Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR KLUK"

wykorzystanie protokołu komunikacyjnego ModBUs RTU w urządzeniach eaZ bazujących na platformie aRM

Czytaj za darmo! »

Protokół MODBUS wprowadziła na rynek firma Modicon (obecnie Schneider Electric) w roku 1979 i jest on obecnie jednym z najczęściej stosowanych protokołów zapewniających komunikację typu klient/serwer lub master/ slave między tzw. "urządzeniami inteligentnymi" (np. czujnikami, urządzeniami pomiarowymi, urządzeniami automatyki przemysłowej itp.). Jest to faktyczny, otwarty, przemysłowy standa[...]

Automatyczne wzorcowanie torów pomiarowych z cewkami Rogowskiego w urządzeniach EAZ

Czytaj za darmo! »

Tor pomiarowy z cewką Rogowskiego w urządzeniu EAZ Napięcie na zaciskach wyjściowych cewki Rogowskiego jest proporcjonalne do współczynnika indukcyjności wzajemnej M oraz pochodnej mierzonego prądu i (t ), płynącego przez przewodnik przechodzący przez wnętrze cewki Rogowskiego [1]: (1) Wartość współczynnika indukcyjności wzajemnej M jest zależna między innymi od parametrów geometrycznych c[...]

Selektywna identyfikacja odpływów z uszkodzoną izolacją doziemną w wieloodpływowych sieciach elektroenergetycznych z izolowanym punktem neutralnym

Czytaj za darmo! »

W przypadku kopalnianych sieci elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych prądu przemiennego z izolowanym punktem neutralnym istotnym problemem jest zabezpieczenie przed niebezpiecznymi skutkami uszkodzenia izolacji doziemnej. Polska norma PN-G-42040 definiuje pojęcie zabezpieczenia upływowego jako zespołu urządzeń mających na celu ograniczenie zagrożeń (np. rażenia prądem elektrycz[...]

Adaptacja architektury cyfrowego urządzenia EAZ do pomiarów jakości zasilania

Czytaj za darmo! »

Współczesne cyfrowe urządzenia EAZ [4] wyposażone są w wielokanałowe tory pomiarowe i wykorzystują wydajne procesory sygnałowe (procesory DSP) do estymacji wartości wielkości mierzonych na drodze cyfrowego przetwarzania sygnałów. Podstawowymi wielkościami mierzonymi w cyfrowym urządzeniu EAZ są: częstotliwość, wartości chwilowe i skuteczne napięć i prądów fazowych, harmoniczne napięć i prąd[...]

Pomiary wielkości kryterialnych we współczesnych cyfrowych urządzeniach EAZ

Czytaj za darmo! »

Z zasady działania urządzenia EAZ wynika, że jednym z kluczowych modułów funkcjonalnych takiego urządzenia jest moduł akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych, bowiem głównym zadaniem tego modułu jest organizacja zbierania danych pomiarowych oraz przetworzenie tych danych do postaci użytecznej dla modułu podejmowania decyzji zabezpieczeniowych. W odróżnieniu od pomiarów wielkości stacjon[...]

Architektura typoszeregu systemów zgrzewania ultradźwiękowego z cyfrową analizą sygnałów sprzężenia zwrotnego

Czytaj za darmo! »

Typoszereg [1] (ang. series of types), to pojęcie związane z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów. Można tym terminem określić grupę maszyn, urządzeń lub elementów (np. prefabrykowanych) określonego typu (projektu), o różnych parametrach technicznych, ale posiadających pewne wspólne cechy jakościowe, jak np. różne typy pojazdów, analizatorów laboratoryjnych, silosów, wentylatorów, zaworów, belek mostowych i in.. Z tego wynika, że pojęcie typoszeregu dotyczy wyrobów w jakiś sposób znormalizowanych.Wwypadku techniki zgrzewania ultradźwiękowego może to stanowić pewien problem, bowiem dziedzina ta jest stosunkowo nową na polskim rynku i w związku z tym, nie istnieją szczegółowe normy z nią związane, a właściwie jest ich brak. W tak[...]

Algorytm stabilizacji mocy czynnej dostarczanej do zespołu drgającego w systemie zgrzewania ultradźwiękowego z cyfrowym sprzężeniem zwrotnym

Czytaj za darmo! »

Zagadnienie stabilizacji mocy czynnej dostarczanej do zespołu drgającego w systemie zgrzewania ultradźwiękowego jest obok śledzenia częstotliwości rezonansowej tego zespołu jednym z kluczowych zagadnień, bowiem ma bezpośredni wpływ na zapewnienie powtarzalności i wysokiej jakości uzyskiwanej w procesie zgrzewania ultradźwiękowego spoiny. W celu zapewnienia jakości i powtarzalności danej technologii zgrzewania ultradźwiękowego, powinna istnieć możliwość zadawania cyklu zgrzewania w postaci przebiegu mocy czynnej w czasie. Warunkiem koniecznym realizacji takiej funkcji jest zapewnienie utrzymywania (stabilizacji) mocy czynnej na aktualnie zadanym poziomie. Problem z utrzymywaniem zadanej wartości mocy czynnej w systemie zgrzewania ultradźwiękowego wynika z zależności tej mocy od[...]

Wirtualny przyrząd pomiarowy do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych układów drgających zgrzewarek ultradźwiękowych

Czytaj za darmo! »

Elementem wykonawczym zgrzewarki ultradźwiękowej jest zespół drgający składający się z przetwornika piezoceramicznego, falowodu (wzmacniacza) oraz tzw. sonotrody, czyli właściwego elementu zgrzewającego (narzędzia). Układ drgający ma rezonans szeregowy oraz równoległy i jest zasilany z generatora ultradźwiękowego, generującego falę sinusoidalną o ustalonej częstotliwości. Wartość mocy czynne[...]

Implementacja funkcji analizy jakości energii w urządzeniu zabezpieczeniowym EAZ

Czytaj za darmo! »

Sieć elektroenergetyczna jest obciążona coraz większą liczbą urządzeń o impulsowym poborze prądu (komputery, świetlówki, falowniki). Do sieci dołączone są również źródła energii odnawialnej przez inwertery generujące harmoniczne napięcia. Odbiorcy oczekują, że napięcie i prąd w sieci zasilającej będą spełniały określone parametry, dotyczące np. zawartości harmonicznych, zdefiniowanych w odpo[...]

Algorytm śledzenia częstotliwości rezonansowej zespołu drgającego w systemie zgrzewania ultradźwiękowego z cyfrowym sprzężeniem zwrotnym

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z teorią [1,2] istnieją dwie częstotliwości charakteryzujące rezonans ultradźwiękowego zespołu drgającego: - częstotliwość rezonansu mechanicznego fm (rezonans szeregowy i rezonans napięć), - częstotliwość rezonansu elektromechanicznego fem (rezonans równoległy, rezonans prądów i antyrezonans). Zagadnienie dostrajania częstotliwości generowanych sygnałów zasilających ultradźwiękowy zespół drgający do częstotliwości rezonansowej tego zespołu, a następnie utrzymywanie tego dostrojenia (śledzenie) w czasie rzeczywistym, jest jednym z kluczowych zagadnień związanych z systemami zgrzewania ultradźwiękowego. Ultradźwiękowy zespół drgający jest optymalizowany do pracy dla danej częstotliwości znamionowej i tylko dla takiej częstotliwości jest on najbardziej efektywny, czyli [...]

 Strona 1  Następna strona »