Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"NINARD Grzegorz"

"Zapomniana kompetencja", czyli kontrola systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez administrację geodezyjną w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego DOI:10.15199/50.2018.8.3


  1. Dnia 21 lipca 2005 r. weszła w życie ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne1 [7]. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu tej ustawy2, miała ona stanowić kolejny krok w kierunku pełnej realizacji tworzenia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Generalnie podstawowym założeniem jej przyjęcia miało być utworzenie podstaw normatywnych dla stworzenia tzw. e-goverment (czyli administracji elektronicznej). Jej założeniem było zapewnienie przez organy władzy publicznej zapewnienia powszechnego dostępu "on-line do informacji publicznych oraz umożliwienia obywatelom i innym zainteresowanym podmiotom załatwianie swoich spraw z zakresu administracji publicznej w sposób interaktywny, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych". Ponadto ustawa ta wprowadzała zasadę pełnej i nieodpłatnej wymiany informacji zgromadzonej w rejestrach publicznych pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne za pomocą systemów teleinformatycznych. Istotne było tu założenie, że informacja raz wprowadzona do systemu rejestrów publicznych powinna być dostępna każdemu podmiotowi wykonującemu działania w interesie publicznym, niezależnie od płaszczyzny wykonywania tych zadań. Informacja zgromadzona w rejestrach publicznych nie mogła się bowiem marnować poprzez jej dostępność wyłącznie dla pomiotu prowadzącego dany rejestr. Regulacje tej ustawy, z oczywistych względów, miały charakter przekrojowy i dotyczyły całej sfery działalności publicznej. Nic dziwnego, że konsekwencje wejścia w życie tej ustawy dotknęły także prawa geodezyjnego i szeroko rozumianej administracji geodezyjnej. W znaczącej mierze konsekwencje te pojawiły się dopiero po wejściu w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej3 [10], która generalnie przemodelowała system prawa geodezyjnego, w szczególności zmieniając koncepcję (model) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze zbioru danych dokumentów papierowych na zbiór danych (i[...]

 Strona 1