czytaj za darmo! »

Wartykule opisano zautomatyzowany system kontroli wizyjnej tabletek i kapsułek pakowanych w przezroczyste blistry, opracowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym (ITR) przy współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji (ITeE-PIB), który był realizatorem części mechatronicznej systemu. System inspekcji został dostosowany do współpracy z maszyną blistrującą, która napełnia blistry, transportuje je i zamyka. Maszyna blistrująca podaje w sposób uporządkowany otwarte, zapełnione tabletkami lub kapsułkami blistry w formie ciągłej wstęgi do obszaru akwizycji obrazów. Wstęga ta może być w dalszym przebiegu procesu (podczas wycinania blistrów) dzielona na kilka sekcji - blistry elementarne. Wstęga zatrzymuje się cyklicznie, a w tym czasie dokonywana jest akwizycja obrazów. Sygnał [...]

 Strona 1  Następna strona »