Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna ROSAK-SZYROCKA"

Czystsza produkcja determinantą sukcesu środowiskowego przedsiębiorstw DOI:10.15199/48.2018.3.2


  "Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje". R. Ingersoll Wprowadzenie We współczesnym świecie, w którym bardzo dużo mówi się o konkurencji, problem jakości stał się jednym z najważniejszych zagadnień. Nowoczesna organizacja, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, powinna stawiać na jakość, gdyż to jakość staje się podstawą skutecznego prowadzenia działalności i jest nie tylko czynnikiem sukcesu rynkowego, ale też wyznacznikiem jej kultury (Skrzypek E.). Jak zauważa M. Stankiewicz, w dobie globalizacji konkurencyjność staje się imperatywem kategorycznym istnienia przedsiębiorstw. Ważną pozycję wśród uwarunkowań zewnętrznych wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw zajmują czynniki ekologiczne. W Polsce w 2014 roku wytworzono 142 mln ton odpadów (z czego 7% stanowiły odpady komunalne). Ilość wytworzonych w Polsce odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) od 2000 r. kształtowała się w granicach 110-130 mln ton. Głównym źródłem odpadów w 2014 r. było górnictwo i wydobywanie (ok. 53% ilości wytworzonych odpadów ogółem), przetwórstwo przemysłowe (22%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (17%) (www. stat.gov.pl). Ekologiczne efekty zewnętrzne występują wówczas, gdy decyzje gospodarcze podejmowane przez jeden lub więcej podmiotów powodują takie zmiany w środowiskowych warunkach gospodarowania, które bezpośrednio - negatywnie (koszty) lub pozytywnie (korzyści) - oddziałują na możliwości produkcyjne bądź konsumpcyjne innych podmiotów (Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z). W konsekwencji tego wzrasta konkurencyjność przedsiębiorstw, które w procesie wytwarzania wykorzystują technologie o charakterze proekologicznym oraz oferują wyroby spełniające normy ekologiczne (Adamkiewicz-Drwiłło H. G.). Inwestycje związane z ochroną środowiska mogą mieć charakter inwestycji tzw. "końca rury" bądź zintegrowanych. Specyfiką inwestycji "końca rury" jest redukcja lub neutralizac[...]

Problemy jakości e-nauczania w Polsce DOI:10.15199/46.2015.2.5


  Jakość e-sprawdzianów zależy od niezawodności systemów informatycznych oraz od bazy pytań.Wstęp E-nauczanie staje się wymogiem naszych czasów, co potwierdzają plany Ministerstwa Edukacji Narodowej związane z wprowadzeniem e-podręcznika. Równocześnie jesteśmy świadkami powstawania społeczeństwa informatycznego i w coraz większym stopniu stajemy się uzależnieni od dostępu do Internetu. Dzięki rozwiązaniom elektronicznym śledzenie stanu konta w banku lub składanie deklaracji podatkowej staje się dla większości Polaków coraz łatwiejsze. Jednocześnie większość Polaków jest lub stanie się w najbliższym czasie posiadaczami smartphonów, przez co zyskają możliwość mobilnego dostępu do zgromadzonych w sieci Internetu zasobów, a także do mobilnego nauczania. Rozwiązania elektroniczne wywierają coraz większy wpływ na jakość nauczania. Artykuł przedstawia wybrane aspekty e-learningu związane z oceną jakości e-nauczania na przykładzie Politechniki Częstochowskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Wprowadzenie Reforma oświaty, która oficjalnie weszła do polskich szkół i placówek w 1999 roku, zdecydowanie postawiła na ich jakościowy rozwój. Ukierunkowana jest ona przede wszystkim na rozwój uczniów i rozwój zawodowy nauczycieli. W dzisiejszych czasach nie wystarczy już, że szkoła tylko uczy i wychowuje. Zarówno dyrekcja szkoły, jak i wszyscy jej pracownicy, muszą dokładać wszelkich starań, aby szkoła była dobrze postrzegana w rejonie, mieście, środowisku. Dyrektorzy szkół i placówek stanęli przed nowym wyzwaniem, bowiem zarządzanie placówką jest obszarem, od którego należało rozpocząć wprowadzanie zmian. Koniecznością dla instytucji edukacyjnych stało się wkomponowanie w dynamikę zmian prawno-ekonomiczno-społecznych zachodzących w kraju, gdyż ich celem jest uczenie przystosowania do życia w społeczeństwie, do pełnienia w nim różnorodnych funkcji [1-3]. Dodatkowym wyzwaniem jest szeroko rozumiana informatyzacja wymuszająca wprowadzani[...]

 Strona 1