Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Slawomir POLAK"

Modelowanie numeryczne procesu kucia matrycowego na gorąco koła czołowego


  W pracy przedstawiono termomechaniczny model kucia koła czołowego, opracowany za pomocą pakietu obliczeniowego sfFor- mingSFM. Analizie poddano 3 operacje kucia na gorąco. W wyniku przeprowadzonego modelowania numerycznego uzyskano roz- kłady odkształceń plastycznych i naprężeń zastępczych, temperatur, prędkości odkształcania oraz przebiegi sił. W pracy porównano sposób płynięcia materiału odkuwki wykorzystując linie płynięcia (MES) oraz zdjęcia metalograficzne uzyskane z testów Jacewicza. The paper presents the thermomechanical model of front-wheel forging developed using computational sfFormingSFM package. We analyzed three hot forging operations. As a result of numerical modelling obtained distributions of plastic strain and von misses stress, temperatures, strain rate and forging force curves. The paper compares the way of material flow forging flow lines using (MES) and the figures obtained from the metallographic Jacewicz tests Słowa kluczowe: kucie matrycowe, modelowanie numeryczne, koło czołowe Key word: die forging, numerical modelling, gearwheel Rys. 1. Zdjęcia: a) wstępniaka oraz odkuwek po kolejnych operacjach: b) spęczania, c) wstępnego kucia oraz d) kucia wykańczającego Fig. 1. Picture of forgings: a) preform and b) after upsetting b) initial closed die forging and c) final closed die forging 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 136 i optymalizacji całego procesu kucia wykorzystuje się szereg narzędzi CAD/CAM/CAE opartych najczęściej na MES oraz modelowanie fizyczne [3÷6]. Celem pracy jest zbudowanie poprawnego modelu numerycznego procesu kucia na gorąco koła czołowego, który posłuży do optymalizacji przemysłowego procesu kucia. 2. Metodyka badań. Analizowany przemysłowy proces wytwarzania koła czołowego w Kuźni Jawor S.A. złożony jest z trzech operacji wykonywanych na prasie korbowej o w nacisku 2500 ton. Pierwsza opera- cja kucia polega na spęczaniu walcowego wstępniaka. Drugą operacją jest wstępne kucie matrycowe; w t[...]

 Strona 1