Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ireneusz WYCZAŁEK"

Mój głos w sprawie przyszłej działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 30.06‒2.07.2017 r. miał miejsce w Olsztynie XXXIX Zjazd Delegatów SGP, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia, a także sformułowano szereg wniosków wskazujących drogę, jaką Stowarzyszenie powinno podążać w rozpoczynającej się czteroletniej kadencji. Stosowna uchwała Zjazdu nakreślająca te zadania powstała na podstawie wniosków sformułowanych przez oddziały lokalne i inne struktury organizacyjne SGP. Po opracowaniu przez Komisję Wnioskową i dyskusji podczas obrad, zbiór takich wskazań został zatwierdzony i przekazany nowym władzom do realizacji. Zebrane wnioski odzwierciedlają troskę szerokich gremiów geodetów skupionych w SGP nie tylko w odniesieniu do sprawnego działania naszej Organizacji, ale w ogóle - względem problemów nurtujących całą geodezję polską. Można je podzielić na trzy grupy: ??usprawnienie i ułatwienie pracy wykonawców robót geodezyjnych, a także całego Stowarzyszenia, w kontaktach z administracją, ??prowadzenie Stowarzyszenia tak, aby utrzymać dobre relacje wśród swoich członków oraz pozyskać nowych, ??bieżące sprawy organi[...]

Plan uczestnictwa delegacji SGP w Komisji 6 FIG - Engineering Surveying DOI:


  Wpierwszych dniach maja bieżącego roku odbył się w Istambule (Turcja) Kongres FIG - Międzynarodowej Federacji Geodetów. Oprócz licznych sesji naukowych, głównym celem Kongresu było podsumowanie działalności Federacji w ostatniej czteroletniej kadencji, wybór nowych władz i nakreślenie planów na przyszłość. Delegacje krajowe wskazały też swoich przedstawicieli do poszczególnych komisji tematycznych. Na nową kadencję 2018-2022 zostałem wskazany jako delegat SGP do Komisji 6, która zajmuje się tematyką geodezji inżynieryjnej. Dotychczasowym przedstawicielem SGP w tej Komisji był kolega Marek Woźniak, obecnie profesor Politechniki Warszawskiej. Jako reprezentant środowiska geodezyjnego postanowiłem się dzielić na łamach Przeglądu Geodezyjnego swoimi doświadczeniami w FIG. Postaram się też przeprowadzić wywiady z delegatami do innych Komisji, aby przybliżać szerokiemu gronu geodetów naszą działalność na niwie FIG. 1. Czym się zajmuje Komisja 6 FIG? FIG jest dobrowolnym stowarzyszeniem geodetów i licznych organizacji narodowych zajmujących się tematyką geodezyjną. Międzynarodowa Federacja Geodetów realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez popularyzowanie dobrych praktyk w zawodzie geodety, nakreślanie trendów rozwojowych geodezji, rozwiązywanie aktualnych problemów i wyzwań stających przed geodezją, promowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych geodetów. Ma także na celu promowanie na zewnątrz zawodu geodety i geodezji jako dziedziny działalności gospodarczej i naukowej, jak również poszukiwanie ścieżek współpracy z organizacjami reprezentującymi zawody pokrewne, takie jak geologia, badania i przemysł kosmiczny, a przede wszystkim szeroko rozumiana inżynieria. Działalność ta jest realizowana w drodze organizacji lub współorganizacji wydarzeń naukowych, popularno- -naukowych i towarzyskich, a także poprzez kontakty indywidualne. FIG jest zarządzany przez Zgromadzenie Ogólne, które zbiera się co roku podcza[...]

Seminarium szkoleniowe "Technika satelitarna GPS/RTK w praktyce geodezyjnej" DOI:

Czytaj za darmo! »

Kwiejce - niewielka miejscowość ulokowana w Puszczy Noteckiej, ostoja spokoju i baza dla grzybiarzy - stała się w dniach 27-28.10.2017 r. centrum wymiany wiedzy i doświadczeń dla geodetów wykorzystujących w swej pracy technikę pomiarów satelitarnych. Impreza, określona jako seminarium szkoleniowe, zgrupowała 50 słuchaczy pracujących zarówno w wykonawstwie jak i administracji geodezyjnej, głównie w powiatach północno-zachodniej Wielkopolski. Pod okiem naukowców tj.: dr. hab. inż. Ireneusza Wyczałka, dr. inż. Zbigniewa Siejki, dr. inż. Krzysztofa Karszni, dr. inż. Zbigniewa Muszyńskiego, dr. inż. Jerzego Saczuka, pracownika GUGiK Do[...]

 Strona 1